Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

324/2011
01.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Türk Tabipleri Birliğince hazırlanan “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Önerisi hk.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği hekimlerin çalışma koşulları ile ücretlerine ilişkin taleplerini içeren yasa tasarısı önerilerini 2009 yılında hazırlayarak bütün ilgililere iletmiştir. 2010 yılında da 2011 Yılı Bütçe Kanunu’nda yer alan katsayı artışlarını dikkate alarak ücretlere ilişkin bölümlerini gözden geçirip güncellemiştir.

Hazırlanan tasarıda, sözleşmeli çalışma, taşeron işçiliği, aile hekimliği, döner sermayeden sözleşmeli çalışma gibi iş güvencesi ve ücret güvencesini içermeyen her türlü sözleşmeli çalışma biçimine ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması istenmiştir. Bu nedenle kaldırılması istenilen çalışma biçimlerine yönelik ücret önerisinde bulunulmamış olup tasarı önerisinde hazırlandığı biçimiyle diğer hekimler için arzu edilen koşulların sağlanması talep edilmektedir. Tasarıda; üniversite öğretim görevlilerinin kendi mevzuatına göre, diğer hekimlerin ise 657 kapsamında çalışması gerektiği göz önüne alınarak iki temel personel rejiminde paralel ücret artışı düzenlemeleri önerilmiştir.

Kamu görevlisi olan hekimlerin ücret miktarının belirlenmesi için yasal düzenleme gerektiğinden ücrete ilişkin maddeler de bu kapsamda hazırlanmıştır. Özel sağlık kuruluşlarında bir iş akdine dayalı olarak çalışan hekimlerin ücretleri ise 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hekim ve işveren arasında sözleşme ile belirlenmektedir. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler için çalışma koşullarını ve ücretlerini sözleşme ile güvence altına almaya dönük bir hizmet sözleşmesi örneğini 3 yıl önce hazırlamış ve Odalarımız aracılığı ile paylaşılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarında hekimlere ödenen ücretlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerinin belirlenmesinde etkili olduğu da bilinmektedir.

Kendi adına açtığı bir özel sağlık kuruluşunda bağımsız mesleki faaliyette bulunan hekimler için ise Asgari Ücret Tarifesini hazırlayıp her yıl yayımlamaktadır.

Aşağıda Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan tasarının kabul edilmesi halinde öğretim görevlisi olan veya 657 sayılı Yasa’ya tabi çalışan hekimler yönünden unvan ve derecelerine göre alacakları ücretlere ilişkin tablo yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Not: 26 Ocak 2011 tarih ve 133/2011 sayılı yazımızda gönderilen broşürün 15. sayfasında yer alan rakamlarda yanlışlıklar bulunmaktadır. Doğrusu ekte gönderildiği gibidir.