İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları

1108-2010
02.08.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

24 Temmuz 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akkaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TTB  İŞÇİ  SAĞLIĞI  ve  İŞYERİ  HEKİMLİĞİ  KOL  TOPLANTISI

TTB İşçi Sağlığı ve  İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 24 Temmuz 2010 tarihinde 17 Tabip Odasından (Adana, Isparta-Burdur Kırklareli Mersin Tekirdağ Uşak, Antalya, Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Eskişehir,Bursa,İstanbul,Denizli,Gaziantep-Kilis, Kocaeli ) 30 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantı divan başkanlığına Antalya Tabip Odası’ndan Dr.Yavuz İpekli, divan sekreterliğine ise Tekirdağ Tabip Odası’ndan Dr. Serpil Keskin seçildi.

İSİH Kol Başkanı Dr.Ceyhan Akkaya’nın açılış konuşmasından sonra, odalara duyurulan kol gündemine ek gündem  önerileri alındı ve aşağıdaki gündem maddelerinin  sırasıyla görüşülmesi kararlaştırıldı.

Kol  Toplantı  Gündemi :

1 - Başta Tam Gün Yasası olmak üzere işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak TTB Hukuk Bürosu tarafından Kolun bilgilendirilmesi.

2 - TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu  “ Çalışma Yönergesi ”nin  oluşturulmasıyla ilgili görüşlerin alınması ve  yönerge hazırlık çalışmalarının başlatılması.

3 - Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen ve TBMM’ye sevk edilen “2/712 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” konusunda görüşlerin alınması ve yasa tasarısı konusunda  verilebilecek ortak mücadelenin  tespiti.

4 - Tam Gün Yasası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ,Aile Hekimliği Yönetmeliği ve  Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) konusunda Tabip Odalarının  değerlendirmeleri ve Tabip Odaları arasında  uygulama birliğinin sağlanması için görüşlerin alınması.

5 - ‘TTB İşyeri Hekimliği Çalışma Onayı Yönergesi’ nin son ihtiyaçlar doğrultusunda  yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi için çalışma grubu oluşturulması.

6 – TTB İSİH Kolu’nun 2010-2012 çalışma raporunun oluşturulması.

7 - 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” nde, Kongre Bilimsel Düzenleme Kurulu’nun istemi ve Çalışma Bakanlığı’nın yazısıyla  TTB’nin  düzenlemesi  teklif edilen sempozyuma katılım konusunun kolda değerlendirilmesi.

***        ***        ***        ***

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen tarafından Tam Gün Yasası hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ve Danıştay’ın Tam Gün Yasası’nın uygulanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın idari işleminin yürütülmesinin  durdurulması  kararı ve yaşanan örgütsel mücadele konusunda kol bilgilendirildi.

TTB Hukuk Bürosu adına Av. Mustafa Güler, gündemin birinci maddesiyle ilgili olarak başta Tam Gün Yasası olmak üzere işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak İSİH Kolunu bilgilendirdi.

Kol yürütme kurulu adına, Kol sekreteri Dr. Aykut Çelik 2008-2010 döneminde kol olarak yapılan faaliyetlerin kısa bir sunumunu yaptı. Kola katılan diğer üyelerinde görüş ve talepleri üzerine, TTB İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursları’na daha önceden başvurup uzaktan eğitimlerini tamamlayan, kurs ücretinin bir kısmını yatıran ve TTB’ye hukuki onam veren üyelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir an önce sertifika kurslarına başlanması gerektiğini  ifade  etti.

TOPLANTI    KARARLARI  :

1 - Toplantının 3.gündem maddesi olarak  Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen ve TBMM’ de kabul edilen “2/712 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” görüşüldü ve aşağıdaki eylem planı oluşturuldu. Eylem planının takvimlendirilmesinde  İSİH Kol yürütmesi yetkili kılındı.

•  TTB Merkez Konseyi’nin  ‘2/712 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınıp  görüşülmesi , görüşme olmazsa  Cumhurbaşkanı’na çıkarılan kanun konusunda rapor iletilmesi.

•  Yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesine yönelik olarak Tabip Odaları’nın illerindeki milletvekilleriyle görüşmesi ve kendilerine yasa hakkında bilgi vererek TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dosyayı sunmaları.

•  Torba Yasa hakkında  ilgili illerde Tabip Odaları tarafından basın açıklaması yapılarak duyarlılık oluşturulması.

• Yasa’da belirtilen  yönetmelik çıkarılmadan, illerde yetkisiz olarak faaliyet gösterebilecek Ortak  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri’yle  mücadele edilmesi.

•  Diğer meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve çalışanları  bilgilendirerek bu konuda birlikte hareket edilmesi ve kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılması.

• İşçi sendikaları, TMMOB, KESK ve TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili olarak , yapılabilirse Merkez Konsey tarafından Ankara’da merkezi  bir eylem planlanması.

2 - İSİH Kolu’nun 2010-2012 dönemi çalışma program taslağının oluşturulması ve bir sonraki kol toplantısına sunulması  için Ankara Tabip Odası İSİH komisyonu görevlendirildi.

3 – (11-15) Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ‘19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde yapılması planlanan sempozyuma katılım ve sempozyum  hazırlıkları  için yürütme kurulu görevlendirildi.

4 - Kol Çalışma Yönergesi taslağının oluşturulması ile TTB İşyeri Hekimi Çalışma Onay Yönergesi’nin yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi için bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Çalışma Grubu : Dr. İsmail Bulca (Adana Tabip Odası )  -  Dr. Serpil Keskin (Tekirdağ Tabip Odası) - Dr. Arif Müezzinoğlu (Ankara Tabip Odası ) - Dr. Mehmet Akif Aladağ (Eskişehir Tabip Odası ) ve Antalya Tabip Odası’ndan katılacak bir temsilci şeklinde  belirlendi.

Oluşturulan  çalışma  grubunun  görevleri kol tarafından şu şekilde kabul edildi :

a - Kol tarafından 2007 yılında kabul edilen ve TTB Hukuk Bürosu tarafından tümü üzerinde olumlu görüş bildirilerek Merkez Konsey tarafından 2008 yılı başında Tabip Odaları’na gönderilen TTB  İşyeri Hekimi Çalışma Onay Yönergesi’nin aslına bağlı kalınarak yeniden gözden geçirilmesi. Çalışma grubu tarafından yapılacak ek değişikliklerin en geç 10 Ağustos 2010 tarihine kadar Kol Yürütme Kurulu, TTB Merkez Konseyi ,TTB  Hukuk  Bürosu ve Tabip Odaları ile  paylaşılması.2007 yılında kabul edilen yönergenin asli maddeleri üzerinde çalışma grubu tarafından yapılacak değişikliklerin mutlaka Kol’un onayına sunulması.

b – TTB İSİH Kol Çalışma Yönerge taslağının oluşturularak  bir sonraki kola sunulması.

5 - Bundan sonraki ilk  TTB İSİH Kol Toplantısı’nın  28 Ağustos 2010 Cumartesi günü Ankara’da  yapılması.

Divan  Sekreteri                                                                               Divan  Başkanı

Dr. Serpil  Keskin                                                                              Dr. Yavuz  İpekli