Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı

455/2010
27.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) çerçevesinde “tam gün” yasasını takiben Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı çalışmaları hızlanmış olup tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 18 Mart 2010 tarihi itibariyle geçmiştir.

            TTB söz konusu tasarı 2007’de gündeme geldiğinden bu yana konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşmış (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kamu_hastane.pdf ), gerek 2007’de TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonunda gerekse de 2008-2009’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nun alt komisyonundaki çalışmalarda yer alarak görüşlerimizi iletmiş, bu bilgilerle hekimler başta olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye, uyarmaya çalışmıştır. “Tam Gün” Yasası’nda olduğu gibi bu tasarının da Hükümet dışında görünür bir sahibi yoktur. Sağlık çalışanları örgütleri açısından da bu tasarının kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

            TTB hem sağlık çalışanlarını hem de toplumu ilgilendiren bu tasarıya yönelik sağlık hakkı ve çalışanların haklarının, taleplerinin dile getirilmesini hedefleyen bir çabayı sürdürecektir. Açıkcası tasarı yasalaştığı takdirde toplumun büyük çoğunluğu için tedavi edici hizmetlere ulaşmak daha da olanaksızlaşacaktır. Bu nedenle halkın hastanelerine sahip çıkması kritiktir.

            Çalışanlar açısından ise “tam gün”le olgunlaştırılan süreç bütünüyle güvencesiz, uzun süre ve düşük ücretle çalışmaya zorlanan bir yapıya dönüştürülecektir.

            SDP’nin seyri ve yukarıda kısaca özetlenen bilgiler düşünülerek uzun bir süredir sağlık alanındaki örgütlerle birlikte değerlendirme, paylaşma, ortak tututum alma, etkinlikler düzenlemeye özen gösterilmektedir. Bilinmektedir ki çok büyük rant ve kar hedefleri ile bir dönüşüm yürütülmektedir. O nedenle sağlıkçıların bir aradalığı kadar aynı zamanda sağlıkçılarla sınırlı olmayan bir zeminde çalışmaların yapılması zorunludur.

            Bu anlayışla 24 Mart 2010 günü sağlık alanındaki meslek örgütü/sendika/dernekler olarak bir basın toplantısı ile çağrıda bulunduk (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1922-khb ):

            “İlk olarak çağrımız sağlık alanındaki bütün örgütlü yapılara:Uzun bir süredir sağlık alanındaki meslek örgütü, sendika ve dernekler olarak bir arada yürüttüğümüz değerlendirme, paylaşma, ortak etkinlik yapma vb. çalışmalarımızın bugüne kadar gelmemiş/gelememiş sağlık alanındaki bütün örgütlere açık olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyor ve davet ediyoruz.

            Biliyoruz ki, Türkiye’de haklarımıza yapılan saldırılar bütün toplumu ilgilendirmektedir. Sağlık alanında yaşananlar ve yapılmak istenenler ise tartışmasız olarak böyledir. O nedenle siyasi partilerden, sendika konfederasyonlarına, tek tek sendikalara, hak mücadelesi yürüten bütün örgütlü yapılara kadar KHB yasa tasarısı nedeniyle sağlık alanında yaşananlara dikkat çekmek, birlikte karşı durmak ve halkın yararına düzeltmek için çaba harcamaya çağırıyoruz.”

            Nisan ayı boyunca aşağıdaki etkinlikler için her odamızın ilinde çağrıcı olması ve süreçte yer alması çok önemlidir.

            1) TBMM gündeminde olan yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmelerimizi iletmek için

                        - partilere,

                        - milletvekillerine,

                        - partilerin dışında kalan bütün örgütlü yapılara bilgi vermek üzere toplantılar düzenlenmeli,

            2) Basın kuruluşları ziyaret edilerek bilgi verilmeli, kamuoyunu bilgilendirmede yardımları istenmeli,

            3) 5-9 Nisan tarihleri arasında KHB yasasına “evet-hayır” oylaması yapılarak sağlıkçıların duyarlılıkları ve tutumları olgunlaştırılmalı,

            4) Yasa tasarısının TBMM Genel Kurul gündemine alınması durumunda grev dahil yapılacak etkinlikler kararlaştırılarak iletilecektir. Ayrıca 26 Mayıs 2010 tarihinde  KESK, DİSK, TÜRK-İŞ ve Kamu SEN’in aldığı bir günlük grev kararını sağlık alanının talepleri ile ilişkilendirmek için çalışma yürütülecektir.

            Odalarımızca hazırlanıp kullanılacak materyallerin yanı sıra tasarının TBMM Plan ve Bütçe’den geçen son hali başta olmak üzere materyaller odalarımıza iletilecektir.

            Tabip odalarımızın seçim sürecinde olduğu bir zaman diliminde aşağıdaki programı yürütmek için gösterecekleri çabanın önemini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter