Şiddete karşı sıfır tolerans grubu

332/2010
10.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            10 Ocak 2010 tarihinde tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin katıldığı toplantı ile “şiddete karşı sıfır tolerans grubu” çalışmaları sürdürülmektedir.

            Bu toplantıda alınan kararlar gereği tüm tabip odalarının sürdürülen çalışmayı desteklemek ve alana yaymak açısından aşağıda sıralanan çalışmaları gerçekleştirmesinde yarar bulunmaktadır.

            Ekte sunulan toplantı tutanağı doğrultusunda;

            1.Oda bünyesinde şiddete karşı sıfır tolerans çalışma grubu oluşturulması ve grup içerisinde yer alan üyelerin isim ve iletişim bilgilerinin yazılı olarak TTB’ye bildirilmesi

            2. Üyelerimizin her türlü şiddet olaylarını bildirebileceği acil şiddet hattı oluşturulması ve bu hattın yazılı olarak TTB’ye bildirilmesi

3.Oda web sayfanızdan TTB web sayfasındaki şiddet sayfasına link verilmesi.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TTB ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU GENEL TOPLANTISI

10 Ocak 2010, Ankara
TUTANAK

10 Ocak 2010 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde yapılan TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu’nun ilk geniş katılımlı toplantısına değişik bölgelerden tabip odaları başkan ve komisyon üyeleri, uzmanlık dernekleri yönetim kurulu üyeleri, hemşirelik derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 34 kişi katıldı.

Şiddetin temel nedenleri arasında yer alan ve dünyadaki neoliberal ekonomik politikaların ülkemizdeki yansıması Sağlıkta Dönüşüm Programı ile şiddet arasındaki ilişkinin çalışmalar da vurgulanması ve görünür kılınması dile getirildi.

İki bölüm halinde gerçekleşen toplantının birinci bölümünde bugüne dek yapılanlar ve yapılanlar üzerine düşünceler, ikinci bölümde ise yapılan ve sürdürülen çalışmaların daha da yaygınlaştırılması için yeni öneriler ve bunlara ek olarak yapılması gerekenler ele alınarak katılımcıların görüşleri çerçevesinde aşağıdaki kararlar alındı.

KARARLAR

1.         TTB-Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Grubunun (ÇG) çalışmalarının hekim, hasta-hasta yakını ve kamu-özel kurum sorumlularına yönelik olarak yürütülmesine,

3.         ÇG'nun yılda en az 2 kez genel toplantı yapmasına,

4.         Tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin bünyelerinde en kısa sürede  “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” oluşturup, “Alo Acil Şiddet Hattı” açılmasına,

5.         ÇG Alt Çalışma Gruplarına ( Eğitsel, Yönetsel ve Hukuksal) kurumsal ve bireysel katkı sunacak yeni üyelerin katılımı için oda ve dernek yöneticilerinin aktif çaba göstermesine,

6.         Yaşanan şiddet olaylarının ve bu konuda yapılan çalışmaların gruba/sekreteryasına*  yazılı olarak hızla ulaştırılmasına,

7.         Şiddet web sayfası (www.ttb.org.tr/siddet)  kullanımının geniş kesimlerle paylaşılması için tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri ve diğer katılımcıların mevcut web sayfalarından TTB şiddet web sayfasına link vermesine,

8.         Şiddet Çalıştayı’nın CD formatında ve merkezi olarak üretilen bilgi ve yaklaşımların oda ve uzmanlık derneklerine ulaştırılmasının ÇG sekretaryası tarafından sağlanmasına,

9.         TTB şiddet bildirim formunun . http://www.ttb.org.tr/siddet/index.php?option=com_rsform&Itemid=134 tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri tarafından kullanılması ve geri bildirim yapılması yönünde ilgili kurumlara yazı yazılmasına,

10.     Kamu ve sivil toplum kurumları ile sağlık çalışma alanlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” birimlerinin ve mevzuat çerçevesinin oluşturulması açısından ortak çalışmaların yürütülmesine,

12.     TTB olarak Sağlık, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı nezdinde, odalar olarak ta bu Bakanlıkların il düzeyinde şiddetle ilgili bilgilendirme yapılması, önlem alınmasının istenmesine,

13.     Şiddet olaylarının rutin olarak İl İnsan Hakları Kurulu’na bildirilmesi ve bildirimlerin takibinin yapılmasına,

14.     Önümüzdeki dönemde bütün sağlık çalışanlarını kapsayan imza kampanyasının uygun bir zamanlama ile başlatılması ve bu imzaların ilgili Bakanlıklara ulaştırılmasına,

15.     Her türlü şiddete uğramış hekimlere hukuki destek sağlanması ve hekimlerin şiddetin hukuksal yönü açısından bilgilendirilmesine,

16.     Uzmanlık dernekleri kongrelerinde ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde şiddet konulu toplantı ya da duyurular yapılmasına,

17.     Medya iletişimi açısından “İyi Sağlık Haberciliğinde Moskova Kılavuzu”** ilkeleri yönünde çalışmaların yürütülmesine,

18.     Simgesel eylemler olarak afiş, broşür, stiker, ajanda, takvim gibi ürünlerin hazırlanarak hekimlere dağıtılmasına,

19.     Şiddet uygulanan sağlık birimlerine Tabip Odaları tarafından “denetim gezisi” yapılması ve bu sağlık birimlerinin Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına “iş sağlığı ve güvenliği” açısından değerlendirmelerimizin iletilmesine,

20.     Prof.Dr. Göksel Kalaycı’nın öldürülüşün 5.yılına denk gelen 12 Kasım 2010 tarihini “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Günü” ilan edilmesi ve bu günde tüm illerde odalar ve uzmanlık derneklerince etkinlik düzenlenmesine,

21.     Şiddet uygulanan kurumlarda basın açıklamalarına ek “Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı” ve de “Kendimizin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Yaşam Hakkı” için üretimden gelen demokratik etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılmasına,

22.     Güvenlik görevlilerinin sağlık ortamında uygulanan şiddet konusunda özel eğitim almasının sağlanmasına,

23.     Silah ruhsatlarına kolay erişime dikkat çekilmesi ve hekimlerin bu konuda daha özenli davranmasına yönelik çalışmaların yapılmasına,

24.     Şiddete maruz kalan kişiler için yapmaları gereken algoritmanın hazırlanması ve yaygınlaştırılmasına karar verildi.

 *Dr. Hasan Ogan:0-533-2322295
Meliha Göksu 0-312-2313179/120

**Gazetecilik Mesleğinin Kural ve İlkeleri Sağlık Muhabirleri Moskova Rehberi (28-30 Mayıs 1998)

1-Öncelikle zarar vermeyin.

2-Doğruları bulun ve mutlaka araştırın, yetiştirebilme sorununuz olsa bile.

3-Umutvermeyin. Özellikle “mucize tedavileri” haber yaparken çok dikkatli olun.

4-Haberi yaparken kendinize “bu haberden kimler yararlanır” sorusunu mutlaka sorun.

5-Haber kaynağınızı gizlilik bekleniyorsa açıklamayın. Bu konudaki ulusal yasaları öğrenin.

6-Hasta ve sakat kişilerle, özellikle çocuklarla yaptığınız haberlerin sonuçlarını göz önüne alın. Unutmayın, onlar siz gittikten sonra da varolacaklardır.

7-İnsanların acılarını ve özel hayatlarını habere konu yapmayın.

8-Acı çekenlerin duygularını istismar etmeyin. Felaketzedelerin ve ailelerinin yakın çekimlerinden kaçının.