TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE

1565/2011
16.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık alanının Kanun Hükmünde Kararnamelerle hızla yeniden biçimlendirildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç bir yandan sağlığın ticarileştirilmesine son noktayı koymaktadır. Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. Maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamının bu çerçevede değerlendirmesini yapmak ve üyelik kampanyası ve aidatların belirlenmesine ilişkin gündemleri ele almak üzere bir olağanüstü Büyük Kongre toplantısı düzenleme kararı almıştır.

TTB (Olağanüstü) 61.Büyük Kongresi (Seçimsiz) çoğunluk aranarak 03 Aralık 2011 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 10 Aralık 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Büyük Kongre’ye delegelerin yanı sıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi Türk Tabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır. Gerek delegelerimiz, gerekse konuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 05 Aralık 2011 tarihine kadar Merkez Konseyi sekretaryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

TTB (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Notlar:

1- Ekteki yazı odanız delegelerine postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

1566/2011
16.11.2011

Sayın Delegemiz,

Sağlık alanının Kanun Hükmünde Kararnamelerle hızla yeniden biçimlendirildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç bir yandan sağlığın ticarileştirilmesine son noktayı koymaktadır. Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. Maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamının bu çerçevede değerlendirmesini yapmak ve üyelik kampanyası ve aidatların belirlenmesine ilişkin gündemleri ele almak üzere bir olağanüstü Büyük Kongre toplantısı düzenleme kararı almıştır.

TTB (Olağanüstü) 61.Büyük Kongresi (Seçimsiz)  çoğunluk aranarak 03 Aralık 2011 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 10 Aralık 2011 tarihinde Saat:09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir.

Ayrıca yasamız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.  Konaklamanızda yardımcı olabilmemiz için en geç 05 Aralık 2011 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Sekreteryasına bilgi vermeniz gerekmektedir.

TTB (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE

GÜNDEMİ

10 Aralık 2011 Cumartesi

Saat:09:30

  • Açılış ve saygı duruşu
  • Kongre Başkanlık Divanı seçimi
  • Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Açış Konuşması
  • Türkiye Sağlık Ortamı Değerlendirmesi
  • (Olağanüstü) 61. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması

Ara

  • Üyelik kampanyası ile ilgili görüşme

Ara

  • Oda aidatlarının belirlenmesi

Ara

  • (Olağanüstü) Kongre Kararlarının oylanması
  • Kapanış

 

YER:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye -ANKARA