Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

540/2009
31.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği, 2008 yılına ait bilgi edinme başvuruları ve sonuçları hakkındaki sayısal bilgiler rapor halinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir.

Gerek anılan Yasa’nın 30. maddesi, gerekse “Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor” konulu ve 2006/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Tabip Odasına ait raporun Birliğimiz aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

Bu nedenle Odanıza ait raporun, ekli genelgede yer alan “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” formatında düzenlenerek, raporun teslimi konusundaki gecikme de dikkate alınarak 7 Nisan 2009 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

Raporun Ait Olduğu Yıl :

Kurum veya Kuruluş :
VERİLER
SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 
 

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Reddedilen* başvurular toplamı

 
 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 
 

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

 
 

Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyenin:

Adı ve Soyadı :

Görevi                        :

İmzası             :

 

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular” ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.