İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

775/2010
28.05.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu  : İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in bir kısım hükümlerini yürütmesinin durdurulması hakkında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak süreçte sunulan görüşlere hiçbir şekilde itibar edilmeksizin yayımlanıp yürürlüğe sokulmuş olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in bir kısım hükümlerinin iptali istemiyle Birliğimiz ve TMMOB tarafından açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup bu kararlar web sitemizde* yayımlanmıştır.

Birliğimiz tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından, “davalı İdare’nin savunması alındıktan sonra bu konuda yeni bir karar verilene kadar” Yönetmeliğin dava konusu edilen hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu Kararla temel olarak;

1-İşyeri hekimliğinin işyeri dışında, özel hukuk tüzel kişileri tarafından oluşturulan birimlerden satın alınabilmesi,

2-İşyeri hekimliği için yetersiz süreler tanımlanmış olması,

3-İşyeri hekimliği hizmeti sunmak veya eğitimini vermek üzere özel hukuk tüzel kişilerinin Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilebilmesi,

4-2003 yılından önce verilmiş olan işyeri hekimliği sertifikalarının geçersiz sayılması,

5-İşyeri hekimliği eğitiminin kapsamını belirleyip, eğitim sonunda sınavının Genel Müdürlük tarafından yapılabilmesi,

6-İşyeri hekimi ile yapılacak sözleşmenin yetersiz bir kapsamla Yönetmelik ekine konulmuş olması,

7-Genel müdürlüğün bir kısım çalışanlarına işyeri hekimliği ile işyeri hekimliği eğitimlerinde eğitici yetkisi verilmesinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay tarafından yeni bir karar verilene kadar işyeri hekimliği, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak; yeterli süre ayırabilecek işyeri hekimlerinden ilgili tabip odasının onay verdiği hekimler tarafından yerine getirilecektir. Özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimi adı altındaki yapıların faaliyetleri ise şimdilik mümkün bulunmamaktadır.

Danıştay 10. Dairesi tarafından, TMMOB tarafından açılan davada verilen kararlarda da özellikle eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin olarak Çalışma Bakanlığına Yönetmelikle verilen yetkilerin hukuka aykırılığı belirtilerek söz konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilerek bu alanda eğitim düzenleme yetkisinin asıl olarak üniversitelerde olduğu vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin özel hukuk tüzel kişileri tarafından verilebilmesine olanak sağlanması ile Genel Müdürlüğün eğitim kurumları ile eğitici ve müfredata ilişkin onay verme ve eğitimler sonunda sınav yaptırma yetkilerinin de yürütmesi durdurulmuştur. Bu nedenle, özel hukuk tüzel kişilerinin işyeri hekimliği eğitimi vermeleri mümkün değildir. İşyeri hekimliği eğitimi verebilecek diğer kurum ve kuruluşların eğitici ve eğitimlerine ilişkin Genel Müdürlük yetkilerinin de yürütmesi durdurulmuş olmakla söz konusu kuruluşların eğitim yetkilerine ilişkin özel yasal düzenlemeler olup olmadığının her bir kurum için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.  Ancak, belirtmek gerekir ki, işyeri hekimliği eğitimi düzenleme yetkisi bulunmadığı yargısal kararla da belirlenen özel hukuk tüzel kişilerinin bir kısım üniversitelerle birlikte bu eğitimleri düzenlemeleri de mümkün bulunmamaktadır.

Bütün bunlardan başka, 09.12.2009 tarih ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ düzenlemesinde “Geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlardan belgenin alındığı tarihten itibaren yedi yılını doldurmuş olan işyeri hekimleri, 15/8/2010 tarihine kadar yenileme eğitimine katılmak şartıyla yedi yıllık vize alabileceklerdir. Yenileme eğitimine katılması gerektiği halde katılmayanların belgesi 16/8/2010 tarihinden itibaren geçerli kabul edilmeyecektir.” hükmüne yer verilmiş ise de; Yönetmeliğin 52. maddesindeki yenileme eğitiminin kapsamını belirleyecek olan komisyon çalışmalarına ilişkin düzenlemenin de yürütmesi durdurulmuş olmakla ilgili Tebliğ hükmünün herhangi bir dayanağı kalmamıştır. Bir başka anlatımla, işyeri hekimliği eğitimleri konusunda yasal yetkisi olmadığı halde yönetmelik ile kendisine yetki tanımlayan Genel Müdürlüğün yenileme eğitimlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı da açıktır. İşyeri hekimliğinde de diğer bütün bilimsel alanlarda olduğu gibi sürekli mesleki gelişim için eğitim önemli olmakla birlikte, 15.8.2010 tarihine kadar yenileme eğitimine katılmayanların işyeri hekimliği sertifikalarının geçersiz kabul edilmesinin hukuksal bir temeli bulunmamaktadır.

Öte yandan, Yönetmeliğin geçici maddesinin de yürütmesi durdurulduğundan 16.12.2003 tarihinden önce verilmiş de olsa işyeri hekimliği sertifikalarının geçerliliği konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Uygulama işlemlerinde dikkate alınması için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

*Web sitesi adresleri

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=41

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=776&Itemid=41