Tam Gün Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

023/2010
08.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA;

            Uzun bir süredir TBMM gündeminde olan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarından Tam gün yasa tasarısının önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na ineceği kamuoyuna yansımıştır.

            Bilindiği gibi kısaca sağlık işgücü piyasasını düzenleyerek hekimler başta olmak üzere bütün sağlıkçıları düşük ücret, uzun süre ve güvencesiz çalıştırmayı hedefleyen bu tasarı tabip odaları ve uzmanlık derneklerince kabul edilemez olarak değerlendirilmişti.

            Ortak değerlendirmelerimiz 14 Ekim 2009 da bir gazete ilanı verilerek kamuoyu ile paylaşılmıştı. Son olarak 27 Aralık 2009 günü tam gün süreci ile ilgili tabip odalarımızla toplantı yapılmış, bu toplantıda Ocak 2010 içerisinde ve takiben sürede neler yapılabileceği üzerine bir program taslağı konuşulmuştu.

            Toplantıda Tam Gün yasa tasarısı konusunda -kamuoyu nezdinde- düne göre farklı olarak dört noktaya vurgu yapılmıştır:

            1. 2009 yılında sağlık alanındaki gelişmeler ve son çeyrekte gündeme gelen global bütçe, sevk zincirinin uygulanmasından bütünüyle vazgeçiş, 2-8-15 TL’lik birinci basamak dahil katkı payı, ilaçta artan katılım payı, hastanelerin sınıflandırılması, fark ücreti vb. uygulamalar Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı gerçek yüzüyle görünür kılmaktadır.

            2. Sağlık alanında hekiminden eczacısına, diş hekiminden taşeron işçisine mağduriyetler artmış, özel sağlık sektöründe tekelleşme ve “kayırma” görünür bir hal almıştır.

            3. Uzun bir süredir sağlık alanındaki bütün örgütlerle değerlendirme/etkinlik yapma çabalarımızın da mütevazı katkısıyla birlikte davranma eğilimi güçlenmiştir.

            4. TEKEL işçisinin 4C’ye itiraz eden eylemi ile Tam Gün yasa tasarısına karşı çıkışımız aslında aynı saldırının farklı alanlardaki tezahürüne tepkidir. Sağlıkçılar da TEKEL işçileri gibi güvencesizliğe karşı iş güvencesi, düşük ücret yerine yeterli temel ücret talebini dile getirmektedirler ve tasarının Hükümetin bütün sağlık çalışanlarını güvencesiz, düşük ücretle, uzun süre çalıştırma hamlesi olduğunu söylemektedirler. Kısacası hekimler bu tasarıya karşı çıkışları ile düne göre toplumun diğer kesimlerince daha fazla anlaşılma olanağına sahiptirler.

Yukarıdaki değerlendirme ve saptamalar ışığında TTB Merkez Konseyi;

önümüzdeki hafta, 13 Ocak 2010 Çarşamba günü

14 Ekim 2009 tarihli gazete ilanında imzası bulunan oda ve dernekler başta olmak üzere (katılmak isteyen diğer derneklerin de) Başkan ve/veya temsilcilerini Ankara’ya çağırma kararı almıştır.

            Saat 10:30 da toplanılarak, 11:30 da Basın Toplantısı düzenlenecek, takiben Başbakanlık/ TBMM ve/veya Sağlık Bakanlığı önüne gidilerek açıklama yapılacaktır. Etkinliğe sağlık alanındakilerin yanı sıra çalışanların temsilcisi sendika ve örgütlerde davet edilecektir. Böylece Hükümetin yasa tasarısının hekimler ve kamuoyunca desteklendiğine dair propagandasına yanıt verilmiş olacaktır. Öğlenden sonra süreç içerisinde yapılacak etkinliklere dair toplantı gerçekleştirilecek ve alınan kararları gerçekleştirmek üzere toplantı sonlanacaktır.

            Katılımınızla hep birlikte bu anlamlı süreci yürüteceğimiz düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Not      :Katılımcı isimlerinin 12 Ocak 2010 Salı günü saat 12.00’ye

            kadar bildirilmesi rica olunur.

Tarih              :13 Ocak 2010 Çarşamba

Saat                :10.00-16.00

Yer                 :Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

                        Kırmızı Salon Sıhhiye/ANKARA

Ek: 27 Aralık 2009 tarihinde yapılan sunulardan yararlanmak isteyenler için: http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/1816 adresinden edinilebilir.

Sunular daha önce Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan “Tam Gün Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor?” ve “Türk Tabipleri Birliği Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Tasarısı Önerisi” broşürleri ile birlikte değerlendirilmelidir.