İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları

536/2009
30.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            22 Mart 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter


TTB  İŞÇİ  SAĞLIĞI  ve  İŞYERİ  HEKİMLİĞİ  KOL

TOPLANTI   KARARLARI
ANKARA 22 MART 2009

Toplantıya Kol yürütme kurulu üyelerinden Kol Başkanı : Dr.Ceyhan Akkaya, Kol Sekreteri : Dr. Aykut Çelik, Dr. Arif Müezzinoğlu ve Dr. Serpil Keskin ile  Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Adana, Muğla, Manisa, Isparta-Burdur, Kırklareli, Mersin, Samsun, İstanbul ve Bolu-Düzce Tabip Odaları temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Kol Divan kurulu seçimi yapılarak kol divan başkanlığına Adana Tabip Odası'ndan Dr. İsmail Bulca ve kol divan sekreterliğine Kocaeli Tabip Odası'ndan  Dr. Mine Nurhayat Güler seçildiler.

Alınan  Kararlar :

1 - Çalışma Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı  ‘İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’yle ilgili Yönetmelik taslağı konusunda; TTB Merkez Konsey, Hukuk Bürosu ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantıda fikir birliğine varılan ‘acil eylem planı oluşturulması’ konusu değerlendirilerek; Tabip Odalarının ziyaret edilmesi ve  yaşanan ‘ekonomik krizin işçi sağlığı  iş güvenliği ve işyeri hekimliğine etkileri ’ konusunda, TTB’nin bu illerde birlikte hareket ettiği meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenlenmesi, sürekli eylemlilik halinde olarak bu konuda gündem oluşturulması ve Çalışma Bakanlığı üzerinde baskı kurulmaya devam edilmesi, ziyaret edilen illerdeki tabip odalarından ve işyeri hekimlerinden geri bildirimlerin alınarak bu sürecin etkinleştirilerek devam ettirilmesi için, yapılacak çalışma ve düzenlemeler konusunda yürütme kurulu tarafından bir program ve takvim  oluşturularak tabip odalarına duyurulmasına karar verilmiştir.

2 – Bu süreçte örgütsel mücadelenin ön plana çıkarılması ve kamuoyuna taşınması amacıyla; alanda birlikte mücadele edilen örgütlerle birlikte hareket edilerek eylemlilik sürecinin kesintisiz devam ettirilmesi, bu amaçla alanın taraflarının yer aldığı 10-11 Nisan “Ergonomi Kongresi” (İzmir ), 16-18 Nisan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi” (Adana ) ve 17-18 Nisan “Esnaf Sanatkarlar ve İş sağlığı ve Güvenliği Konferansı”na ( Antalya ) TTB olarak katılım sağlanarak mesleki ve örgütsel mücadelenin bu etkinliklerde de  sürdürülmesinin sağlanması.

3 -Yönetmelik konusundaki TTB’nin görüşlerini iletmek üzere Çalışma Bakanı ya  da müsteşarından Nisan ayının 2.haftasının sonuna kadar randevu alınması ve alınan randevu tarihinin tabip odalarına duyurularak işyeri hekimlerinin toplu olarak bu görüşmeye katılımının sağlanacağı bir eylem organize edilmesi.

4 - Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına karşı yürütme kurulu tarafından hazırlanan ve işyeri hekimlerinin görüş, kaygı ve tepkilerini dile getiren mail metninin tüm tabip odalarına gönderilmesi ve işyeri hekimleri tarafından metnin toplu olarak ilgili kurum ve kişilere 15 Nisana kadar iletilmesini içeren bir etkinlik başlatılması.

5 - 2008-2010 dönemi için yürütme kurulu tarafından hazırlanan ‘TTB İSİH Kolu Program Taslağı’nın, yukarıda alınan kararlar doğrultusunda oluşturulacak acil eylem planını da içerecek şekilde yeniden düzenlenerek tabip odalarına gönderilmesi ve tabip odalarından gelecek görüşler doğrultusunda taslağın son halinin bundan sonraki ilk kol toplantısında oluşturulması.

6 - TTB İşyeri Hekimliği Temel ve İleri Eğitimlerinin 2009 yılında da  devam ettirilmesine; bu sürecin temel eğitimler kısmına önceden karar verildiği gibi    4-11 Nisan 2009 İstanbul, 11-17 Nisan 2009 Bursa olarak düzenlendikten sonra; daha sonra belirlenecek tarihlerde Van merkez olmak üzere Doğu Anadolu bölgesel, İzmir veya Denizli merkez olmak üzere Ege çevresi bölgesel, İstanbul merkezli çevre iller ve Ankara ile çevre iller şeklinde yapılmasına prensip olarak karar verilmiştir. Ayrıca 2009 yılı Nisan ayının 3. haftasında gerekli görülen tüm illerde temel eğitim ölçme–değerlendirme sınavının  yapılması kararlaştırılmıştır. İleri Eğitimler sürecine ise; Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Risk Değerlendirmesi, Mesleki Dermatozlar, Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları ve İşitmenin Korunması eğitim modüllerine,  talebi olan illerde devam edilmesi karar altına alınmıştır.

 7 – 2007 yılında ilki yapılan ''Tabip Odaları İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri Anketi”nin, bundan sonraki süreçte rutin olarak 6 ayda bir tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

8 - İşyerlerindeki işçi sağlığı, iş güvenliği ve işyeri hekimliğiyle ilgili mesleki, teknik ve bilimsel çalışmaların Mesleki Sağlık ve Güvenlik (MSG) dergisinde yayınlanarak, derginin işyeri hekimleri tarafından daha yakından takip edilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla, tabip odalarındaki işyeri hekimlerinin bilgilendirilmesi ve aktive edilmesi.  

9 - 21 Aralık 2008’de kolda alınan  “TTB İSİH Kolu Bilimsel Danışma Kurulu” oluşturulması kararının; pratik uygulamadaki zorluğu, temel ve ileri eğitimlerin bilimsel olarak değerlendirilmesinde yaratacağı zaman kaybı, eğitimlerin yaşanan mevzuat sürecinde daha nitelikli hale getirilmesi vb. nedenler dolayısıyla, “TTB Bilim Eğitim Kurulu’nun (BEK) yeniden oluşturulması ve yapılandırılması” şeklinde değiştirilmesine karar verilerek yürütme kuruluna bu konuda yetki verilmiştir.Ayrıca TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticilerinden Dr.Turhan Akbulut, Dr.Haldun Sirer ve Dr.Nazif Yeşilleten hocaların BEK içinde yerlerinin korunması gerektiğine dair yürütme kurulu önerisi de kabul edilerek, Merkez Konsey’ine bu şekilde sunulması kararlaştırılmıştır.

10 – Birönceki kol kararı gereğince İstanbul’da ve  İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenmesine karar verilen 4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin ön program taslağının TTB tarafından yetkilendirilen İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon üyeleri tarafından hazırlanarak TTB’ye gönderilmesine ve bir sonraki kol toplantısında tabip odası temsilcilerinin bilgilendirilmesine  karar verildi.

11 - Bir sonraki İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısının, Mayıs ayı içersinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Dr.Mine  Nurhayat  Güler
( Divan Sekreteri )

Dr. İsmail  Bulca
(Divan Başkanı )