13 Mart Ankara Mitingi

253/2011
15.02.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi gerek sağlık alanında gerekse özlük haklarımıza ilişkin ciddi saldırılara maruz kaldığımız bir süreç yaşanmaktadır. Öte yandan ülkemiz Haziran ayında gerçekleşecek genel seçimlere hazırlanmaktadır.

17 Aralık 2010’da başlattığımız “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik-Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası” kapsamında duyurusunu yaptığımız ve başta hekimler olmak üzere sağlık alanında örgütlü kamu çalışanları ve işçiler olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin, sağlık hakkı savunucularının ve vatandaşların ortak katılımı ile gerçekleştireceğimiz 13 Mart 2011 Ankara Mitingi için geri sayım başladı. Seçim öncesi süreçte sağlıkla ve özlük haklarımızla ilgili sorunların ve taleplerimizin dile getirilebilmesi ve görünür kılınabilmesi için bu miting yaşamsal önem taşımaktadır.

13 Mart Mitingini tüm sağlık çalışanlarının en geniş katılımıyla gerçekleştirebilmek

için en kısa sürede;

1-Tüm seçilmiş kurullarınız ve aktivistlerinizle bir toplantı yapılması ve mitinge kadar bu toplantıların sürdürülmesi,

2-İlinizdeki tüm hekimlerin katılımını sağlayabilmek amacıyla; hastane toplantıları, ASM ziyaretleri vb. etkinlikler düzenlenmesi,

3-Hekimleri; cep mesajı, e-posta gibi araçlarla tek tek mitinge davet eden ve belli aralıklarla yinelenen bir yol izlenmesi, bu mesajlarda dolan otobüs sayısını belirterek katılımın teşvik edilmesi, odanızın web sayfasından mitingin duyurulması,

4-İlinizdeki tüm sağlık örgütleriyle bir araya gelerek ortak bir çalışma planı yapılması,

5-İlinizdeki yazılı ve görsel basın yayın araçlarında mitingimizin duyurulmasına yönelik program, söyleşi, yazı vb. yönünde çaba harcanması,

6-Olanaklar ölçüsünde ilinizdeki yerel yönetimlere ait ilan panolarında bu kapsamda duyurularımızın yer alması,

7-Tüm hekimlerden ortak çabamıza katkı sunacak bir parasal katkı talep edilmesi,

8-İlinizdeki tıp öğrencilerinin ve diğer sağlık meslek okullarının öğrencilerinin de mitingimize katılması için çaba harcanması ve desteklenmesi,

Katılımınızla ve ortak çabalarımızla Ankara’yı beyaza boyayacak bir miting ve sağlık çalışanlarının güçlü ortak sesini duyurmayı hedefliyoruz. Dayanışmamız gücümüz olacaktır.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri