8 Ekim Mitingi

1315/2011
23.09.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

17 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde “Kanunsuzluğa, Hukuksuzluğa, Keyfi Yönetime Son” diyerek basın açıklaması yaptık. Temel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmadan ve tartışılmadan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yasa yapılmasına ve özel olarak da sağlık alanında yapılan ve yapılması planlanan düzenlemelere itiraz ettik.

Tahmin edileceği gibi bu keyfilik sadece sağlık başlığına özgü değil. Türkiye ölçeğinde hemen bütün alanlarda -deyim yerindeyse- Meclisi göz ardı ederek bir tek parti iktidarı sürmektedir. Endişe verici olan çoğulculuk adı altında tek seslilik, “ileri demokrasi” adı altında otoriter bir yönetimin biçimlenmesidir. Öyle ki küresel sermayeye entegre olan statükocu iktidar doğanın tahrip edilmesi pahasına talan ve yağma politikalarını sürdürmekte, örgütsüzleştirme/güvencesizleştirme ile emeğin bugüne kadar ki kazanımlarını gasp etmektedir.

Bu tabloyu bir araya gelerek  değerlendiren TTB, TMMOB, DİSK, KESK yöneticileri olarak Meclis’in açılması ile eş zamanlı bir etkinlik yapılmasını kararlaştırdık. Bu etkinliği olabilen en geniş örgütsel ortaklıkla yapabilmek içinde diğer kurumlara çağrı çıkarttık.

Ekte 20 Eylül 2011 tarihinde yapmış olduğumuz çağrı metni sunulmaktadır. Metinden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de herkesin hemen bütün alanlarda kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm temel haklarımız için, insanca yaşamı savunmak için, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye talebiyle Meclis’i sokakta da açacağımızı/sokak meclisini açacağımızı duyurmuş olduk.

Başta basın toplantısın yapan örgütler olmak üzere temas kurarak mitinge katılım için gerekli çabanın harcanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Miting Tarihi                                    :08.10.2011
Miting Toplanma Yeri ve Saati      :Gar önü 10.00
Not:Afiş ve el ilanları gönderilecektir.

20 Eylül 2011

TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN
İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR,
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!

Halkımıza çağrımızdır:

İnsanca yaşamı savunmak için, emekçilerin, ezilenlerin sesine ses katmak için 8 Ekim’de Ankara’da buluşuyoruz.

Sosyal duygulara sahip birer insan olarak, insanca yaşamak için gerek duyulan en temel ihtiyaçların bile karşılanmakta zorlandığı ve gittikçe de yaşanmaz hale geldiği bir ülkenin emek ve meslek örgütleri olarak bugün önemli bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu sorun, bütün diğer sorunları tek tek kapsamaktadır fakat onlardan daha can alıcı öneme sahiptir: “Yaşama hakkının korunması!” İnsanın fizyolojik bir canlı olarak yaşamını sürdürmesi temel bir haktır. Ama bundan daha da önemlisi, insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerini koruyarak yaşaması, yani insanın insanca yaşayabilmesidir.

Temsil ettiğimiz sınıf ve kesimler açısından Türkiye’de yaşam koşulları her zaman zordu. Halkının mutluluğunu ve refahını, ülkesinin esenliğini düşünen ve politikalarının merkezine bunları alan bir siyasi hükümetle yönetilmedik şu güne kadar. Onlar varoluşlarının, iktidarlarını sağlamlaştırmanın dayanağı olarak hep yerli ve yabancı tekelleri, uluslararası emperyalist/kapitalist organizasyonları gördüler. Kendi halklarına sırt çevirip, halkın yoksulluk, sefalet ve adaletsizlikler içinde yaşadığı gerçeğine gözlerini ve kulaklarını kapatıp, önlerine konulan politikaları harfiyen uygulamaya çalıştılar.

Bu gidişat doğrultusunda her gelen gün, geçen günü aratır niteliktedir. İnsanın insanca yaşayabileceği alan gittikçe daralmakta; güvencesizlik, geleceksizlik, işsizlik, sefalet, adaletsizlik alabildiğine yaygınlaşmakta ve halk kesimleri hükümet tarafından azarlanıp horlanmakta, buna karşı çıkan, sesini yükselten muhalif dinamikler ise ya şiddetle cezalandırılmakta ya da şeytanı bile şaşırtan yöntemlerle derdest edilmektedir.

Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal alanların tümünde birden büyük bir çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin de etkisiyle işsizlik artmış, yoksulluk ve açlık artık gözlerden gizlenemeyecek bir duruma gelmiştir. Etnik ve dinsel kökenli farklılıklar, toplumsal barışı sağlayacak yönde çözüme kavuşturulamamakta, tam tersine çelişkilerin giderek derinleştirildiği bir siyaset yürürlüğe konmaktadır.

