Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı

335/2010
10.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            20 Şubat 2010 tarihinde yapılan Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı tutanakları ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi

                                                                                              Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ VE TABİP ODALARI HUKUK BÜROLARI TOPLANTISI

TOPLANTI NOTLARI - 20.2.2010

TTB Merkez Konseyi Hukuk Bürosunun çağrısıyla yapılan toplantıya ekli listede isimleri bulunan, Tekirdağ, Balıkesir, Muş, Gaziantep, İzmir, Adana, Kocaeli, İstanbul, Antalya, Aydın, Ankara, Eskişehir ve Tokat oda temsilcileri ile Merkez Konseyi Hukuk Bürosu temsilcileri  katılmıştır.

Toplantıda asıl olarak Tam Gün Yasasının içerik ve yansımaları ile olası sorun alanlarında ortak tutumların belirlenmesinin görüşülmesi; zaman kalırsa hukuk büroları ile tabip odalarının diğer gündemlerinin görüşülmesinde ortaklaşılarak toplantıya başlandı.

TTB Hukuk Bürosundan Av. Ziynet Özçelik tarafından Tam Gün Yasasının hukuka aykırı yanları, Anayasa Mahkemesine taşınmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmeler ve muhatapların olası tutumları hakkında bilgi verildi.

MK üyesi Ali Çerkezoğlu’nun gündemi özetleyen kısa bir konuşmasının ardından toplantı gündemindeki konuların görüşülmesine geçilmiştir.

İZMİR T.O.:Nöbet ücretleri ile ilgili hüküm yürürlüğe girmiş olduğuna göre 120-130 saatten fazla nöbet tutanların ücretleri ile ilgili olarak uyuşmazlık yaratılarak Anayasa Mahkemesi sürecine başlanabilir.

MK HB: Bir yanıyla çalışmanın gerçek karşılığının ödenmesine yönelik çaba gösterilirken; aşırı süreyle çalıştırılmanın ücretle karşılanması yerine asıl olarak nöbet sürelerinin azaltılmasını hedeflemek daha uygun görünüyor.

İSTANBUL T.O.: Son günlerde hekimlerle çalışma biçimlerine göre gruplandırarak toplantılar yaptık. Yaptığımız toplantılarda, Tam Gün Yasası nedeniyle hakkının ihlal edildiğini düşünenler arasında dava açmayı düşünenlerin sayısı hayli fazla.

İZMİR T.O.:Radyasyonla çalışanların çalışma sürelerine ilişkin düzenleme de yürürlüğe girdi. İzmir’de bir takım hekimler, kullanılan cihazların niteliği uygun olmak kaydıyla, söz konusu sürenin makul olduğunu düşünüyorlar.Biz de bu noktada açılacak bir davanın altının çok iyi doldurulması, gerekçelerinin çok iyi biçimde ifade edilmesi gerektiğini; bu noktada zorlanılabileceğini düşünüyoruz.

MK HB:Radyasyon çalışanlarının çalışma sürelerine ilişkin olarak getirilen haftalık 35 saat günümüz koşullarında fazladır. Kaldı ki, süre sınırlamasının yanı sıra alınan doz ile ilgili bir sınırlama da olmalıdır.

ADANA T.O.:Son zamanlarda aile hekimliğinin adaletsizlikleri ile uğraşmaktayız.

Bilgi için:Adana Numune Hastanesinin ameliyathane hizmetlerinin özelleştirilmesi/hizmet satın alınması ile ilgili açtığımız dava ile kısmi zamanlı çalışanların döner sermaye paylarına ilişkin açtığımız davalar reddedildi.

ANTALYA T.O.:Antalya’da bulunan bir genel kamu hastanesinin eğitim hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili olarak açtığımız dava devam ediyor.

İSTANBUL T.O.:-Hizmet satın alma ile ilgili olarak açılan davalarda olumlu bir sonuç henüz alamadık.

-Disiplin soruşturmalarında belge temininde sorunlar vardı ancak açtığımız davalar sonucunda bu sorunu hukuksal olarak aştık. Ancak bu konuda İdarenin tutumu önemli ölçüde katı.

-Hastanelerin birleştirilmelerine ilişkin açtığımız davalar sürüyor,

-Aile hekimliği ile ilgili olarak İstanbul’da gündem yoğunlaşıyor,

-Hekime yönelik şiddet olgusu artık özel bir çalışma alanı haline geldi. Bu alanda üzücü bir gelişme olarak, bir takım olaylarda hekimlerin de “kavganın tarafı” gibi yargılandıklarını görüyoruz.

-Eğitim hastanelerine hukuka aykırı olarak atandığını düşündüğümüz klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının atamalarının iptali istemiyle açtığımız davalar sürüyor,

-Kamunun muayenehaneden hizmet satın almasını sağlamaya yönelik bir dava açıldı,

-Özel sağlık kurumlarında çok değişik çalışma yöntemleri geliştiriliyor. Bu alanda hizmet akdi ile çalıştırma terk edilerek hizmet satın almaya yönelim söz konusu.

-Özellikle mahkemelerin odadan emsal ücret sorduğunda verilecek yanıtta kullanılmak üzere özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin alabileceği ücretlere ilişkin emsal ücret belirlemeleri yapıldı; gerektiğinde bunlar bildiriliyor.

-Hekimlere ödenen fark tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılamayacağına ilişkin savları hukuksal olarak incelioruz,

-İşyeri açma ruhsatı ile ilgili olarak son zamanlarda bazı belediyeler çalışma başlattı,

-İşyeri hekimliği ile ilgili uğraşlar her zamanki yoğunluğunda devam ediyor.

ANKARA T.O.:-Eğitim hastanelerine son dönemde atanan klinik şef/şef yardımcıları ile ilgili olarak açılan davayı İdare Mahkemesinde kazandık ancak Danıştay bu kararın yürütmesini durdurdu,

-Kırım Kongo hastalığına yakalanan bir asistan adına Sağlık Bakanlığına karşı tazminat davası açıldı,

-İşyeri hekimliğinde özlük haklarıyla ilgili bşvuruları yanıtlıyoruz.

ESKİŞEHİR T.O.:-Eskişehir’deki bir devlet hastanesi nöroloji servisine yerleştirilen gizli kameranın mahkemenin izniyle konduğu tespit edildiğinden bu konuda soruşturma açılması reddedilmiş olmakla söz konusu olayla ilgili olarak AİHM’e başvuru yapılmıştır.

-Daha çok yolsuzluk iddiaları ile uğraşmak durumunda kalıyoruz.

BALIKESİR T.O.:-İşyeri hekimliği ile ilgili süreçlerin takibi yapılıyor,

-Kısmi zamanlı çalışanların döner sermaye paylarının hesaplanmasında kullanılan katsayının düşüklüğü ile ilgili olarak açılan davalarda olumlu sonuç alınamadı,

-Adli tabip bulunamadığında görev yapan tabiplere ödenen paranın niteliğiyle ilgili süreç devam ediyor; bu konuda dava açılacak.

-Aile hekimliği eğitimlerine katılan resmi kurum tabiplerinden alınan paralarla ilgili olarak da dava açılması planlanıyor.

MUŞ T.O.:Malpraktis iddiaları ile ilgileniliyor.

AYDIN T.O.:Aile hekimliği puanlamaları ile ilgileniyoruz.

TEKİRDAĞ T.O.:-MK Hukuk Bürosu başvurulara bazen geç yanıt veriyor.

-İşyeri hekimliği eğitimleri ile ilgili girişimlerin hızlandırılması gerekir.

-Ortak sağlık ve güvenlik birimi için hekim talebi var, bunu değerlendirebilmek için hukuksal desteğe ihtiyacımız var.

GAZİANTEP T.O.:-İşyeri hekimliği ile ilgili süreçlerin takibi yapılıyor,

-Resmi kurum çalışanı tabiplerin özel şirket ortaklıkları ile ilgili sorunlar yaşanıyor,

İZMİR T.O.:-İşyeri hekimliği özlük haklarına ilişkin davalarımız var,

-Döner sermaye uygulamalarında açılmış pek çok ava var,

-Nöbet uygulamalarının yaratığı sorunlara ilişkin hukuksal girişimlerde bulunuyoruz,

-Eğitim hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef  yardımcısı atamaları ile ilgili davalar var,

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların özlük haklarına ilişkin hukuksal girişimlerde bulunuyoruz,

-Hekime yönelik şiddet, sahte hekimlerle ilgi davalar, hekimin suçu bildirmemesi ile ilgili ceza davalarını takip ediyoruz. TCK m.280 ile ilgili dört adet, kasıt yokluğundan verilmiş, beraat kararı var.

-Uyarma ve kınama cezalarının yargılamaya konu edilememesiyle ilgili olarak AİHM’e başvuruldu.

TEKİRDAĞ T.O.:Tutuklu kaldığı dönem içinde hastalığı ağırlaşan ve sonrasında yaşamını yitiren Kuddusi Okkır ile ilgili olarak süreçte yer alan bütün tabiplerle ilgili soruşturma açıldı, yargılamaları devam ediyor.

-Oda Başkanı Abdullah Önen hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması 15 Mart 2010 tarihinde yapılacak.

MK HB: Merkez Konseyi Hukuk Bürosu’nun dava ve hukuksal çalışmalarına ilişkin konu başlıkları:

 • İşyeri Hekimliği davaları
  • İşyeri Hekimliği Yönetmeliği
  • İşyeri Hekimliği Tebliği
  • İşyeri Hekimliği eğitimi verecek özel sağlık kuruluşları
  • Hekim yetkisi

·         Atama ve Nakil Yönetmeliği davaları

 • Klinik Araştırmalar Yönetmeliği davası

·         Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği davası

·         SB Yan dal uzmanlık sınavlarına girebileceklerin sınırlandırılması davası

·         Tıp Eğitimi ABD kapatılması davaları

·         Üniversite öğretim üyelerinin rotasyona tabi tutulması davası

·         Eğitim hastanelerindeki kadrolaşmalarla ilgili davalar

·         Genel hastanelerin eğitim hastanesine dönüştürülmesine ilişkin dava

·         Akademik personelin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görev almasının izne tabi tutulması işleminin iptali için açılan dava

·          Kamu kurumlarının sağlık hizmeti satın almasına karşı açılan davalar

  • Kamu sağlık kuruluşları
  • Havaalanlarında verilen sağlık hizmetleri

·         Özel sağlık kuruluşları ile ilgili düzenlemelerle ilgili davalar

  • Ayakta TTKH Yönetmelik
  • Özel Hastaneler Yönetmeliği

·         Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile ilgili dava

·         Acil Sağlık Hizmetleri Tebliği ile ilgili dava

·         Uzun çalışma süreleri ile nöbetlerle ilgili düzenleme ve uygulamalarla ilgili davalar

·         Mecburi hizmetle ilgili davalar

·         Aile Hekimliği ile ilgili çalışmalar

·         Turizm Hekimliği Eğitim Protokolünün düzenlenmesi

·         Takım Doktorluğu Eğitim Protokolü hazırlıkları

·         GDO düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar

·         İkili anlaşmalarla yabancı sermaye ve yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmalarının sağlanması çabalarına karşı çalışma yürütülmesi,

·         TTB’nin SB tarafından denetlenmesi girişimine karşı çalışmalar,

·         Hukuksal görüşler

Toplantı sonunda; 5947 sayılı Yasa’nın uygulanmasında işyeri hekimliği ve özel sağlık hizmet sunumunda çalışanların özlük haklarına ilişkin çalışmalar yapmak üzere iki komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyonlardan biri 5947 sayılı Yasa’nın çalışanların ikinci iş olarak çalıştıkları yerden ayrılmak zorunda kalmaları halinde uğrayacakları tazminat ve diğer özlük hakları kayıplarının karşılanmasına yönelik hukuksal belirlemede bulunmak, gerektiğinde yapılacak girişimlere ilişkin hazırlıkları yapmakla görevlendirilmiştir. Komisyon’da çalışmayı kabul edenler:Mustafa Güler (MK HB) – Mustafa Çinkılıç (Adana) – Meriç Eyüboğlu (İstanbul) – Mithat Kara (İzmir) – Arife Şengör (Balıkesir)

Diğer komisyon ise söz konusu sorunun idare hukuku boyutuyla ilgili inceleme yapmak, kişilerin uğradığı zararların idare tarafından tazmin edilmesinin olanaklarını araştırmakla görevlidir. Komisyon’da çalışmayı kabul edenler: Ziynet Özçelik (MK HB) –Meriç Eyüboğlu (İstanbul) –Arife Şengör(Balıkesir) – Ali Haydar Konca (Kocaeli) – Semih Önem (Antalya)