Türk Tabipleri Birliği'ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları

769/2011
26.05.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği çatısı altında görev yapan tabip odalarında tütün ile mücadele çalışmalarını desteklemek, geliştirmek amacıyla Dr.Özen Aşut, Dr.Dilek Aslan ve Dr. Osman Elbek tarafından konuya ilişkin bir durum tespiti çalışması planlanmıştır. Bu gerekçe ile ek’te “Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları Ve Tabip Odalarında "4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun"Un Gereği Olan Politikaların Uygulanma Durumu” başlıklı bir veri toplama formu yer almaktadır.

Odaların tamamına iletmiş olduğumuz veri toplama formlarının her bir yönetim kurulu üyesi tarafından ayrı ayrı doldurulmasını ve yanıtların yer aldığı formların en geç 15 Haziran 2011 tarihine kadar posta yoluyla TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesini rica ediyoruz.

Formların değerlendirme aşamasından sonra duruma ilişkin bir rapor hazırlanacak, saptanmış olan gereksinimlere yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Sürecin tamamında sizlerin desteğini çok önemsiyoruz. Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NE BAĞLI TABİP ODASI YÖNETİCİLERİNİN SİGARA İÇME DURUMLARI VE TABİP ODALARINDA "4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN"UN GEREĞİ OLAN POLİTİKALARIN UYGULANMA DURUMU

BİLGİ TOPLAMA FORMU

Form no:…… ………. (Bu bölüm araştırmacılar tarafından doldurulacaktır. Lütfen doldurmayınız)

Tarih:……/……/……….

 

Sayın meslektaşımız,

 

Bu çalışmada TTB bünyesinde görev yapan tabip odaları yöneticilerinin tütün kullanma durumlarının, "4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"un gereklerinin tabip odaları çalışmaları kapsamında yapabilmelerinin değerlendirilmesi ve tabip odaları bünyesinde tütün ile mücadele çalışmalarına sistematik bir yaklaşım getirmeye yönelik veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Burada alınan bilgiler size ifade edilmiş olan amaç dışında KESİNLİKLE KULLANILMAYACAKTIR. Çalışmanın sonuçlarının tarafsız ve doğru yorumlanabilmesi için sizlerin vereceği bilgilerin gerçeğe uygun olması çok önemlidir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİZİN TAMAMININ FORMLARININ TTB-MERKEZ KONSEY’E İLETİLEBİLMESİ İÇİN BU FORMU DOLDURDUKTAN SONRA LÜTFEN ODA SEKRETERLİĞİNE İLETİNİZ.

 

Tabip Odası adı                             : ……………….

Tabip Odasındaki görevi            1. Başkan

2. Genel Sekreter

3. Yönetim Kurulu Üyesi

 

1. Sosyodemografik bazı bilgiler

1. Cinsiyetiniz:

1. Erkek

2. Kadın

 

2. Doğum tarihiniz (gün-ay-yıl)………/………/……

3. Medeni durumunuz:

1.   Evli

2.   Evli değil

3.   Eşinden ayrılmış

4.   Eşi ölmüş

 

4. Çocuğunuz var mı?

1.   Hayır

2.   Evet,  ……… çocuk

II. Meslek ile ilgili bilgiler

 

5. Çalıştığınız tıp alanı aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?

1.   Genel pratisyenlik

a.   Pratisyen hekim

b.   Aile hekimi

2.   ................................ uzmanlığı

 

6. Tıp fakültesinden kaç yılında mezun oldunuz?

...............................................................

 

7. Kaç yıldır bu meslekte çalışıyorsunuz, belirtiniz

..........................................yıl.................

 

III. Sigara içme durumları ile ilgili bilgiler

 

8. Halen sigara içiyor musunuz?

1.   Hiç içmedim (Lüften 10. soruya geçiniz)

2.   İçtim, şu an içmiyorum, bıraktım

3.   Ara sıra içiyorum

4.   Halen sürekli olarak içiyorum

i. Ne kadar süredir sigara içiyorsunuz? ………………………………..

ii.Ortalama günde kaç adet sigara içiyorsunuz?.................................

9. Sigara satın almak için harcadığınız para ayda ortalama kaç liradır?……TL

 

IV. Tabip Odası’nda tütün karşıtı politikalara ilişkin yaklaşım ile ilgili sorular

 

10. Tabip Odası’nda 4207 sayılı Kanun gereği ceza kesme ile ilgili sorumlu kişi kimdir?

1.   Böyle bir görevli belirlemedik

2.   …………………………………… görevli olarak belirlenmiş kişidir


 

11. 2010 yılında tabip odası seçiminden sonra göreve geldiğinizden bu yana, tabip odası kapalı alanları içinde sigara içme girişimi oldu mu?

1.   1. Hayır

2.   2. Evet

3.                          Bu girişime yönelik ne yaptınız?

4. (Yazınız………………………………………………………………………………)

5.

6. 12. Daha önce Tabip Odası kapalı mekânlarında sigara içen birisine yönelik aşağıdakilerden hangisi yapıldı?

1.   Gereken uyarı yapıldı, kişiye ceza kesildi

2.   Uyarı yapıldı, ceza kesilmedi

3.   Herhangi bir şey yapılmadı

4.   Diğer (belirtiniz………………..)

 

13. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, Kanun gereği yarı kamu özelliği olan tabip odalarının balkonlarında da sigara içilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda Tabip Oda'nızda bu Kanun'un ihlali olup olmadığını yazınız.

1.   Tabip odasının, balkon dahil hiçbir mekânında sigara içilmemektedir

2.   Balkonda sigara içilmesine izin verilmektedir

3.   Diğer ……………………………………………………

 

14. Yönetime geldiğinizde tütün karşıtı politikalara ilişkin bir programınız oldu mu?

1.    Hayır

2.    Evet

3.    Neler yaptınız? Yazınız……………………………………………………………….

15. Yönetime geldiğinizden bu yana üyelerinizin tütün kontrolü kapsamında çalışmalar yapmaları konusunda destekleyici özel bir çalışmanız oldu mu?

1.    Hayır

2.    Evet

3.    Neler yaptınız? Yazınız……………………………………………………………….

 

16. Yönetime geldiğinizden bu yana sigara içen oda çalışanlarınıza yönelik yaklaşımınız aşağıdakilerden hangisi ile en uyumludur?

1.   Oda çalışanlarımızın hiçbirisi sigara içmemektedir

2.   Sigara içenlere yönelik bırakma konusunda destek olduk

a.   Ne yaptığınızı yazınız…………………

3.   Oda çalışanlarımıza yönelik herhangi bir şey yapmadık

4.   Diğer (Yazınız………………………………………………………….)

 

17. Tabip odalarının tütün kontrolü konusundaki görevlerini/rollerini nasıl gördüğünüzü kısaca yazınız.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


 

18.Tabip odası yönetim kurulunuzda il tütün kontrol kurulunda çalışan üyeniz var mı?

1.    Hayır

2.    Evet

3.    Bilmiyorum

19. TTB Merkez Konseyi yönetiminin tütün kontrolü konusunda yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

1.   Yeterli

2.   Yetersiz

3.   Fikrim yok/yorum yapamadım

20. Tabip odanız tarafından üyelerinize yönelik TTB tarafından organize edilen “Tütün Kontrolü ve Tütün Bağımlılığı ile Mücadele” eğitimi düzenlenmesi konusunda ne düşünürsünüz?

1.   Olumlu, zaten biz böyle bir eğitim yaptık

2.   Şimdiye kadar böyle bir eğitim yapmadık, ama olumlu olur

3.   Fikrim yok

4.   Böyle bir eğitime gerek yok

5.   Diğer(lütfen belirtiniz…………………………………………………………….)

 

21. Belirtmek istediğiniz başka bir konu var ise lütfen yazınız.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ANKET TAMAMLANMIŞTIR. VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.