Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu

175/2010
10.02.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sağlık hakkının temel insan haklarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda sosyal adalete uygunluk sağlanabilmesi amacıyla yasa koyucu tarafından bu alanda reklam yapılması yasaklanmıştır. Tüm yasal düzenlemelerde sadece bilgilendirmeye yönelik tanıtım etkinliklerine izin verilmektedir.

            Bu yasaklamalarla, sağlık hizmetinin kamusal niteliğinin ortadan kaldırılması ve ticari bir meta haline getirilmesinin önlenmesi  yanı sıra hekim hasta ilişkisindeki asimetrik özellik nedeniyle hastanın doğru karar verebilmesinde reklamın çelişki yaratan bir faktör olarak karşımıza çıkması ve hastanın zarar görmesi  de engellenmeye çalışılmıştır. Böylece hekimin, kendisine yüklenen bilimsel gerekleri yerine getirerek hastalıkları önlemek ve hastaları iyileştirerek insan yaşamını ve sağlığını korumak ödevini gerçekleştirme sürecinde ticari kaygı gütmemesi amaçlanmıştır.

            Ancak gelişen teknolojinin sağlık hizmetlerine olan etkisi nedeniyle sağlık hizmetlerinde yaşanan teknolojik değişimlerin tanınması, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan şirketleşmeler, bilgiye ulaşmada kullanılan sanal ortamın daha zor denetim altına alınabilmesi gibi bir çok neden sağlık hizmetlerindeki reklam ve tanıtım etkinliklerininn tekrar ele alınmasını gerekli hale getirmiştir. Bu zorunluluk TTB 58. Büyük Kongre’sinde de dile getirilmiş ve konunun tüm tarafları ile görüşerek çalışma yapması konusunda Merkez Konseyi görevlendirilmiştir.

            Bu gerekçelerle kesin tarihi daha sonra bildirilmek üzere Nisan 2010’un ilk yarısında TTB Etik Kurulu’nun düzenlemesiyle bir çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. Çalıştay sonrası yapılacak değerlendirme ile ‘Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu’ oluşturulacaktır.

            Çalıştayda ele alınacak konuların ve çerçevenin belirlenebilmesi amacıyla bölgenizde/çalışma alanınızda tanıtım ve reklam etkinlikleri ile ilgili olarak yaşanan sorunları, değerlendirmekte güçlük çekilen durumları, olanak dahilinde ise kimliksizleştirilmiş örnek olaylar ve çözüm önerileri ile birlikte 28.02.2010 tarihine kadar bildirmeniz istenmektedir.

            Hazırladığınız raporun sunumu, çalıştaydaki çalışma gruplarının zenginliği ve ortaklaşılan kılavuzun oluşturulabilmesi amacıyla odanızdan en az bir kişiyi görevlendirmeniz ve çalıştaya katılımı sağlamanız önemlidir. Söz konusu katılımcının da hazırlanacak raporla birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter