Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında

645/2009
22.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında.

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun değişik 8. maddesi uyarınca; yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir ve bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Bu çerçevede 18-19 Kasım 2006 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi, 2006 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere üye yıllık aidatını, yalnızca resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 50 YTL, diğer üyeler için ise 150 YTL olarak belirlemiştir.

Tabip odalarımızın kendisine Yasa ile verilen kamusal görevlerin yürütülmesi için yeterli mali kaynağa sahip olmadığı gerçeği karşısında, aidatların en önemli gelir kalemini oluşturduğu da gözetilerek, mesleğini serbest olarak icra eden hekimler yönünden aidat miktarı 150 YTL olarak belirlenmiştir. Buna karşın yalnızca resmi kurumda görevli hekimler için aidat tutarı 50 YTL olarak saptanmış, bununla 6023 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tabip odalarına üyelik zorunluluğu bulunmayan bu hekim grubunun, üyelik için özendirilmesi amaçlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere Büyük Kongre’de, hekimlik mesleğinin icrası ile elde edilen gelir ortalamaları dikkate alındığında üyelik aidat miktarlarının adaletsiz olduğu yönünde görüşlerin paylaşılması üzerine 28-29 Haziran 2008 tarihinde toplanan Türk Tabipleri Birliği 57. Büyük Kongresi, üye aidatlarının adaletli biçimde belirlenmesi ile ilgili olarak Merkez Konseyi tarafından bir çalışma yapılmasına ve 58. Büyük Kongre’ye sunulmasına karar vermiştir.

Alınan karar doğrultusunda 58. Büyük Kongreye sunulacak olan karar önerisi, sizden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanacağından, hekimlerin üyelik zorunluluğu bulunup bulunmadığı da gözetilerek,

-yalnızca kamu kurumunda çalışan hekimler

-özel bir sağlık kuruluşunun sahibi ya da ortağı olan hekimler

-özel sağlık kuruluşunda ücretli çalışan hekimler

yönünden üye aidatlarının ne şekilde belirlenmesi gerekeceği konusundaki tabip odası görüşünüzü 08.05.2009 Cuma gününe kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter