[bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim

1309/2011
22.09.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2010 yılı sonu-2011’in ilk yarısı boyunca Türkiye ölçeğinde sağlık ortamı, sağlık çalışanları ve özel olarak hekimlerin sorunlarına yönelik yaygın, kitlesel/katılımlı itiraz ve taleplerimizi dile getiren etkinlikler gerçekleştirdik. Bugüne kadar bu etkinlikler nedeniyle bilebildiğimiz kadarıyla ceza almış herhangi bir sağlıkçı/meslektaşımız bulunmamaktadır.

Ancak 19-20 Nisan’la ilgili olarak Ağrı Devlet Hastanesi’nde yürütülen süreç sonunda 5 meslektaşımız hakkında “görevini kötüye kullandığı” iddiası ile 25.08.2011 tarihinde Ağrı Valisi tarafından soruşturma izni verilmiştir.

Soruşturma izni verilen meslektaşlarımızdan Dr. Halis Yerlikaya Merkez Konseyi Üyesi, Dr.Heval Bozdağ ise Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteridir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi soruşturma izni verilen bütün meslektaşlarımızın hukuken ve fiilen yanındadır.  Hukuki süreçte yapılabilecekler  titizlikle sürdürülmekte olup bütün odalarımızın Türkiye ölçeğinde büyük bir özenle yürüttüğümüz bu hak arama sürecini sahiplenmesi çok önemlidir. Bunun ilk adımı olarak 26 Eylül 2011 Pazartesi günü ekte örneği sunulan metnin belirtilen makamlara faks ile gönderilmesi yerinde olacaktır.(destek mesajları iletmek üzere meslektaşlarımızın telefonları aşağıda sunulmuştur.)

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu 27.09.2011 Salı günü Ağrı Valisi ve Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi ile görüşmek, yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere Ağrı’a olacaktır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Dr. Halis Yerlikaya:0-505-2993217
Dr. Heval Bozdağ: 0-532-5794808

 

Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliğine;
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne;
Ağrı Valiliğine;

Sağlık meslek örgütlerinin ve sendikaların aldıkları karar doğrultusunda, giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanılması, yapılan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle sağlık ortamında yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz tutumu ve halka hedef gösteren söylemi, durumu daha da kötüleştirecek yasa tasarıları, sağlık ortamının ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması gerekçeleriyle sağlık ortamının sorunlarının görünür kılınması için; Sağlığın bir hak olduğu kabulüyle herkese sağlık, güvenli gelecek, öncelik sırası olmaksızın; sağlıkta özelleştirmeye karşı iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını, sağlıklı koşullarda şiddetin olmadığı ortamlarda çalışma ve yaşanan sorunlara çözülmesi talepleriyle 19-20 Nisan 2011 tarihlerinde 9 günlük bayram tatillerinde olduğu gibi çalışılması ve G(ö)rev  yapılması kararı alınmıştı. Örgütlü bir gücün ortak kararı doğrultusunda G(ö)rev etkinliğini gerçekleştiren Ağrı devlet hastanesinde çalışan TTB merkez konsey üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Ağrı Tabip odası Genel sekreteri Dr. Heval Bozdağ ve Ağrı tabip odası aktivistleri Dr. Suzan Şahin, Dr. Adem Gül ve Dr. Şenol Sabancı hakkında başhekimlik tarafından tutulan tutanakla başlayan ve Ağrı Valiliği kanalıyla yapılan ön inceleme sonucunda Ağrı valiliği tarafından olayla ilgili “Görevini Kötüye Kullandıkları” gerekçesiyle adli soruşturma açılması izni verilmiştir.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ağrı’da da meslek örgütümüzün ve sendikaların kararının gereklerini yerine getiren meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor; sadece poliklinik hizmeti vermeyerek, acil ve yatan hastaların tedavi ve takiplerinde herhangi bir sıkıntıya yol açmadan özenli bir şekilde g(ö)rev etkinliği gerçekleştiren meslektaşlarımıza yönelik tutumu kınıyoruz.

…… Tabip Odası Yönetim Kurulu

Faks numaraları:
Başhekimlik:    0 472 2153422
İl sağlık müd:    0 472 2151251
Valilik:             0 472 2151392