Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı

1735/2009
24.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Konu: Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk.

            Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5477 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi uyarınca üye aidatlarının her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

            Maliye Bakanlığı'nca 14 Kasım 2009 tarih 27406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:392" ile 2009 yılının yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak açıklanmıştır.

            Buna göre 2010 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:


 

2010 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

            Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre “Üye aidatları her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenir, en geç Haziran ayı sonuna kadar ödenmeyen üye aidatlarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca belirlenen gecikme faizi uygulanır.” Bu hükmün uygulanmasında yararlanılacak olan faiz oranları da uygulama dönemleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir:

 6183 SAYILI AATUHK GÖRE ORANLAR

Uygulama Dönemi

Oranı  Aylık

Oranı
Yıllık
19/11/2009-
% 1,95

% 23,4

21/04/2006-18/11/2009
% 2,5
% 30
02/03/2005-20/04/2006
% 3
% 36
12/11/2003-01/03/2005
% 4
% 48

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter