Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni

879/2011
13.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni aşağıdadır.

Hekim emeği ve hekim birikimi ile kurulan kuruluşlar ortadan kaldırılmak isteniyor, Muayenehane, poliklinik, laboratuvar ve müesseseleri tekelci sağlık sermayesine kurban ediliyor.

3 Ağustos 2011’de muayenehanelere dayatılan fiziki koşullar için yönetmelik gereği verilen süre dolarken serbest meslek icra etme hakkımız elimizden alınıyor.

Muayenehane ve küçük hekim kuruluşlarına yönelik saldırı  “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir parçası ve gereğidir.

Hekimlere dönük saldırı Başbakan’ın ve Sağlık Bakanı’nın kişisel yaklaşımlarından değil; sağlıkta sermayeye teslim olmuş hükümetin gözü kara  tutumundan kaynaklanmaktadır.

Hekimlerin sermayeden bağımsız çalışma imkanı ellerinden alınmakta, sağlık zincirlerinde ve özelleşme yolundaki kamu işletmelerinde düşük ücretle güvencesiz çalışmaya mahkum edilmesi hedeflenmektedir. .

Tam Gün yasası, üniversitelerde performans uygulaması  ve  muayenehane ve küçük hekim kuruluşlarının ortadan kaldırılmasına yönelik “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” türü düzenlemelerle  sermayenin önü açılmakta ve tekelleşme süreci  hızlanmaktadır.

Muayenehanelerin kapatılması, yalnızca mesleklerini muayenehane hekimliği yaparak sürdüren hekimlerin değil tüm hekimlerin sorunu olup, çıkarılan yönetmelik ve düzenlemeler hekimlerin mesleklerini özgürce ve büyük sağlık tekellerine hükmeden yerli ve uluslararası sağlık sermayesinden bağımsız olarak yapabilme hakkını, olanaklarını ve ortamını tamamen yok eden bir düzenlemenin parçasıdır.

03 Ağustos 2011 tarihinden itibaren muayenehaneler kapatılıyor.

Yönetmelik gereği; İstenen fiziki koşulları gerçekleştirmek, bina yapı ruhsatı, yangın önleme, depreme dayanıklılık belgelerini almak neredeyse imkansız. Süreçte Bakanlık muayenehane denetimi ve tebligatlarla hekimleri taciz etti.

Verilen mücadelede tüm hukuki  yollar kullanılmış ve kullanılmaktadır. demokrasi içinde gerçekleştireceği her türlü eylem meşru ve haklıdır. Mesele doğru araçları seçerek  kamuoyunu ikna etmektir.

28 Mayıs 2011 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde serbest çalışan hekimlerin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir’den gelen temsilciler ve  hukuk danışmanımız ile   süreçle ilgili mücadeyi ortaklaştırmak ve merkezi bir eylem planı oluşturmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda ortak talepler;

•          “Planlama” olarak tanımlanan uygulama nedeniyle yeni laboratuvar, müessese ve polikliniklerin açılmalarının olanaksız hale getirilmesinden, yeniden ruhsatlandırılma işleminden vazgeçilmesi,

•          Mesleğimizi bağımsız olarak sürdürebilmek için muayenehanelerin kapatılmaması ve açılmayı zorlaştırıcı, engelleyici hükümlerin getirilmemesi,

•          Açılmış ve ruhsatlandırılmış muayenehaneler için ek koşulların getirilmemesi ve yasal hakların sürdürülmesinin sağlanması,

•          Avrupa başta olmak üzere tüm gelişmiş ve modern ülkelerde olduğu gibi muayenehanelerin açılması ve denetlenmesinin Tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin görüşü doğrultusunda, meslek kuruluşlarının da içinde yer alacağı kurullarla yapılması ve hızla bu yönde bir yönetmelik düzenlemesi yapılması,

•          4 Ağustosta tüm muayenehanelerin kapanmasına yol açacak olan ilgili Yönetmeliğin acilen iptali olarak belirlendi.

Ortak Eylem, Etkinlik  Takvimi

  • Yaklaşan seçim sonrası meseleyi kamuoyuna anlatmak mücadele sürecinin deklare edilmesi kapsamında merkezi olarak ve illerde basın açıklaması düzenlenecektir (basın açıklaması tarihi ve içeriği 1 hafta içinde paylaşılacaktır).
  • 26 Haziran 09.00- 12.00 arası İstanbul Taksim Hill otelde  tüm illerden ve uzmanlık derneklerinden katılımın amaçlandığı  panel-forum ve Ardından 13.30 da Tünel’den Taksim’e kitlesel yürüyüş  ve basın açıklaması gerçekleştirilecektir.
  • 3 Ağustos’a yaklaşılan tarihlerde Ankara’da yine ortak eylem ve basın açıklaması yapılacaktır (kesin tarih bildirilecektir).

Eylemlilik sürecinde tüm odaların ve uzmanlık derneklerinin mücadeleye katkısı ve katılımı kaçınılmaz bir önem arzetmektedir.

İstanbul ve Ankara’daki etkinliklerle ilgili üyelerinizi bilgilendirmenizi ve oda veya dernek temsilcileriniz ve üyelerinizle katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri