Üye listelerinin gönderilmesi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1849/2011
30.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Üye listelerinin gönderilmesi.

Bilindiği gibi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Ek Madde 5 hükmü gereğince; “Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. ….”

Konuyla ilgili TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden gelen form ektedir. Konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle istenen formların eksiksiz ve yazıda belirtilen niteliklere uygun  doldurulmasını, onaylı formlarla birlikte istenilen verilerin Excel ortamında hazırlanarak  CD’ye kayıtlı bir örneğinin de ayrıca 20 Ocak 2012 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri