Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi

561/2011
14.04.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   : Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi.

Türk Tabipleri Birliği, 2005 yılında, mesleki mali sorumluluk sigortası genel ve özel şartlarının hazırlanması sürecinden başlayarak; başka ülkelerdeki uygulama örneklerinin sonuçlarını da göz önünde tutarak, hekim mesleki mali sorumluluk sigortasının ortaya çıkan mesleki uygulama hatalarını azaltıcı bir etkisinin bulunmadığı, sağlık hizmet sunumu sonrasında açılan davaları sayısal olarak arttırdığı, primlerin yüksekliği sebebiyle hekimlerin gelirlerini azaltıcı yönünün yanı sıra kimi durumlarda hekimin yıllık gelirinden fazla prim talep edildiği, hekimleri riskli hizmetleri sunmaktan kaçınmaya sevk ettiği, olası riskin azaltılması amacıyla en ileri tetkik araçlarına başvurulması eğiliminin artması sebebiyle hizmetin pahalılaşmasına sebep olduğu tespitlerini yapmış; çözüm önerisi olarak da ulusal ölçekte kamusal bir fon oluşturularak kusur/komplikasyon ayrımı olmaksızın ve hekim ile hasta karşı karşıya getirilmeksizin hastaların tıbbi uygulamalardan kaynaklanan zararlarının giderilmesinin sağlanması, ancak daha da önemlisi, tespit edilen tıbbi uygulama hatalarının sebeplerinin araştırılması ve yinelenmesinin önüne geçilmesine yönelik bir sistemin kurulması gerektiğini savunmuştur.

Türk Tabipleri Birliği savunduğu bu değerlerin yaşama geçmesi için gösterdiği gayretin yanı sıra; hekim mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin düzenlemelerin hekim ve hastaların en üst seviyede yararına olabilmesini sağlayabilmek için yargısal girişimlerden, ilgili sigorta şirketleriyle görüşmeler yapılmasına ve poliçe karşılaştırması yaparak kamuoyu ile paylaşılmasına kadar her düzlemde iş ve işlem yürütmektedir.

Mesleki mali sorumluluk sigortasının yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmiş olmasıyla meslektaşlarımızın her yıl zorunlu olarak yaptıracağı sigorta poliçelerinin içeriğine yukarıda belirtilen yaklaşımlarla etkide bulunabilmenin önem ve değeri dikkate alınarak, Türk Tabipleri Birliği örgütlü gücünün her bir meslektaşımızın yararına kullanılabilmesi için sigorta şirketleriyle görüşmeler yapıp “en uygun” sigorta poliçelerinin oluşturulması konusunda Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. isimli risk ve danışmanlık firması ile anlaşma yapılmıştır.

Bu anlaşmaya göre, söz konusu firma, öncelikle en uygun sigorta poliçelerinin oluşturulması için sigorta şirketleriyle görüşmeler yapacaktır. Alınan teklifler Türk Tabipleri Birliği ile birlikte değerlendirilerek hekim lehine “en uygun” olan poliçeler belirlenecektir. Bu poliçelerin en yaygın şekilde hekimlere ulaştırılabilmesi, tabip odalarının da sürece katılmaları ile mümkün olacaktır.

Danışmanlık firmasının, ilgili sigorta şirketleriyle yapacağı görüşmelerde hekim lehine poliçe oluşturulmasında yararlı olacağından, uygun bulan odalarımızın, Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş.’yi sigorta danışmanı olarak tayin etmesi, ekli yetkilendirme belgesini düzenleyerek 29 Nisan 2011 tarihine kadar Merkez Konsey’e göndermeleri gereklidir. Bu yetkinin verilmesiyle, anılan Firma ilgili odanın da sigorta danışmanı olacağından başka sigorta şirketleriyle herhangi bir işbirliği ve benzeri faaliyetin yürütülmemesi gereklidir. Ayrıca, söz konusu poliçelerin oda bölgesindeki hekimlere ulaştırılmasında, anılan danışmanlık firmasının yürüteceği çalışmalara oda olarak gerekli desteğin verilmesi, mesleki mali sorumluluk sigortasının hekimleri koruma fonksiyonunun nisbi olarak en yüksek düzeyde tutulmasını sağlamaya da katkı yapacaktır.

Diğer yandan, danışmanlık firmasının ilgili sigorta şirketleriyle yapacağı anlaşmalar uyarınca, hekim mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin ülke genelinde düzenlenmesinden elde edeceği kazanç, ekli çizelgede gösterilen çerçevede, adına poliçe düzenlenen hekime, ekli yetki belgesini düzenleyen odalarımıza ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine aktarılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

EK 1- Danışman yetkilendirme yazısı

 

TEK YETKİLİ SİGORTA DANIŞMANI ATAMA MEKTUBU

İlgililere,

Türk Tabipleri Birliği ………. Tabip Odası, … tarihinden itibaren bir yıllık süre ile Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik Anonim Şirketi’ni 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesinde düzenlenen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası danışmanı olarak atamıştır.

Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik Anonim Şirketi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin, TTB’nin üyesi olan hekimlerin gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt verecek biçimde geliştirilmesi, poliçelerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na uygun ve hekimlerin lehine olacak içerikte üretilmesi, satın alınması, uygulanması ve gerektiğinde tazminatın tahsilinde yardımcı olmak üzere hekimlerin menfaatlerinin korunabilmesi için hekimler ve Türk Tabipleri Birliği adına hareketle gerekli sigorta işlerini yürütmekle görevli tek yetkili sigorta danışmanıdır.

Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. bu kapsamda;  tüm Sigorta Şirketleri ile gerekli ilişkileri kurmak,  poliçeler için teklif almak, poliçelerin analizlerinin yapılarak hekimlerin lehine olabilecek yeni ek teminatların poliçeye eklenmesi, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na aykırı hükümlerin ayıklanması, poliçelerin hekimler lehine geliştirilmesi için sigorta şirketleri ile müzakere ve pazarlıkları yürütmek, sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmek ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmakla yetkilendirilmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği

………Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

 

 

EK 2- BROKER KOMİSYONUNUN PAYLAŞIMI

 

*BROKER’İN ACENTA KOMİSYON GELİRİ

Gras Savoye %

**HEKİM %

***TTB

(TO+MK) %

0-50.000 TL

50%

50%

0%

50.001 TL - 100.000 TL

40%

50%

10%

100.001 TL - 200.000 TL

30%

50%

20%

200.001 TL - 300.000 TL

25%

50%

25%

300.001 TL - 400.000 TL

20%

50%

30%

400.001 TL ve üstü

10%

50%

40%

 

*Yukarıdaki tablo, Broker firmanın poliçe bedeli üzerinden %20 komisyon geliri elde edeceği planlanarak yapılmıştır.

** Adına poliçe düzenlenen hekime, firmanın komisyon gelir oranına bağlı olmaksızın her durumda, poliçe bedelinin % 10’u oranında indirim yansıtılacaktır.

*** TTB’ye aktarılan gelir, Merkez Konseyi tarafından ayrıca belirlenecek orana göre, oda bölgesinde yapılan poliçe sayısı da gözetilerek, Gras Savoye firmasını danışman atayan Odalarımız lehine gelir olarak kaydedilecektir.