19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

592/2011
25.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

19-20 Nisan görevimizi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde başarıyla gerçekleştirdik. Katkı sunan herkesin emeğine sağlık.

Her zaman olduğu gibi yine eksiklerimizi, yapmamamız ve yapmamız gerekenleri gözden geçireceğiz. Ders çıkartacağız. Hatalarımızı tekrarlamamaya çalışarak, ne istediğimizi bilerek devam edeceğiz.

İlgimiz iki başlıkta yoğunlaşacaktır:

Birincisi; etkinliklere katılanlarla ilgili herhangi bir soruşturma sürecinin başlatılması. Bize gelen bilgilere göre Cuma günü itibariyle Sağlık Bakanlığı müfettişleri meslektaşlarımızı çağırmaktadırlar. Bu konuda ne yapılması gerektiği açık olup, Türk Tabipleri Birliği web sayfasından duyurulmuştur). On binlerce katılımın olduğu bir süreçte bu tür uygulamaların vakit kaybı ve tepki uyandırmaktan başka bir anlamı olamaz.

Halen bir soruşturmadan bahsedilmemektedir. Bu bizlerin topyekün tutum almamız gereken bir durumdur. Bu konuda çok hassasız; çünkü Türkiye’nin bizim gibi örnek alınacak eylemleri yapanlara ihtiyacı vardır. Bu duyarlılığa ceza vermeye yönelenler olsa olsa totaliter bir rejimin arzusu içerisinde olabilirler. Nitekim Türk Tabipleri Birliği Başkanımız Dr. Eriş Bilaloğlu 22.04 2011 Cuma günü sayın Bakan’la telefonla görüşerek bu konudaki hassasiyetimizi dile getirmiştir.

İkincisi ise taleplerimiz; Hükümet/Sağlık Bakanı/YÖK Başkanı muhataplardan gibi sürecin ruhunu kavrayan bir yanıt gelmesi temel beklentimizdir.. Bu olmadığı takdirde - Mayıs ayı ile bütünüyle seçim ortamına girecek Türkiye’de- bu politikalara karşı olan, taleplerimizi işleyen, taleplerimizin karşılanmasını hedefleyen bir programı yürürlüğe koyacağız.

Bu çerçevede yapılacak “iş”ler aşağıdadır:

1.Soruşturma süreçleri ile ilgili olarak mutlaka TTB merkezi yazılı ve ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Meslektaşlarımızı kim -müfettiş, idareden müdür vb.-, nasıl -sözlü/telefonla, yazılı, (yazılı ise yazının bir örneği gönderilmeli)- çağırmakta, görüşmeye gidenlere ne söylenmekte, bu bir soruşturma mı, yoksa görüşüne mi başvurulmakta, bir kağıt mı imzalaması istenmekte vb. bütün bilgilerin merkezde toplanması yürütülecek çalışmalar açısından çok önemlidir.

2.TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili olarak 26.04.2011 günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve ayrıntılı olarak yapılacaklar hakkında bilgi verecektir.

3. Bu süreçte aşağıda belirtilen hususların bilinmesi çok önemlidir;

-19-20 Nisan etkinliğine on binlerce sağlık çalışanının katıldığı,

-birbirimize, bizlerin önerdiği çerçevede yaptığımız “iş” e sahip çıktığımız takdirde hiçbir sorun yaşanmayacağı ve

-birlikteliğimizi sürdürdüğümüz takdirde bundan sonra izlenecek süreçlere daha müdahil bir döneme (gerek bu iktidar gerek seçim sonrası) girdiğimizdir.

4.Halen olağan genel kurullarını yapmamış odalarımız genel kurullarını birlikteliğimizin ve sürecin devamı konusundaki kararlılığımızın bir “gösterisine” dönüştürmelidirler.

Ayrıca bütün süreç boyunca dile getirilen nitelikli sağlık hizmeti sunulması için eksik yapılan her ne varsa (hastalara yeterli süre ayrılması vb.) tabip odalarımızın illerinde bu açıdan eksikleri saptayarak idari ve meslektaşlarımıza yönelik girişim ve/veya çağrılarda bulunarak süreci takip eden bir düzenlemeye yönelmeleri yerinde olacaktır.

5.Merkez Konseyi Başkanımız Cumhurbaşkanı’na bir mektup gönderecek ve bu mektubu kamuoyuyla da paylaşacaktır.

6.Sağlık Bakanı ve YÖK Başkanı’ndan taleplerin gerçekleştirilmesi için randevu beklediğimiz kamuoyu nezdinde tekrar kendilerine hatırlatılacaktır.

7.Seçimlere giren bütün siyasi partilere ve bağımsız adaylara iletilmek üzere ve konuya ilişkin görüşlerini açıklamalarını beklediğimiz bir “talepler metni” Mayıs ayı içerisinde sizlere ulaştırılacaktır. Her ilde bu metinle ilgili kamuoyu önünde görüşlerinin ve taahhütlerinin alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla forum, panel vb. etkinlikler düzenlenmelidir.

8.Seçim sürecinde “sağlıklı seçim, seçimde sağlık” etkinlikleri yürütülmelidir. Bu amaçla televizyon/radyo programları, adaylarla toplantılar, özellikle hafta sonları şenlikli araç konvoyları vb. oluşturarak halka yönelik sağlıkla ilgili bilgilendirici etkinlikler düzenlenmelidir.

9.Son olarak tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği hekimlerin kapısını her zaman çalabilecekleri “ev”leridir. Bu süreçte hep birlikte yaptıklarımız bunun yakın kanıtı olmuştur. Bu nedenle bir örgütlenme, üye kampanyası yürütmemiz çok yerinde olacaktır.

TTB Merkez Konseyi odalarımızla yakın ilişki içerisinde, gelen bilgi ve öneriler ışığında sürecin devamını gözeten her türlü etkinliği yürürlüğe koyacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri