Uzmanlık Eğitiminde Kriz

572/2009
06.04.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türkiye’de tıp eğitimi bir kriz içerisindedir. Arttırılan tıp fakültesi sayıları/öğrenci kontenjanları, tıp fakültelerine rotasyonla öğretim üyesi gönderilmesi girişimleri vd. sorunun bir yüzüdür. Diğer yüzünde ise Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde yaşananlar bulunmaktadır.

            Bir süredir Sağlık Bakanlığı hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevirme girişimleri gündemdedir. Konunun Sağlıkta Dönüşüm Programı başlığı altında bütünlüklü olarak ele alınması gerekmekle birlikte söz konusu hastanelerde yaşananları ve özel olarak da son on yıl içeresinde açılan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki durumu değerlendirmek üzere hızla bir toplantı yapılması gereksinim haline gelmiştir. Aşağıda tarih, yer ve programı sunulan toplantıya özellikle Sağlık Bakanlığı eğitim hastanesi bulunan tabip odalarımızın aktif bir şekilde katılımını beklemekteyiz.

Bu amaçla Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van tabip odalarının konuyla ilgili iller bazında toplantı yaparak durumu bildirir ön rapor hazırlayıp en geç 15 Nisan 2009 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne göndermeleri yararlı olacaktır.  Ayrıca ilgili hastaneler ile irtibat halinde katılımcıları sayı ve isim olarak bildirmeleri toplantı organizasyonunu kolaylaştıracaktır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih:18 Nisan 2009
Saat:   09.00-17.00

Yer:    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Mavi Salon Sıhhiye-ANKARA

 
UZMANLIK EĞİTİMİNDE KRİZ:

Sağlık Bakanlığı hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor! :

Türkiye’nin uzman hekim gereksinimi nedir?

Hizmet hastanelerinin eğitim hastanesine çevrilmesi:doğru mu, gerekli mi?

Son on yılda Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine çevrilen hastanelerde -sorunlar/mücadeleler: ne yapıldı?

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın seyri de (tam gün yasa tasarısı, Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı vd.) göz önüne alınarak -ne yapılmalı?

09.00   Kayıt

09.30   Açılış

09.45   Forum:          Hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor!

Neden?
Nasıl?
Sorunlar
Hedef ne?

Çerçeve sunuş: Türkiye hekim/uzman hekim gereksinimine yaklaşım

12.30   Yemek arası

13.30   Çalışma grupları

Durum saptama

Ne yapmalı?

Çözüm önerileri

15.30   Ara

16.00   Grup Sunumları

16.30   Değerlendirme ve sonuç