Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu

1507/2011
31.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlıkta yaşanan olumsuzluklara paralel olarak şiddet olayları sayısal ve niteliksel olarak yoğun biçimde artmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği bünyesinde ki “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” bir dizi çalışma yürütmektedir. Çalışmaların tüm tabip odalarınca ortaklaştırılmasının, yaygınlaştırılmasının ve önümüzdeki süreçte yapılacak olanların belirlenmesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Daha önce tarafınıza duyurusunu ilettiğimiz “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3.Ulusal Kongresi” 18-20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu Kongre sırasında 19 Kasım 2011 Cumartesi günü Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu bir toplantı yapacaktır. Bu nedenle odanız/uzmanlık derneğiniz adına en az bir üyenin belirlenmesi ya da daha önce belirlenen üyenin aşağıda bilgileri belirtilen toplantıya katılımının sağlanması ve katılımcı isminin en geç 15 Kasım 2011 tarihine kadar bildirilmesi yönünde katkı ve katılım sunmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:
Tarih
:19 Kasım 2011 Cumartesi
Saat :18.30
Yer :Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
Morfoloji Binası
Sıhhiye-ANKARA