TTB 60.Büyük Kongresi'nde alınan bir karar

24 Ağustos 2011
1212/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2 Temmuz 2011 tarihinde toplanan TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar aşağıdaki gibidir:

“TTB 60. Büyük Kongresi, tabip odalarına üye olan hekimlerden çalıştıkları alana bakılmaksızın tek tip aidat alınması, alınacak aidatın belirlenmesi ve kademeli olarak geçilmesine ilişkin çalışma yapmak üzere TTB Merkez Konseyi tarafından bir çalışma grubu oluşturulmasına oy çokluğuyla karar verdi”.

Bilindiği gibi tabip odalarımızın asli gelir kaynağı üye aidatlarıdır. Bu durum aynı zamanda odalarımızın ve bir bütün olarak Birliğimizin bağımsızlığının da garantisidir. Bu sayede hiçbir güç odağına bağlı olmaksızın çalışma yürütmemiz güvence altındadır.

Yine bilindiği gibi hekimlerin dernek, sendika gibi çok sayıda farklı örgütlenme seçenekleri vardır. Ancak hekimlerin Türkiye ölçeğinde bütün farklılıklarıyla aynı zeminde bir araya gelmeleri ve ortak akılla ve kuvvetle çaba harcamalarının biricik örgütü Türk Tabipleri Birliği’dir. Her geçen gün bu Birliğin önemini daha fazla arttırmakta ve vazgeçilmezliğini kanıtlamaktadır. Önümüzdeki süreç bu ihtiyacı daha da ısrarla dayatacaktır.

Odalarımızın kaçınılmaz görevlerinin yerine getirilebilmesinin parayla ilişkisi ise tartışmasızdır. Türkiye’de faaliyet gösteren benzer örgütlere ve yapılan iş hacmine bakıldığında yıllık üye aidatı (en yükseği esas alırsak) 200 TL civarında (bir diğer ifadeyle aylık 17-18 TL) ödenen bir başka örgüt bulmak mümkün değildir. Merkez Konseyi 13-14 Ağustos 2011 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Büyük Kongre’nin yukarıdaki kararını değerlendirmiş ve “çalışma grubu oluşturma” görevini 17 Eylül 2011 tarihinde bütün odaların katılımına açık bir toplantıyla yerine getirmeyi uygun bulmuştur.

Tabip odalarımızın gelir gider durumları ile ilgili hazırlık yapıp konuya hakim ve aynı zamanda tek tip aidat miktarı ile geçiş sürecine dair önerilerini tartışmış olarak 17 Eylül 2011 tarihinde yapılacak toplantıya en az bir temsilci ile katılmak üzere gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantı Tarihi: 17 Eylül 2011, Cumartesi
Saat: 09:45-17:00
Yer: TTB Merkez Konseyi

Gündem:

  • Açılış / Konuyla ilgili mevcut bilgi aktarımı (üye aidatları hakkında yasal durum, diğer benzer örgütlerin aidat miktarları, TTB gelir – gider vb.)
  • Odaların maddi durumları hakkında kısa bilgi vermeleri (yıllık / aylık gelir-gider; üye sayısı, zorunlu üyelerden alınan aidat miktarı, gönüllü üyelerden alınan aidat miktarı vb.)
  • Sürdürülebilir ve aktif bir oda çalışmasını gözeterek tek tip aidat miktarı önerileriyle birlikte geçiş süreci tartışması
  • Varılan ortaklaşmaların değerlendirilmesi, karar ve uygulamanın planlanması.