Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması

1114/2009
22.07.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması hakkında.

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kurum tabiplerinin işyerlerinde çalışan ve sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan kişilere reçete yazma ve 2 güne kadar istirahat verebilmeleri için SGK tarafından yetkilendirilmeleri öncesinde tabip odasından onay istenmektedir. Söz konusu onay taleplerinin karşılanabilmesi için ilgili kurumlar ve kurum tabiplerinin çalışma koşullarının bilinmesi gereklidir.

Bu çerçevede, Kurumlardan gerekli bilgilerin toplanması, toplanan bu bilgilerin ülke çapında derlenip değerlendirilmesi, sonuçları üzerinden ilgili Bakanlıklarla hizmetin niteliğinin arttırılması ve kurum tabiplerinin özlük haklarının korunup geliştirilebilmesi için görüşmeler yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, kurum hekimleri için Tabip Odası onayı talep eden Kurumlara ekli yazıyla gönderilecek “Bilgi Formu”nun ilgili kurumlarca doldurulmasından sonra Merkez Konsey’e gönderilmesini; Merkez Konsey’den bu konu ile ilgili olarak gelecek yeni bir yazıya kadar Kurum Tabipleri ile ilgili herhangi bir onay değerlendirmesi yapılmamasının uygun olacağını belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
…………………………………

İLGİ   :……………. tarih ve …. sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Kurum Tabibinizin, Kurumunuzda çalışan ve sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan personele, SGK adına reçete yazması ve iki güne kadar istirahat raporu verebilmesi konusunda SGK tarafından yetkilendirilmesi; bu işlem için de Tabip Odasının onayının bulunması gerektiği belirtilmektedir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesine göre, tabiplerin bütün ikincil çalışmaları ancak tabip odası tarafından onay verilmesi halinde yapılabilmektedir.

Söz konusu düzenleme uyarınca, onay verilebilmesi için hekimin mevcut işinin aksamaması, her iki görevin de iyi yapılabilmesine olanak sağlayacak koşulların sağlanmış olması ve hekimin özlük haklarının korunması hususları Odamız tarafından gözetilmektedir.

Bu çerçevede, Kurum Tabibinizin SGK tarafından da yetkilendirilebilmesi için gerekli Tabip Odası onayı değerlendirmesinin ekli yazıda belirtilen bilgilerin tarafımıza iletilmesi sonrasında yapılması mümkündür. Bilgi formunun en kısa süre içinde doldurularak Odamıza gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Eki:

- Bilgi Formu

 
KURUM BİLGİ FORMU

1.      Kurum adı, statüsü ile kuruluşuna ilişkin düzenleme

a.      Kurum adı: ……………………………………….

b.      Statüsü (Bakanlık, bağlı kuruluş, ilgili kuruluş,KİT,vb): ………………

c.       Kuruluş düzenlemesi (yasa,Bakanlar Kurulu Kararı,vb.): ………………

2.      Kurumuzdaki sağlık personeli sayısı

a.       Tabib

b.       Uzman tabip (uzmanlık alanları)

c.        Hemşire

d.       Laborant

e.        Sağlık memuru

f.        Diş hekimi

g.       Diğer (açıklayınız)

3.      Kurum tabiplerinin sayısı ve istihdam şekli

İstihdam Şekli

Sayısı
657-4/A
 

657 kadro karşılığı sözleşmeli

 

657-4/B

 

657-4/C

 

399 sayılı KHK II sayılı cetvel

 

Üst Kurul/Bakanlar Kurulu Kararı

 

Diğer (açıklayınız)

 

4.      2008 yılı aylık ortalama poliklinik muayene sayısı:

a.      İşçilere yönelik ……………………

b.      657 sayılı Yasaya tabi kamu görevlilerine yönelik ………………….

5.      Kurum tabibi tarafından Kurum personeli olan işçilere verilen sağlık hizmetleri nelerdir?

a.      Ayakta muayene ve tedavi,

b.      Yatarak muayene ve tedavi,

c.       Alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi,

6.      Kurum tabibi tarafından Kurum personeli işçilere Sosyal Güvenlik Kurumu adına tıbbi hizmet verilebilmesi için SGK’ dan yetki alındı mı?

a.      Evet. Tarihi:…………………

b.      Hayır

7.      Kurum tabibinin, Kurum personeli işçilere yönelik sunduğu sağlık hizmetine ilişkin çalışma süresi:

a.      Günde kaç saat: ………………

b.      Günün hangi saatleri: ………………

c.       Haftanın hangi günleri: ………………

8.      Kurum tabibi, Kurum personeli işçilere yönelik sunduğu sağlık hizmetini nerede sunuyor?

a.       Kurum tabibinin odasında,

b.       Kurum personeli işçilerinin görev yaptığı işyerinde ayrı bir odada,

c.        Ortak sağlık biriminde

d.       Diğer (açıklayınız)

9.      İşyeri ortak sağlık birimi varsa

a.       Ortak sağlık birimine bağlı bulunan işyerleri ve işçi sayıları : ………………

b.       Ortak sağlık biriminin işyerlerine uzaklıkları (yaklaşık metre olarak) : ………………

10. Kurumda görevli kamu görevlilerinin sayısı ve istihdam şekilleri

İstihdam Şekli

Sayısı
657-4/A
 

657 kadro karşılığı sözleşmeli

 

657-4/B

 

657-4/C

 

399 sayılı KHK II sayılı cetvel

 

Üst Kurul/Bakanlar Kurulu Kararı

 

Diğer (açıklayınız)

 
11. Kurum personeli olan işçilerin sayısı ve istihdam şekilleri

İstihdam Şekli

Sayısı
4857 sayılı yasaya tabi sürekli işçi
 
4857 sayılı yasaya tabi geçici işçi
 
4857 sayılı yasaya tabi mevsimlik işçi
 

Diğer (açıklayınız)

 

12. Kurumda hizmet sunan alt işveren (taşeron) varsa bunların Kurumda çalışmak üzere görevlendirdikleri işçiler

İstihdam Şekli

Sayısı
4857 sayılı yasaya tabi sürekli işçi
 
4857 sayılı yasaya tabi geçici işçi
 
4857 sayılı yasaya tabi mevsimlik işçi
 

Diğer (açıklayınız)

 
  1. Kurumda çalışan işçilerin yerine getirdiği hizmet bakımından tabi olunan iş kolu:…………………………………………….
14. Vardiya Sayısı

a.      Kurum personeli işçiler: ………………

b.      Alt işveren işçileri: ………………

15. 6 Mart 2005 gün ve 25747 sayılı Resmi Gazete7de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği’ne göre yapılan işin/işlerin niteliği ve risk dereceleri nedir?

     ……………………………………………………………………………….

16. Kurum personeli işçilerin çalışma yerlerine ve cinsiyete göre dağılımı

Kurum personeli

Üretimde
Büroda
Toplam
Erkek işçi
 
 
 
Kadın işçi
 
 
 

Toplam işçi sayısı

 
 
 

17. Alt işverenin Kurumda görevlendirdiği işçilerin çalışma yerlerine ve cinsiyete göre dağılımı

Alt işveren işçisi

Üretimde
Büroda
Toplam
Erkek işçi
 
 
 
Kadın işçi
 
 
 

Toplam işçi sayısı

 
 
 
18. Alt işveren işçilerinin (varsa) işyeri hekimi ile ilgili bilgiler:
Alt işveren(ler)in adı
Alt işverenin üstlendiği hizmet
Alt işverenin Kurumda görevlendirdiği işçi sayısı
İşyeri Hekiminin adı
İşyeri Hekiminin çalışma gün ve saatleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi Formunu düzenleyen:

Adı Soyadı………………

Unvanı………………
Tarih………………
İmza