Tam Süre Çalışma

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmetleri Mücadele Kampanyamızın 27 Ocak 2011 tarihinde yapılacak olan “Tam Süre Çalışma” konulu basın açıklaması taslağı aşağıdadır.

Gereğini yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

26.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI

İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti için

İnsanca Yaşama ve Çalışma Koşulları Talep Ediyoruz.

Hekimler ne istiyor?

 • Geçim sıkıntısı çekmeyecekleri, insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücret,
 • Ailelerine ve kendilerine zaman ayırabilecekleri bir çalışma düzeni,
 • Hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için bilgilerini güncelleme olanağı,
 • Beden ve ruh sağlıklarını korumak,
 • Şiddete uğramamak,
 • Birlikte hizmet ürettikleri ekip arkadaşlarıyla barış içinde çalışmak,
 • İşten atılma kaygısı yaşamamak istiyor.

Aslına bakılırsa hekimler olarak, her şeyin normal sınırlarda olmasından başka bir beklentimiz yok. Oysa bize dayatılan koşullar tam tersi:

Son derece düşük emekli maaşları, günde 24 saat çalışsak da gerçekte ücretin artmayacağı, sağlık hizmetini içten içe çürüten bir performans sistemi dayatılıyor. İnsanlık dışı çalışma süreleri ne bilgimizi ve kendimizi yenilemeye, ne de ailelerimize zaman ayırmaya olanak bırakıyor. Uygulanan çalışma ve ücret politikaları sağlık ekibinin çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli çalışma iş güvencemizi ortadan kaldırıyor. Gün geçmiyor birimize şiddet uygulanmasın.

TTB bunları yıllardır dillendiriyor. Yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz, talep ediyoruz, eylem yapıyoruz. Sağır sultan duydu AKP hükümeti duymadı, anlamadı.

Sonunda Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin bu temel insani taleplerini karşılayacak bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarımızın adı;

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi”

Yasa tasarımızda neler var?

 • Hekimler her gün sağlık hizmeti verirken saldırıya uğruyor, şiddete maruz kalıyor. Hastalarını tedavi ederken, hastalığın bulaşması, sağlıklarının bozulması riskiyle yüz yüze kalıyor.

Bunun için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlayacak bir düzenleme önerdik.

 • Hekimler haftada ortalama 67 saat, asistan hekimler ise 85 saat çalışıyor. Hekimler yorgun, dinlenemiyor, kendisine, ailesine zaman ayıramıyor.

Bunun için haftalık 40 saatlik normal mesainin üstüne 16 saat de fazla çalışma olmak üzere haftalık 56 saatten fazla çalıştırılmasın diye fazla çalışmaya üst sınır getiren bir düzenleme önerdik.

 • Tıp her gün gelişiyor, hastalar dünyadaki gelişmeleri bilen hekim istiyor, hakları da. Hekimlerin tıptaki yeni gelişmeleri öğrenmeye zamanı yok! Ama hekimler de her yıl yeniliklerden haberdar olmak, kendilerini geliştirmek için destek ve zaman istiyor.

Bunun için ücretli mesleki gelişim izni sağlayacak bir düzenleme önerdik.

 • Hekimler, ek ödemeleri kesildiği için yıllık izne çıkamıyor, sürekli çalışmak zorunda kalıyor.

Bunun için yıllık izinde kesilmeyen, geçinebilecekleri, insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzenlemesi önerdik.

 • Hekimler, hastalarına iyi sağlık hizmeti verecek koşullar istiyorlar,  tıbbi hizmetlerden zarar gören hastaların zararlarını karşılayacak kamusal bir kurum kurulmasını istiyorlar.

Bunun için dünya ülkelerinin çoğunda halkın yararı gözetilerek kurulan kamusal zarar karşılama kurumunun bizde de kurulmasını önerdik.

 • Hekimler, sözleşmeli çalışma, aile hekimliği gibi özel sözleşmeli, taşeron işçisi, 4/B, 4-C, döner sermayeden ödeme gibi çok parçalı, güvencesiz koşullarda, işten atılma endişesi içinde çalışmak istemiyor.

Bunun için güvencesiz çalışmayı getiren yasaların kaldırılmasını önerdik.

 • Hekimler, bütün çağdaş ülkelerde olduğu gibi, emeklerinin karşılığını almak için örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olmak istiyor.

Bunun için Anayasa’da düzenleme yapılmasını önerdik.

 • Hekimler insanca yaşamalarına yetecek ve emekliliklerine yansıyacak bir temel ücret istiyorlar. Hekimler Sayın Sağlık Bakanının iddia ettiği ücretleri hiçbir zaman almadılar. İşte hekimlerin aldıkları ücretler ve bizim yasa tasarımızda talep ettiğimiz ücretler.

AKP hükümetini “Tam Gün” aldatmacasından vazgeçmeye, hekimlere hak ettikleri ücretleri vermeye davet ediyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Alana dek mücadele edeceğiz.

Bu bölümde değişik kurumlarda çalışan hekimlerin ve emekli hekimlerin aldıkları ücretlerle, Tasarımızda önerdiğimiz ücretlerin karşılaştırması yer alıyor.

ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE HEKİMLERİN ELİNE GEÇECEK ÜCRETLER
AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR;

 

MEVCUT HEKİM EMEKLİ MAAŞLARI

UNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece /Uzman Tabip

1.760,00TL

Pratisyen Tabip

1.380,00TL

 

TASARIYA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

UNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece Tabip/Uzman Tabip

3.291,68 TL

Profesör

3.328,85 TL

 

SAĞLIK BAKANLIĞINDA VE KURUMLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN
MEVCUT MAAŞ VE DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARLARI

Ait Olduğu
Ay-Yıl

Unvanı-Çalıştığı Yer

Maaş

Sabit Döner Sermaye

Döner
Sermaye

(Ek Ödeme)

Toplam

KASIM-2010

Tabip- Kurum Hekimi

1.665,37

-

Yok

1.665,37

KASIM -2010

Tabip-Kurum Hekimi

1.992,78

-

Yok

1.992,78

KASIM- 2010

Tabip-Mediko Hekimi

1.824,03

-

Yok

1.824,03

EYLÜL-2010

KASIM-2010

Yan Dal Uzmanı –Sağlık Bak.

Yan Dal uzmanı- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901,73

?

0

814,15

1.901,73

2.715,88

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

1.433,09

1.433,09

589

-

744,14

925,17

2.177,23

2.358,26

KASIM-2010

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

1.433,09

589

206,06

1.639,15

EKİM-2010

Klinik Şefi- Sağlık Bak.

1.901.73

1188,72

1.624,00

3.525,73

EKİM-2010

Klinik Şef Yard- Sağlık Bak.

1.901,73

1336

909,18

2,810.91

EKİM-2010

Uzman Tabip- Sağlık Bak.

1.474.66

1092

508,26

1.982,92

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Uzman Hekim- Sağlık Bak.

 

1.901.73

1.901.73

1092

Yok

2.958,02

65,77

4.859,75

1.967,50

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Başasistan-İst.- Sağlık Bak.

Başasistan-İst.- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901.73

1092
1092

1.659,97

930,31

3.561,70

2.832,04

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Uzman Hekim - Sağlık Bak.

Uzman Hekim- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901.73

1092

Yok

1.079,27

2.457,43

2.981,00

4.359,16

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN
MEVCUT ÜCRETLERİ

UNVAN

MAAŞ

EK ÖDEME

TOPLAM

Yrd. Doçent

1.690,00

1.700,00

3.390,00

Doçent

2.350,00

2.350,00

4.700,00

Profesör

3.100,00

2.700,00

5.800,00

TASARIYA GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI VE KURUMLARDAKİ HEKİMLERE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLERUNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece Klinik Şefi

8.833,69 TL

1. Derece Klinik Şef Yrd.

8.375,17 TL

1. Derece Uzman Tabip

7.799,71 TL

1. Derece Tabip

7.676,15 TL

8. Derece Tabip

5.805,42 TL

 

TASARIYA GÖRE TIP FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE HEKİMLERE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER

UNVAN/DERECE

MAAŞ

Profesör

12.631,27 TL

Doçent

10.864,02 TL

Yrd. Doçent

9.801,46 TL

1. Derece Uzman Tabip

8.092,74 TL

Asistan Tabip

4.920,32 TL