Tabela standartlarının belirlenmesi hk.

1567/2009
19.10.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Konu   : Tabela standartlarının belirlenmesi hk.

            Hatırlanacağı gibi, Türk Tabipleri Birliği’nin 23-24 Haziran 2007 tarihinde yapılan 56. Büyük Kongresinde, oda bölgelerine göre farklılıklar içeren yönetmelikler yerine, standart bir yönetmelik hazırlamak için TTB Merkez Konseyi’ne görev verilmiştir.

            Bu görevlendirme üzerine; asıl olarak toplumun sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, tabip odalarımızdan gelen görüşler doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği hazırlanmış ve Türk Tabipleri Birliği’nin 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan 57. Büyük Kongresinde kabul edilmiştir.

            Anılan Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş, ancak Başbakanlıkça Sağlık Bakanlığı’ndan istenen görüşte, bu alanda düzenleme yapma yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunun bildirilmesi üzerine Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu kez, Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmaması işleminin iptali için tarafımızdan dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Ancak iptal kararının bu konudaki usule ilişkin olarak verilmesi nedeniyle, bu aşamada idarece yayımlanması da sözkonusu olmamaktadır.

            Gelinen noktada Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamakla birlikte, Türkiye genelinde uyulacak tabela kuralları Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olmakla, tabip odalarımızın 57. Büyük Kongre’de kabul edilen bu Yönetmelik kurallarına göre Yönetim Kurulu kararıyla, Tabela Esasları adıyla bir düzenleme yapması ve bunu varsa oda yayın organlarıyla internet sayfasında duyurmasını ve bir örneğini Merkez Konseyine göndermesinin uygun olacağını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter