Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri

003/2012
02.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri hakkında.

Bilindiği gibi son düzenlemelerle ülkemizde hekimlik yapmanın şartları arasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve ülkemizdeki tıp fakültelerinden birinden mezun olma koşulu kaldırılarak yabancı hekimlerin çalışabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Her ne kadar yabancı bir hekimin ülkemizde mesleğini uygulayabilmesine ilişkin olarak izin verilmiş ise de konunun ayrıntılarının belirlendiği alt düzenlemeler henüz yapılmış değildir. Örneğin, yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalışma alanlarının saptanması, meslek uygulamasındaki sorumluluklarının temini, ülkesinde meslekten yasaklı olup olmadığının araştırılması, oda üyeliğinde veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu alanlarda düzenleme yapılması ilgili Bakanlıklardan ekli yazı ile talep edilmiştir.  Söz konusu düzenlemeler yapılana kadar yabancıların ülkemizde mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı açıktır. Bütün bu hususlar gözetilerek, anılan düzenlemeler yapılana kadar yabancı hekimlerin oda üyesi olarak kaydedilmesinin mümkün olmadığını belirtir; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Eki: Bakanlıklara gönderilen yazı

 

T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

BAKANLIĞI

ANKARA

001/2012
02.01.2012

T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu :Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışması ve oda üyelikleri

Bilindiği üzere 663 sayılı KHK’in  (8) inci fıkranın (a)  ve (b) bendleri ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun1 inci ve 4 üncü maddelerinde değişiklik yapılarak hekimlik yapmak için aranan vatandaşlık koşulu kaldırılmıştır.

663 sayılı KHK’nin yürürlüğe konulmasından sonra yabancı hekimler, Birliğimize bağlı odalara başvurarak ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere oda  kayıt belgesi istemektedirler.

Vatandaşlık koşulunun kaldırılması üzerine, yabancı hekim ve hemşirelerin ülkemizde çalışmalarına yönelik yeterli derecede Türkçe dil bilgisinin aranmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Oysa dil bilgisi sağlık hizmetinin niteliğini ve içeriğini belirlemektedir. Yabancı hekimlerden yeterli derecede Türkçe dil bilgisinin aranmaması hastaların maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edilmesi sonucunu yaratacaktır

Ayrıca mesleki disiplin ve yaptırımlara, yeterlilik ölçümüne, mesleki kusurlarda zarar görenlerin haklarının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeler de yapılmamıştır. Mesleki yaptırımlarda hekimin geçmiş sicil durumu önem taşımaktadır. Yabancı hekimlerin ülke içinde mesleki faaliyetine izin verilirken bu unsurların tamamlanması yönünden bir düzenleme yapılmamış, hekimin mesleki yeterliliğinin ölçülmesi kriteri de getirilmemiştir. Yabancıların ülkemizde çalışmalarına ilişkin genel nitelikteki düzenlemeler, yaşam hakkı ile bütünleşik sağlık hakkına yönelik müdahaleleri yapmakla yükümlü sağlık personeli yönünden aranacak unsurları içermemektedir.

Toplum sağlığına katkısı belirsiz olan ancak uyum sorunları nedeni ile riskleri ortada olan yabancı hekim ve hemşire istihdamında çalışma koşulları ve personelin niteliklerinin Kanun’la düzenlenmemiş olması; bu uygulamanın ülkemizdeki hekim ve hemşire mesleğine mensup insanların haklarının korunmasına yönelik devletin ödevlerine aykırı sonuçlar doğuracak olması nedeni ile bu konudaki uygulamanın  nasıl yürütüleceği konusunda Birliğimize bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca 1219 sayılı Yasada yapılan değişikliğin, 6223 sayılı Yetki Yasasında belirlenen KHK çıkarma yetkisinin dışında, yetki verilmeyen bir alanda yapıldığı kamu hizmetlerine girme ve çalışma hakkı ile Anayasanın 17 inci maddesinde düzenlenen kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile doğrudan ilişkili alanlarda KHK ile düzenleme yapılamayacağın ilişkin Anayasal ilkeler ışığında yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmalarına izin verilmemesi ve sağlık çalışanlarının çalışma haklarının korunmasının devletin ödevleri içinde olduğunun bir kez daha gözetilmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA

002/2012
02.01.2012

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu   :Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışması ve oda üyelikleri

Bilindiği üzere 663 sayılı KHK’in  (8) inci fıkranın (a)  ve (b) bendleri ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun1 inci ve 4 üncü maddelerinde değişiklik yapılarak hekimlik yapmak için aranan vatandaşlık koşulu kaldırılmıştır.

663 sayılı KHK’nin yürürlüğe konulmasından sonra yabancı hekimler, Birliğimize bağlı odalara başvurarak ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere oda  kayıt belgesi istemektedirler.

Vatandaşlık koşulunun kaldırılması üzerine, yabancı hekim ve hemşirelerin ülkemizde çalışmalarına yönelik yeterli derecede Türkçe dil bilgisinin aranmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Oysa dil bilgisi sağlık hizmetinin niteliğini ve içeriğini belirlemektedir. Yabancı hekimlerden yeterli derecede Türkçe dil bilgisinin aranmaması hastaların maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edilmesi sonucunu yaratacaktır

Ayrıca mesleki disiplin ve yaptırımlara, yeterlilik ölçümüne, mesleki kusurlarda zarar görenlerin haklarının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeler de yapılmamıştır. Mesleki yaptırımlarda hekimin geçmiş sicil durumu önem taşımaktadır. Yabancı hekimlerin ülke içinde mesleki faaliyetine izin verilirken bu unsurların tamamlanması yönünden bir düzenleme yapılmamış, hekimin mesleki yeterliliğinin ölçülmesi kriteri de getirilmemiştir. Yabancıların ülkemizde çalışmalarına ilişkin genel nitelikteki düzenlemeler, yaşam hakkı ile bütünleşik sağlık hakkına yönelik müdahaleleri yapmakla yükümlü sağlık personeli yönünden aranacak unsurları içermemektedir.

Toplum sağlığına katkısı belirsiz olan ancak uyum sorunları nedeni ile riskleri ortada olan yabancı hekim ve hemşire istihdamında çalışma koşulları ve personelin niteliklerinin Kanun’la düzenlenmemiş olması; bu uygulamanın ülkemizdeki hekim ve hemşire mesleğine mensup insanların haklarının korunmasına yönelik devletin ödevlerine aykırı sonuçlar doğuracak olması nedeni ile bu konudaki uygulamanın  nasıl yürütüleceği konusunda Birliğimize bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca 1219 sayılı Yasada yapılan değişikliğin, 6223 sayılı Yetki Yasasında belirlenen KHK çıkarma yetkisinin dışında, yetki verilmeyen bir alanda yapıldığı kamu hizmetlerine girme ve çalışma hakkı ile Anayasanın 17 inci maddesinde düzenlenen kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile doğrudan ilişkili alanlarda KHK ile düzenleme yapılamayacağın ilişkin Anayasal ilkeler ışığında yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmalarına izin verilmemesi ve sağlık çalışanlarının çalışma haklarının korunmasının devletin ödevleri içinde olduğunun bir kez daha gözetilmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri