Hekim Meclisi Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR

1550/2011
05.11.2011

Tabip Odası Başkanlığı’na

AKP Hükümeti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini hiçe sayarak, Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi şekilde kullanmasından en çok darbe alan sağlık oluyor.

Son olarak 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK da Kurban Bayramı’nın arifesinde, 2 Kasım 2011 gece yarısı 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

663 sayılı KHK sadece Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirmekle kalmıyor;

Devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülmesinden aynı özel hastaneler gibi sınıflandırılmasına

“Kamu” sağlık kurumları yöneticiliklerine “(kamu veya) özel sektörde iş tecrübesine sahip”, her şeye muktedir CEO’ların atanmasından performans hedeflerini tutturamayan yöneticilerin görevden azline…

Serbest Sağlık Bölgeleri’nden yabancı hasta ithalatına…

Mevcut kamu sağlık yöneticilerinin görevlerine son verilmesinden yerlerine 10.300 “sözleşmeli” personel tayinine…

Siyasi otoritenin tasarrufuyla her türlü sağlık meslek mensubunun (yeniden) mesleki eğitime tabii tutulmasından uzmanlıktan ve/veya meslekten men edilmesine…

Devlet hizmetlerinde yabancı uzman (IMF, Dünya Bankası referanslı?) istihdamından ithal hekim uygulamasına…

Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanlarının iptalinden eğitim görevlilerinin siyaseten belirlenmesine kadar sağlık alanını baştan sona yeniden dizayn ediyor.

Bütün bu düzenlemelerin esasını ise kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi oluşturuyor.

Sağlık ve hekimlik hizmetlerini piyasa gözlüğü dışında algılayamayan bir zihniyetin ürünü olan bu KHK ile meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği (TTB) açısından da önemli bir düzenleme içermekte; 1953 tarihli ve 6023 sayılı TTB Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan TTB’nin amaçları arasındaki “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi kaldırılmaktadır.

TTB, başta tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin Başkan ve yöneticileri, Büyük Kongre Delegelerimiz, kol/komisyon/çalışma grubu üyelerimiz, tabip odası aktivistlerimiz olmak üzere bütün meslektaşlarımızın davetli olduğu Türkiye Hekim Meclisi’ni toplantıya çağırıyor.

12 Kasım 2011 Cumartesi günü yapacağımız toplantıda kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştüren, mesleğimizin kamu ve kişi yararına olan insancıl niteliğini yok eden düzenlemelere karşı önümüzdeki dönem yürüteceğimiz mücadele programını hep birlikte oluşturacağız.

 

Türkiye sağlık ve hekimlik ortamında olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bugünlerde toplanacak olan Türkiye Hekim Meclisi’ne mümkün olduğunca çok sayıda meslektaşımızla birlikte katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Eriş BİLALOĞLU
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Tarih: 12 Kasım 2011, Cumartesi

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Toplantı Salonu

Program:

10.00 Açılış

10:15 Sunu: Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK Neler Getiriyor?

10:45 Siyasi Parti ve Sağlık Meslek Örgütü, Sendika Başkanlarının Konuşmaları

12:30 Ara

13:30 KHK’ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması

15:00 Ara

15:30 KHK’ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması

16:30 Sonuç ve kapanış