Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk.

1570/2010
25.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5477 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi uyarınca üye aidatlarının her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:401" ile 2010 yılının yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak açıklanmıştır.

Buna göre 2011 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

image002

2011 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

image004

Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 59. Büyük Kongre kararıyla değişik 7. maddesine göre aidatların ilgili yılsonuna kadar ödenebilir ve gecikme halinde yasal faiz uygulanır. Halen uygulanmakta olan yasal faiz oranı yıllık %9 olup bunu geciken günler dikkate alınarak günlük uygulanması gerekir. Aidatlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar ekte yer alan “Tabip Odası aidatları” konulu Genel Yazımızda mevcuttur.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken

aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hakkındaki genel yazı


GENEL YAZI

 

Konu :Tabip odası aidatları

 

Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinde aidatlar odaların gelirleri arasında sayılmıştır. Oda aidatlarının miktarı, Yasa’da belirtilen sınırlar içinde (30-150 TL) Büyük Kongre tarafından belirlenecektir. Söz konusu miktarların her yıl Vergi Usül Yasasına göre yeniden değerleme oranına göre artırılacağı da yine aynı yasal düzenlemenin gereğidir.

Türk Tabipleri Birliği’nin 48. Büyük Kongresinde alınan kararlarla Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapılarak; oda aidatlarının en geç Haziran ayının sonuna kadar ödenmesi, gecikme halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da saptanmış olan gecikme faizinin uygulanmasına karar verilmiştir. Türk Tabipleri Birliği 59. Büyük Kongresinde ise anılan Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılarak aidatların ödenme tarihi ilgili yıl sonuna kadar uzatılmış; aidatların gecikmesi halinde alınacak gecikme faizi de yasal faize indirilmiştir.

2006 yılında yapılan Türk Tabipleri Birliği 55. Büyük Kongresinde alınan kararla da;

“2006 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; üye kayıt ücretinin 30 YTL, üye yıllık aidatının;

-sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 50 YTL

-diğer üyeler için ise 150 YTL

olarak Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtildiği gibi her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi, Haziran ayından sonra üye olanlardan kayıt sırasında peşin alınmasına,

-Süresinde ödenmeyen aidatlara kamu alacaklarına uygulanan faiz oranının uygulanmasına,

-2007 yılında uygulanacak aidatın yukarıda belirtilen rakamların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılması suretiyle ortaya çıkacak miktarlar olarak saptanmasına”

karar verilmiştir.

59. Büyük Kongre’de yapılan değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde, 2010 yılında uygulanmakta olan aidatlar sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 66,10 TL, diğer üyeler için ise 198,11 TL; 2011 yılında ise 71,19 TL ve 213,36 TL’dir.  Söz konusu aidatların yıl sonuna kadar ödenmesi; aksi takdirde, yıllık % 9 oranı üzerinden günlük gecikme zammı uygulanması gereklidir.

Anayasa’nın 135. maddesindeki açık düzenleme ve bunun Türk Tabipleri Birliği Yasasına yansımaları uyarınca sadece kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde mesleklerini icra eden hekimlerin odaya kayıt olmaları zorunlu değildir. Bu düzenlemeler sebebiyle odaya kayıt olmak zorunda olmayan meslektaşların da kayıt yaptırmalarını sağlayabilmek için bu kişilerin ödeyecekleri aidatlar alt sınırdan belirlenmiştir.

Bu noktada, resmi kurumdaki görevinden ücretsiz izinli sayılarak Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmak suretiyle mesleğini uygulayan aile hekimleri ya da vakıf üniversitelerinde görev yapan tabiplerin “sadece resmi kurumda görevli tabipler” kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığından odaya üye olmaları zorunluluğu söz konusu olup; aidatlarının “diğer üyeler” kapsamında hesaplanıp (2010 yılı için 198,11 TL, 2011 yılı için 213,36 TL) tahsil edilmesi gereklidir.

Üyelerin yıl içindeki kayıt tarihleri ya da üyelikten ayrılmalarına bağlı olarak eksik aidat ödemeleri veya ödedikleri aidatların bir kısmının iadesi şeklinde herhangi bir uygulama da söz konusu değildir. Yıl içinde herhangi bir zamanda üye olan hekim, statüsüne bağlı olarak belirlenmiş olan aidatı tam olarak öder. Yine yıl içinde herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime de aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir.

Mevcut Kongre Kararları ve Yönetmelik uyarınca aidatların tahsilinde ilgili yıl içinde ödenmesi koşuluyla faizsiz biçimde taksitlendirme mümkündür.

Birikmiş aidat alacaklarının eski düzenlemede belirtilenden daha düşük faiz oranıyla tahsilini sağlamak üzere, mevcut aidat borçlarına yasal faiz uygulanacağı şeklinde Türk Tabipleri Birliği 59. Büyük Kongresinde karar alınmıştır. Buna göre hekimlerin gecikmiş oda aidat borçlarının tahsilinde halin yıllık %9 olan yasal faiz oranı uygulanacaktır. Ayrıca belirtelim ki, belirli tarihe kadar ödeme yapılması halinde faiz alınmayacağı ya da daha az faiz alınacağı, vs. uygulamalar oda yönetim kurulu kararı ile mümkün bulunmayıp ancak Büyük Kongre kararıyla söz konusu olabilir.

Diğer taraftan, aidatların tahsilinde hekimlerin maaşlarından doğrudan kesinti yapılması ancak ilgilinin yazılı olarak bunu kabul etmesiyle, ilgili banka hesabına verilecek bir talimatla mümkündür.  Böyle bir talimat olmaksızın hekimin gelirinden otomatik bir kesinti yapılabilmesi ancak yasal düzenleme yapılmasıyla mümkün olup henüz bu yönde bir yasal düzenleme herhangi bir meslek kuruluşu bakımından mevcut değildir.

Aidatların tahsilinde Türk Tabipleri Birliği Yasasının 51. maddesinin tanıdığı olanak da ayrıca dikkate değerdir. Buna göre aidat borcu hekime resmi olarak tebliğ edilir. Bu tebliğde ödeme için tebliğden itibaren başlayan 30 günlük süre tanınır ve bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde Yönetim Kurulu kararıyla icra işlemi yapılabileceği belirtilir. Belirtilen süre geçmesine rağmen ödeme yapılmamış ise Yönetim Kurulu söz konusu alacağın tahsili için icra işlemi yapılmasına karar verir ve bu karar mahkeme kararı gibi icra edilir.