Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı

639/2009
18.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı hk.

Tabip odalarımız tarafından yöneltilen sorular nedeniyle, tabip odası gelirlerinden Merkez Konseyi’ne gönderilecek payın ne şekilde belirleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gereksinimi duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca; “Oda gelirleri tahsilatının %10’u, Türk Tabipleri Birliği’ne harcanmak üzere, Merkez Konseyi’ne gönderilir.”

Maddede sözü edilen tabip odası gelirlerinin neler olduğu, Yasa’nın 8. maddesinde sayılmıştır. Buna göre, odaya giriş ücretleri ve üye aidatları, eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları, basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler, görevleri içine giren konularda onayladıkları belgelerden alınacak ücretler, genel olarak yapılan bağış ve yardımlar ile diğer çeşitli gelirler, tabip odasının gelirini oluşturmaktadır.

Yasa’da sayılan tüm bu kalemlerden sağlanacak her türlü ekonomik girdi odanın geliri olduğundan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilecek olan %10’luk pay da, tahsil edilen bu gelirler toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

Birlik payı brüt gelir üzerinden hesaplanan %10 olmakla birlikte, tabip odası tarafından belirli bir harcama yapılmasını gerektiren etkinliklerden elde edilen gelirlerden Birlik payının hesaplanmasında, o gelirin elde edilmesi için yapılan harcama tutarı (maliyet) düşüldükten sonra kalan net gelirin Birlik payının hesabına esas alınması uygun görülmüştür. Örneğin eğitim veya sosyal faaliyetlerde elde edilen gelirler ile yayınlardan elde edilen gelirlerde, organizasyon ya da yayın giderleri düşüldükten sonra, kalan net gelirin %10’u Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter