Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler

1115/2009
22.07.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Konu: Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler hk.

Bilindiği gibi; diğer görev ve amaçlarının yanı sıra, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı Yasa’nın verdiği yetki ve yüklediği sorumlulukla, deontoloji kurallarına aykırılık iddialarını soruşturmakta ve gerektiğinde hukuka aykırı davrananlara disiplin cezaları vermektedir.

Bu çerçevede tabip odalarımız tarafından yapılacak işlemlere esas olmak üzere, bazı bilgi ve belgeler ile hasta kayıtlarının bir örneği, bunların elde edilebileceği kurum ve kuruluşlardan istenmektedir. Ancak zaman zaman ilgili kurumlarca, bu talebin reddedildiği, istenen bilgi ve belgelerin verilmediği görülmektedir.

Oysa Anayasa’nın 135. maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odalarımız tarafından yürütülen işler kamusal nitelikte olup, bu kapsamda istenen bilgi ve belgelerin verilmesi de zorunludur.

Nitekim İstanbul Tabip Odası’nın Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na ait rapor örneklerinin verilmesi ve gerekli kolaylığın sağlanması yönünde Kurum’a talimat verilmesi istemiyle Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada verilen kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi de, uyuşmazlığa konu istemin Yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine getirilmesinin, meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin bir gereği olduğundan bahisle, aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Uygulamada yaşanabilecek sorunların çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Eki: Danıştay 10. Dairesi kararı.