TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1388/2009
23.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin ektedir.

            Aynı metnin altında tabip odalarımızın da imzasının olması ortama güç katacaktır.

            Değerlendirmenizi 25 Eylül 2009 tarihine kadar ileteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 


 
18.09.2009

            Sayın Başkan,

            TTB-UDEK tarafından 05 Eylül 2009 tarihinde, Ankara’da, uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla yapılan toplantıda, TBMM gündeminde olan ve yeni çalışma döneminde yasallaşması beklenen “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” yasa tasarıları konusunda,  gazete ilanı olarak basılmak üzere, görüşlerimizi içeren bir metin hazırlanması kararlaştırılmıştı.

            Bu karar doğrultusunda hazırlayıp uzmanlık derneklerinin bütçeleri oranındaki katkılarıyla basılmasını planladığımız ve güçlü bir ses oluşturmak üzere, altında tüm uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının isimlerinin yer almasını istediğimiz metni ekte iletiyoruz.

            Derneğinizin isminin metnin altında yer alması konusundaki görüşünüzü, 25 Eylül 2009 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz. 

Saygılarımızla,
Prof.Dr. Raşit Tükel
TTB-UDEK Başkanı

 

Hekimler Uyarıyor:

TBMM gündeminde olan, kamuoyunda "Tam Gün" ve "Kamu Hastane Birlikleri" olarak bilinen yasa tasarıları, ne halkımıza ne de hekimlere olumlu bir kazanım getirmektedir. Aksine, bu tasarıların yasalaşması durumunda, Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri başta olmak üzere, sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğacaktır:

- Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecek;

- Zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece "bakılan" hasta sayısının artırılmasına çalışılacak;

- Öğretim üyesinden sağlık ocağı hekimine tüm sağlık çalışanları, emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücrete mahkum edilerek, daha fazla hasta bakıp daha fazla kazanç elde etmeye yönlendirilecektir.

Sonuç olarak da, verilen sağlık hizmeti her alanda giderek kötüleşecektir.

Aşağıda imzası olan tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak, Hükümetten;

- halkımızın sağlığına zararı olacak bu yasa tasarılarının geri çekilmesini;

- hekimlerden taşeron işçilere, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini;

- hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, işsizlik kaygısı duymayacakları ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.

Bu konuda yapılacaklar, hükümetin halkın sağlığına verdiği önemin de bir göstergesi olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile sunulur.