5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı

578/2010
08.04.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU            :5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı.

Kısmi zamanlı çalışma haklarının ortadan kaldırılması sebebiyle resmi kurumdaki görevi ile işyeri hekimliği arasında seçim yapmak zorunda kalan tabiplerin, resmi kurumdaki çalışmayı tercih ederek işyeri hekimliğinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatını hak edip etmeyecekleri konusunda, ilgili yasada geçici bir hüküm bulunmaması sebebiyle duraksama yaşanmaktadır.

Zira, yasanın vermiş olduğu kısmi çalışma hakkından yararlanarak yürütülen çalışmanın yine yasa ile getirilen bir yasak sebebiyle engellenmiş olması sebebiyle akdin feshedilmesi, işyeri hekiminin gerçek iradesini yansıtmamakla birlikte teknik olarak istifa gibi görünmektedir.

Hukukumuzda ise, haklı bir gerekçe olmaksızın istifa edilmesi kıdem tazminatına hak kazandırmamaktadır. Ancak, bu konuda yargısal değerlendirmeler henüz mevcut olmamakla birlikte, yeni bir yasal düzenleme sebebiyle hekimin tek bir kurumda çalışmaya zorlanması ve hekimin de resmi kurum çalışmasını tercih etmesini basit bir istifa biçiminde değerlendirmemek, iş akdinin feshinde ‘zorlayıcı neden’ benzeri bir değerlendirmede bulunmak gerektiği düşünülmektedir.

Emekten yana düzenleme getirilen iş hukuku kurallarından farklı bir sonuca ulaşmak, hak ve adalet ilkelerine uygun bir neticeyi oluşturmayacaktır.

Bu çerçevede, kamu görevinin yanı sıra işyeri hekimliği de yapan hekimlerin resmi kurum çalışmasını tercih etmeleri sebebiyle işyeri hekimliğinden ayrılmaları sürecinde, yapılması gereken işlerden iş akdinin feshini ihbar yazısının, mümkün olduğunca hak kayıplarına sebep olmayacak biçimde oluşturulması için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları hukuk büroları tarafından ortaklaşa hazırlanan yazı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

BİLDİRİM

… tarihinde beri Kurumunuzda işyeri hekimi olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz üzere söz konusu görevimi, resmi sağlık kurumunda yürüttüğüm görevimin yanı sıra, kısmi zamanlı çalışma biçiminde yerine getirmekteyim.

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 19. maddesine göre tabiplerin kısmi süreli çalışmalarına olanak sağlayan 2368 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmaktadır. 5947 sayılı Yasa 30 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmış olup ilgili hüküm gereğince 2368 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılması altı ay sonra, 30 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleşecektir.

Belirtilen tarihte ilgili Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, aramızdaki sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşullar esaslı biçimde değişmiş olacaktır. Anılan tarih itibariyle resmi sağlık kurumunda çalışan bir kişinin kısmi zamanlı olarak işyeri hekimliği yapması mümkün bulunmadığına göre işyerindeki görevimi sürdürmem de imkansız hale gelmiş olacaktır.

Anılan yasal düzenleme uyarınca 30.7.2010 tarihine kadar, resmi sağlık kurumu dışındaki çalışmalara son verilmesi de zorunludur. Bu kapsamda, yasanın emredici hükmüne uyulması çerçevesinde, işyerindeki görevim de sona erecektir.

Açıklanan durum ve sebepler karşısında, …….2010 tarihi itibariyle görevimin sona erdirilmesiyle, İş Yasası uyarınca hak kazandığım ücret ve tazminatlarımın tarafıma ödenmesini talep ederim…./…/2010

İsim – soyisim
(İmza)

Not 1:Sözleşmenin fesih tarihinden 8 hafta önce işverene verilmelidir. (30 Temmuzda feshedecekler için 4 Haziran’da bu metnin işverene verilmiş olması gerekir)

Not 2:Bu yazının işverene verildiğinin daha sonra kanıtlanabilmesi bakımından iki örnek hazırlanıp birine alındı yazı/imzası alınmalı ya da resmi yolla (noter, iadeli taahhütlü mektup, vb.) gönderilmelidir.