Anayasa Referandum sürecinde kamu emekçilerine “toplu sözleşme düzeni getiriyoruz” denilmişti. Oysa gündeme getirilen 4688 sayılı Yasa’daki değişiklik ile bırakın özgür toplu sözleşmeyi, kamu emekçilerinin grev hakkı bile engellenmektedir. Özel İstihdam Büroları ile emekçiler köleleştirilmeye, Torba Yasa ile emek sömürüsü daha da artırılarak emekçilerin sürgün edilmelerine ve güvencesizleştirilmelerine yasal kılıf uydurulmaya, Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında, 12 Eylül’cülerin bile cesaret edemediği biçimde kıdem tazminatları kaldırılmaya, özel ve kamu alanı sermayeye peşkeş çekilmeye, emek değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. KHK’larla kamu hizmetlerinin tasfiyesi/ticarileştirilmesi süreci tamamlanıp güvencesiz istihdam olağan hale getirilmektedir.

“Artık yeter! kimse ölmesin” diyenler susturulmakta, Kürt sorununda demokratik, barışçıl çözüm yerine daha fazla silah/savaş, daha fazla ölüm anlayışı dayatılmaktadır. Kaynaklarımız bir kez daha savaşa aktarılmakta, barış ve diyaloga dayalı çözüm umudumuz kırılmak istenmektedir.

Siyasal İktidarın, gerçekten demokratik bir toplum yaratma ve onlarca yıldır sürdürülen baskıcı politikalardan arınma anlamına gelecek bir toplumsal dönüşüm programı kesinlikle yoktur. Tam aksine, genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini, devlet ve toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak kullanmakta, yukarıdan hükümet, aşağıdan cemaat eliyle toplumu ve devleti kuşatmakta, kendi medyasını, polisini, yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalı büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat eden bir toplum oluşturmaya çalışmaktadır.

Bu süreçte, toprağını, suyunu, havasını ve yaşama haklarını savunanlardan demokratik protesto hakkını kullanan Hopa halkına; TİS ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçisinden kıdem tazminatlarının gasp edilmesine direnen işçilere; “sağlıkta dönüşüm” aldatmacasına karşı koyan sağlık emekçilerinden örgütüne ve mesleğine yapılan saldırılara karşı mücadele eden mühendis, mimar ve şehir plancılarına; ­evde-sokakta ve işyerinde var olma mücadelesi veren kadınlardan özerk-demokratik-bilimsel üniversite mücadelesi yürüten öğrenci gençliğe; düşüncesinden dolayı cezaevlerinde baskı ve tecride maruz kalanlardan, ‘savaşa hayır’ diyen barış yanlılarından asimilasyon-inkâr ve imha politikalarına karşı direnenlere kadar, ülkemizdeki tüm muhalif unsurlar, farklı yaklaşımlar giderek baskı altına alınıp edilgenleştirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor.

Görmemiz gereken şey şudur: Türkiye’de çoğulculuk adı altında tekseslilik, “ileri demokrasi” adı altında yeni bir diktatörlük biçimleniyor. AKP eliyle düzenin “yeni yüzü”, statükosu şekilleniyor.

Toplumu altüst edecek bu tehlikeli biçimlenmenin, yurttaşların yaşama hakkını ortadan kaldıracağını söylemeye gerek yoktur.

Çünkü:

Bir ülkede açlık varsa işsizlik vardır

İşsizlik varsa yoksulluk vardır

Yoksulluk varsa adaletsizlik vardır

Adaletsizlik varsa hukuksuzluk vardır

Hukuksuzluk varsa güvencesizlik vardır

Ve o ülkede güvencesizlik varsa, yaşama hakkı kalmamış demektir!

 

Bütün bu nedenlerle;

Asgari ücretiyle yaşayamayan

Maaşıyla yaşayamayan

Emekli aylığıyla yaşayamayan

İşsizliğiyle yaşayamayan

Hastalığıyla yaşayamayan

HES’lerle yaşayamayan

Kadınlığıyla yaşayamayan

Gençliğiyle yaşayamayan

Kimliğiyle yaşayamayan

Savaşla yaşayamayan

Hayat tarzıyla yaşayamayan

 

Bütün ötekileştirilenleri, bütün mağdurları, ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için,

Düzenin “yeni yüzüne” karşı insanca yaşamı savunmak için

EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ yaratmak için

8 Ekim’de Ankara’da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin “Sokak Meclisi”ne katılmaya çağırıyoruz!..

 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB