Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri

1770/2009
02.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın etkileri bütün kesimler için kabullenilemez sıkıntılar doğurmaktadır. Hekim örgütü olarak bizlerin yaptığı etkinliklerin yanı sıra hatırlanacağı gibi 4 Kasım 2009 tarihinde Türk Diş Hekimleri Birliği’ne bağlı oda yöneticileri Başbakanlığa ve Sağlık Bakanlığı’na yürümüş, taleplerini iletmiş, hükümetin Türk Diş Hekimleri Birliği’ni görmezden gelen tutumunu eleştirmişlerdi.

            Eczacılar da son yıllarda giderek kötüleşen özlük hakları kayıplarına bir yenisinin daha ekleneceği değerlendirmesiyle 4 Aralık 2009 günü seslerine kulak vermeyenlere uyarı olarak kepenk kapatacaklardır. Türk Eczacılar Birliği bu amaçla 3 Aralık 2009 günü illerde SGK Merkezi ve il müdürlükleri önünde sembolik anahtar bırakma eylemi gerçekleştirecektir. Özellikle 4 Aralık 2009 günü acil durumlar dışında  yazılan ilaçların alınmasında sorunlar çıkabileceği düşünüldüğünde hekimler olarak yaklaşımımız önemli olacaktır.

            TTB’nin “ilaç” başlığında ulaşımın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını talep ettiği bilinmektedir. İlacın ucuz olması da bu anlamda kritiktir. Kışkırtılmış ilaç tüketimi reddedilerek akılcı ilaç kullanımı temel prensip olarak kabul edilmelidir. Başta yurttaşların cepten yaptığı harcamalar olmak üzere tüm ilaç harcamalarının azaltılması çabaları önemlidir. Ne var ki gündeme girecek uygulamalar ile küçük ölçekli eczaneler için ayakta kalmanın zorlaşacağı, ilaç sunumunda tekelleşme eğiliminin hız kazanacağı görülmektedir. İlaç üzerinden yapılacak düzenlemeler küçük eczanelerin ayakta kalmalarını imkansız kılacak düzenlemeler olmamalıdır.

            TTB geçmişte olduğu gibi Eylül 2009’dan bu yana bütün sağlık meslek birlikleri ve sağlık alanındaki örgütlü sendika ve derneklerle birlikte değerlendirmeler yapmakta ve ortak etkinlikler için çaba harcamaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı bütünlüklü bir program olup, hekimin, eczacının  tüm sağlık çalışanlarının iş ve gelecek güvencesi talepleri ile sağlığın yurttaşlar için bir hak olduğu yaklaşımını yok saymaktadır. Bu programa karşı yürüttüğümüz mücadele ve taleplerimiz çabalarımızı ortaklaştırdığımız ve daha güçlü yansıttığımız ölçüde başarılı olacaktır.

            TTB Merkez Konseyi olarak, yukarıdaki anlayışla tabip odalarımızın il/bölgelerindeki eczacı odalarına desteklerini sunmalarının yerinde olacağını hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter


4 Aralık'ta Kapalıyız metni için tıklayınız...