EYLEM TAKVİMİ

1680/2010
13.12.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Haziran 2010 tarihinde yapılan Büyük Kongre’mizden bu yana gerçekleştirdiğimiz çok sayıda yerel, bölgesel ve merkezi toplantı ve etkinlikte Türkiye sağlık ortamını güncel gelişmeler ışığında değerlendirdik, değerlendiriyoruz.

Mevcut durum ve gelişmeler, tasarı halindeki hazırlıklar çerçevesinde tablo kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Ülkemizde sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması hız kazanarak sürüyor.

2) Çıkartılan yasalar ve yönetmeliklerle hekimlik uygulamaları ve sağlık ortamı yeniden biçimlendiriliyor:

-Kamu Özel Ortaklığı ihaleleriyle büyük sağlık yerleşkelerinde yataklı tedavi hizmetlerinin uluslar arası büyük sermayeye devri gerçekleştiriliyor.

-TBMM gündemindeki Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile hastaneleri sınıflandırmayı, 2011’de uygulamaya girecek olan Tanıyla İlişkili Gruplar ise bu sınıflandırılacak hastanelerin verebilecekleri sağlık hizmetlerini, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli ödenecek hizmetleri sınıflandıran bir yaklaşımı gündeme getiriyor.

3)Bu tabloda halkımızı bekleyen sağlık hakkının giderek kısıtlanmasıdır.

4)Yukarıda çizilen  kapsamda “Tam Gün” Yasası ise sözleşmeli ve uzun çalışma saatleri ile güvencesiz, emekliliğe yansımayan performansa dayalı ödemeyi hekimlik gündemine taşıyor. Bu durumda hekimleri bekleyen ise daha esnek, daha uzun süre, daha ucuza ve güvencesiz çalışmaktır, giderek artan şiddete maruz kalmak pahasına.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bu sorunlardan yola çıkarak TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüleceği 17 Aralık 2010 günü Tabip Odalarımızın Başkanlarını Ankara’da TBMM önünde sağlık ve hekimlik ortamının sorunlarını ve taleplerimizi dile getiren bir basın açıklamasının ardından ekte tarih ve kapsamı belirtilen kampanyamızı başlatmaya davet ediyor.

Ana hatları çizilerek tarihlendirilen kampanya süreci kuşkusuz bütün odalarımızın özgün katkılarıyla zenginleşecek ve etkisi artacaktır. Ortak bir merkezi programı yürütmekle yerel katkıların çeşitliliği gücümüzü büyütecektir. Süreç boyunca merkezi olarak kullanılacak materyallerin (afiş, bildiri, açıklama metni örneği vb.) iletilmesinin yanı sıra her türlü aracın, iletişim olanağının değerlendirilmesi ve hekim katılımını ısrarla davet/talep eden, önceleyen, olanak sunan bir tarzın hakim kılınması önem taşımaktadır.

Katılımınız sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getirecek kampanyamızın gücü olacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EYLEM TAKVİMİ

17 Aralık 2010

10.30 TTB Merkez Konseyinde toplanma

11.00 TBMM için yola çıkış

11.30 TBMM önünde basın açıklaması

13.00 TTB Başkanlar Kurulu Toplantısı

 

22 Aralık 2010

TTB Merkez Konseyi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporunu açıklayacağı bir basın toplantısı düzenleyecektir.

 

22-28 Aralık 2010

Üniversiteler ve Tıp Fakülteleri ile ilgili sorunların ve taleplerimizin dillendirildiği ve 1 Aralık’ta başlatılan imza kampanyasının sonuçlarının Aralık ayının son haftasında YÖK’e iletilmesi hedeflenmektedir.

 

03 Ocak 2011-12 Ocak 2011

Bu zaman diliminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sorunlarını ve taleplerimizi dile getireceğiz.

 

12 Ocak 2011

İllerde ve merkezde bu alanın sorunlarını ve taleplerimizi ifade eden ortak basın açıklamaları yapılacaktır.

 

13 Ocak 2011-27 Ocak 2011

Gerçek Tam Süre çalışma konusunda TTB tarafından hazırlanan yasa tasarısı çerçevesinde nitelikli sağlık hizmeti, güvenceli ve insanca yaşayabilecek ücret taleplerimizi dillendireceğimiz bir dönem olacaktır.

 

27 Ocak 2011

TTB merkezde ve illerde Tam Süre çalışma talebimizi ifade eden bir basın açıklaması yapılacaktır.

 

28 Ocak 2011 – 6 Şubat 2011

Özelde çalışan hekim sorunlarını ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızın taleplerini işaret edecek bu haftanın sonunda merkezde ve illerde bir basın açıklaması yapılacaktır.

 

6 Şubat 2011

Özelde çalışan hekimler ile ilgili basın açıklaması.

 

7 Şubat 2011 – 16 Şubat 2011

Eğitim hastanelerinde ve Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi gören Asistan hekimlerin çalışma koşullarının, eğitim ve özlük hakları ile ilgili sorunlarının gündeme getirileceği bu haftanın sonunda eğitim hastanelerinin ve uzmanlık eğitiminin sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren basın açıklaması yapılacaktır.

 

16 Şubat 2011

Uzmanlık Eğitimi ve asistan hekimlerin sorunları ile ilgili basın açıklaması

 

17 Şubat 2011 – 25 Şubat 2011

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu ortamlarda yaşanan en yakıcı sorunlardan biri olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gündeme getirileceği bir haftanın sonunda merkezde ve illerde birer basın açıklaması yapılacaktır.

 

25 Şubat 2011

Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konulu basın açıklaması.

 

13 Mart 2011

Ankara’da Sağlıkta özelleştirmeye karşı iyi hekimlik nitelikli sağlık hizmetleri mitingi.