TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

16 Temmuz 2010
1026-2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

30 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Tam Gün Yasa Tasarısı”na ilişkin TTB görüşleri 14 Temmuz 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde sözlü olarak iletilmiştir. Bugün itibariyle karara varılması beklenmektedir.  Bilindiği gibi Tam Gün Yasası gereğince kamuda ve işyeri hekimliği de dahil serbest hekimlik alanında çalışan hekimlerin, kamu ya da serbest hekimlik tercihi yapmaları ile ilgili süre 30 Temmuz 2010 tarihinde dolmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmemesi halinde sağlık ve hekimlik ortamını tümüyle etkileyecek olan bu yasanın, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliğini de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu yasanın uygulanmaya başlamasıyla Tabip Odalarında işyeri hekimliği önerme ve onaylarında bazı sıkıntılar yaşanabilecek, diğer yandan yasaya bağlı olarak işyeri hekimlerinin de mesleki uygulamalara bağlı hastalara verilen zararlara (Malpraktis ) ilişkin Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmaları gerekecektir.

TTB’nin açtığı dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi 29.03.2010 tarihinde aldığı kararla 15.08.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkındaki Yönetmelik”in yürütmesini durdurmuştur. Fakat iktidar partisinin bazı milletvekillerince; yürütmesi durdurulan yönetmelik hükümleri “2/712 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” haline getirilmiş ve 7 Temmuz’da Meclis Plan ve Bütçe komisyonundan geçirilmiş, 536 Sıra Numarası ile Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile Torba Yasa ile birleştirilmiş ve 15 Temmuz tarihinde TBMM’de görüşmeleri başlamıştır. Bu kanun Teklifinin de önümüzdeki günlerde yasalaşması yüksek olasılıktır.  Bu yasa ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin; taşeron hizmet sunum kuruluşları tarafından yerine getirilmesi, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde meslek örgütlerinin devre dışı bırakılmaya çalışılması ve eğitimlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirilmesi söz konusudur. Bunların yanı sıra 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 5. maddesi devre dışı bırakılarak Tabip Odalarının işyeri hekimliği alanındaki yetkileri kısıtlanmak istenmektedir.

Diğer yandan 25 Mayıs 2010 tarihinde bazı maddelerinde değişiklik yapılan Aile Hekimliği Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince işyeri hekimlerinin başta tedavi edici hizmetler olmak üzere bazı yetkileri kısıtlanmak istenmektedir. Diğer yandan 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince bazı illerde işyeri hekimlerinin yazdığı reçetelerden 2 TL muayene katılım payı alınmaktadır.

25–27 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen TTB 59.Büyük Kongresi’nde “ Tabip Odaları’nda komisyonların oluşturulması ile ilgili Merkez Konsey tarafından yönerge hazırlanması ve yönergesi olmayan kolların yönergelerinin oluşturulmasıyla ” ilgili bir karar alınmıştır.

Özellikle Tam Gün Yasası başta olmak üzere yukarıda belirtilen konularda işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında Tabip Odalarında yaşanan/yaşanacak olan sorunların tartışılması ve odalar arasındaki uygulama birliğinin ortaklaştırılması amacıyla TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü Ankara’da toplanması kararlaştırılmıştır. Toplantının gündem maddeleri aşağıda belirtilmiş olup, gündemle ilgili başta işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonunuz olmak üzere odanız tarafından oluşturulacak görüşlerle toplantıya hazırlıklı gelinmesi yararlı olacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akkaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Yer  : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No : 2, Kat : 4  Maltepe  / ANKARA

 

Tarih : 24 Temmuz  2010 Cumartesi

Saat  : 09.30

 

Gündem :

1 - Başta Tam Gün Yasası olmak üzere işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak TTB Hukuk Bürosu tarafından Kolun bilgilendirilmesi.

2 - Tam Gün Yasası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Aile Hekimliği Yönetmeliği ve Sağlık Uygulama Tebliği konusundaki uygulamalarla ilgili Tabip Odalarının değerlendirmeleri ve Tabip Odaları’nda uygulama birliğinin sağlanması için görüşlerin alınması.

3 - Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilen ve TBMM’ye sevk edilen “2/712 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” konusunda görüşlerin alınması ve yasa tasarısı konusunda verilebilecek ortak mücadelenin tespiti.

4 - TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu  “ Yönergesi ” nin oluşturulmasıyla ilgili görüşlerin alınması ve yönerge hazırlık çalışmalarının başlatılması.