PHK Kol Toplantısı

1612/2011
22 Kasım 2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çakmak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :17 Aralık 2011, Cumartesi
Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA
Saat     :09.30-16.00

Gündem :

1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin birinci basamağa etkisi  (Sunum)

2. TTB tarafından Ocak 2012 tarihinde çıkarılacak olan “birinci basamak raporu”na temel olmak üzere, bütün komisyonlarımızca birinci basamak rapor taslağı oluşturularak bu taslak raporların toplantıya sunulması

3. Birinci basamakta mesleki gelişim (uzmanlık eğitimi nasıl olmalı) (Sunum)

4. Aile hekimleri özlük hakları ile ilgili olarak çalışma grubu oluşturulması

5. İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları (5’er dk)

6. 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi değerlendirmesi ve 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi çalışması

7. Önümüzdeki döneme ilişkin görüş, beklenti ve öneriler.