Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma

1689/2011
07.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yapılan çeşitli başvurularda, bir tabip odası sınırları içinde çalışan bir hekimin, aynı zamanda başka bir ilde ve/veya tabip odası bölgesinde de çalışmak istediği belirtilerek, konuya ilişkin bilgi istenmektedir.

I. Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.” denilmek suretiyle, her türlü ikinci işin yapılabilmesi tabip odası onayına bağlı kılınmıştır.

Hekimlerin yürüttükleri mesleki faaliyetlerinin sınırlandırılması gereksinimi, sağlık hizmetlerinin anlık sunulan ve tükenen hizmetler olmamasından ve hizmetlerin denetlenmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmeti objektif olarak devamlılık göstermesi gereken bir hizmet olma özelliğinin yanı sıra, bir bireye yönelik olarak verilmeye başlanan hizmetin sürdürülebilir olması özelliğini de taşır. Sağlık hizmet sunumunda hekim ile hasta arasında kurulan ilişki, örneğin muayene veya ameliyat ile başlayıp biten biri ilişki değildir. Hekim, tedavi ya da ameliyat sonrası iyileşmenin yahut ortaya çıkabilecek komplikasyonların takibi ve gerektiğinde müdahale edilmesi gibi ana hizmetten ayrılması mümkün olmayan görev ve sorumluluklara da sahiptir. Çoğunlukla yaşamsal nitelikte olan ve takibindeki aksaklıkların ciddi ve geri dönüşsüz sonuçlar ortaya çıkarma olasılığı bulunan sağlık hizmetlerinde, hizmet sunumunun düzenlenmesinde bu unsurların temel belirleyen olarak dikkate alınması zorunludur.

Bu düşünceden hareketle tabip odası yönetim kurulunun; gerek aynı tabip odası bölgesi içindeki her türlü ikinci işe, gerekse iki ayrı il ya da tabip odası bölgesindeki birden fazla yerde çalışma istemine ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesine göre hekimin “çalıştığı  yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmasına elverişli olup olmadığı, iş hacmi, vazifenin tabipler arasında âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde” titizlikle inceleme yaparak karar vermesi gereklidir.

II. Bu noktada birden çok tabip odası bölgesi içinde yer alan çalışma istemlerine ilişkin değerlendirmenin kim tarafından yapılacağı ve üye kayıtlarının tutulması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Başka bir tabip odası bölgesi içinde kalan ikinci işte çalışmaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen madde çerçevesinde yapılacak değerlendirmenin, hekimin çalışmasını sürdürdüğü tabip odası ve onay istenen ikinci işin bulunduğu il tabip odası yönetim kurullarınca birlikte yapılması ve yönetim kurullarının bu çalışmaya ortak bir kararla onay vermesi gerekecektir. İznin verilmesine ilişkin karar, teknik olarak hekimin üyesi bulunduğu tabip odası yönetim kurulunca yazılı hale getirilecektir.

Öte yandan 6023 Sayılı Yasanın 7. maddesinde “Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” düzenlemesi yer almaktadır.  Hekimlerin birden fazla  odaya üye olmasını açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmamaktaysa da, 6023 Sayılı Yasa’nın değişik maddelerinde üyelerin seçme ve seçilme hakları düzenlenmiş olup, 6023 sayılı yasa ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Bir hekimin birden fazla oda bölgesi içinde çalışması nedeniyle birden fazla odaya üye olması halinde, seçme ve seçilme hakkı yönünden diğer üyelerden ayrıcalıklı bir konuma geleceği ve bunun eşitlik ilkesine aykırı olacağı düşünülmektedir.

Bu düşünceden hareketle, her iki tabip odası tarafından yapılan inceleme sonucunda birden fazla oda bölgesinde çalışma onayı verilmesi halinde, hekimin ilk serbest çalışmasının bulunduğu tabip odasındaki üyeliği devam edecektir. İkinci işin yürütüldüğü tabip odasında ise, bu hekimler üzerinde mesleki denetimin sağlanabilmesi gereği de gözetilerek, üyelik işlemleri özel kurallara tabi olan asker hekimler, hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanları ile Türk soylu yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarında olduğu gibi, kayıtları ayrı bir kütükte tutulmalı ve seçme - seçilme hakları bulunmadığı şerhi düşülmelidir.

Bu kişilere, istekleri halinde, tabip odasında kayıtları bulunduğu bilgisini içeren “kayıt belgesi” verilebilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri