Üye listelerinin gönderilmesi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

001/2010
04.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Üye listelerinin gönderilmesi.

Bilindiği gibi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Ek Madde 5 hükmü gereğince; “Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. ….”

            Konuyla ilgili TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden gelen form ektedir. Konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle istenen verilerin eksiksiz ve formda belirtilen niteliklere uygun olarak ve form onaylanarak 20 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter