Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları

479/2009
19.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları.

Bilindiği gibi; Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongreden oluşan Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı Yasa uyarınca, diğer görev ve amaçlarının yanı sıra, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun verdiği yetki ve yüklediği sorumlulukla, tabip odalarımız tarafından gerek şikayet üzerine, gerek Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin istemi üzerine ve gerekse resen disiplin işlemleri başlatılmaktadır. Ancak mevzuata aykırı eylemlerin, soruşturulması ve kovuşturulması sürecinde odalarımız arasında farklı uygulamalar olduğu ve zaman zaman usule uygun olmayan işlemler yapıldığı görülmektedir.

Bu nedenle, disiplin işlemlerine ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi, tabip odası yönetim ve onur kurullarınca yapılacak çalışmalarda özellikle usulden oluşan hataların önüne geçilerek, soruşturma ve kovuşturmaların zamanında tamamlanması hedefine yönelik olarak “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem” adlı bir yayın hazırlanmıştır. Bu yayında, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma ve kovuşturmada uyulacak kurallara, ilgili hukuksal düzenlemelere ve bazı yazışma örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca aynı amaca yönelik olarak disiplin işlemlerinin her bir aşamasında usul hatası olup olmadığının kontrol edilebileceği bir de rehber (kontrol listesi) oluşturulmuştur.

Bunun yanı sıra Türk Tabipleri Birliği’nce www.ttb.org.tr/onur adresli web sitesi hazırlanmış ve bu sitede tabip odası tarafından yürütülecek disiplin işlemlerinde yardımcı olabilecek süreç bilgisi ile hukuksal metinlere yer verilmiştir. Tabip odası yönetim ve onur kurulu üyelerinin kullanımına açılan siteye giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre bilgisi ekte kişiye özel hazırlanan mektuplardadır. (E posta adresleri tarafımızdan bilinmeyen üyelere kullanıcı adı ve şifre verilememiştir. Adreslerin iletilmesi durumunda en kısa zamanda kullanıcı adı ve şifre bilgisi odalarımıza iletilecektir.)

Tabip odası bölgenizde karşılaşılan hekimlik meslek etiği ihlallerine ilişkin inceleme ve disiplin işlemlerinin yapılması sırasında yararlanacağınız düşüncesi ile hazırlanmış olan yayın ekte gönderilmektedir. Bu yayının disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan tüm üyelerimizle paylaşılması yararlı olacaktır.

Yine ekte gönderdiğimiz “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturması Rehberi”nin her bir disiplin dosyasının üstüne, ilk aşamada eklenmesi sürecin izlenmesinde kolaylık sağlayacaktır.

 “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturması Rehberi” önerileriniz doğrultusunda güncelleneceğinden, rehberin kullanımında karşılaştığınız eksiklikler ile açık olmayan noktaları [email protected] adresine iletmenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Ek. 1. “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem” Yayını

2. “Disiplin Soruşturması ve Kovuşturması Rehberi”

3.  Kişiye özel kullanıcı adı ve şifre bilgisi içeren mektuplar

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI REHBERİ 2009
Yönetim Kurulu karar no   :

Dosya no                               :

Şikayet eden                          :

Şikayet edilen                        :

I. İLK İNCELEME
 
No

Önermeler (*)

Evet
 

İlk inceleme;

 
1

Yakınma üzerine başlatıldı.

 
2

Bildirim üzerine başlatıldı.

 
3

Tabip odası tarafından kendiliğinden (resen) başlatıldı.

 
4

Merkez Konsey’in istemi üzerine başlatıldı.

 
(*) Bu bölümde en az bir işaret olmalıdır.

A. USULE İLİŞKİN İLK İNCELEME

 
No

Önermeler

Evet
1

İncelenen eylem tabip odası bölgesinde gerçekleştiğinden, tabip odası konuyu incelemeye yetkilidir.

 
2

İnceleme başlatılan kişi(ler), tabip odası tarafından hakkında disiplin işlemi yapılabilecek kişi(ler)dir.

 
3

İncelenen eylem tarihine göre soruşturma zamanaşımı dolmamıştır.

 
 

B. ESASA İLİŞKİN İLK İNCELEME

 
No
Önermeler
Evet
 

İncelenen konu, Türk Tabipleri Birliği’nin görev alanı içerisine girmektedir.

(Gerektiğinde Ek 1’e göre değerlendirebilirsiniz)

 
 

Bu aşamada Yönetim Kurulu tarafından, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı yönünde bir karar verilir.

a) İlk inceleme sonucunda Yönetim Kurulu soruşturma açılmasına karar verdi.

b) İlk inceleme sonucunda Yönetim Kurulu soruşturmaya gerek olmadığı kararını verdi.

 
No
Önermeler
Evet
1

İlgililere Yönetim Kurulu kararı bildirildi.

 
2

Yapılan bildirimde, “15 gün içerisinde Tabip Odası Onur Kurulu nezdinde Yönetim Kurulu kararına itiraz edilebileceği” bilgisi verildi.

 
 

İlgililerin bu karara itiraz edip etmediklerine göre süreç izlenir.

 
No
Önermeler
Evet
1

İlgililer ilk inceleme sonucunda Yönetim Kurulu’nun “soruşturmaya gerek olmadığı” kararına itiraz etmediler.

 
2

Dosya işlemden kaldırıldı.

 
 
 
No
Önermeler
Evet
1

İlgililer Yönetim Kurulu tarafından ilk inceleme sonucunda verilen “soruşturmaya gerek olmadığı” kararına itiraz ettiler.

 
2

Dosya Onur Kuruluna verildi.

 
 

Bu aşamada Onur Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu kararının yerinde olup olmadığı yönünde bir karar verilir.

 
No
Önermeler
Evet
1

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu kararını yerinde buldu.

 
2

Karar ilgililere bildirildi.

 
3

Karar bildiriminde “15 gün içinde TTB Yüksek Onur Kurulu’na iletilmek üzere Tabip Odası Yönetim Kuruluna verilecek bir dilekçeyle karara itiraz edilebileceği” bilgisi verildi.

 
 
 
No
Önermeler
Evet
1

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına karar verdi.

 
2

Dosya Yönetim Kurulu’na gönderildi.

 
3

Soruşturma açıldı.

 
 

II. SORUŞTURMANIN YAPILMASI

A. KARAR ALMA

 
No
Önermeler
Evet
1

Alınan karar, karar defterine yazıldı.

 
2

Karar defterine yazılan soruşturma kararında;

  • Soruşturma açılan hekimlerin açık kimliklerine,
  • Hangi eylem nedeniyle haklarında soruşturma açıldığına

yer verildi.

 
3

Soruşturmanın Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca yürütüleceği ya da soruşturmacı atanacağı belirlendi.

 

Soruşturmacı atanmışsa, soruşturmacının açık kimliği karar defterinde belirtildi.

 

B. SAVUNMA İSTEME

 
No
Önermeler
Evet
1

İlgiliye konu ve hakkındaki suçlama, Tebligat Yasasına uygun şekilde bildirildi.

 
2

Bildirim GİZLİ ibareli olarak yapıldı.

 
3

İlgiliye yapılan bildirimde, hakkında hangi eylemi nedeniyle soruşturma açıldığı “açık ve anlaşılır” biçimde belirtildi.

 
4

Soruşturma açılan kişiden “15 gün içinde yazılı savunma yapılması” istendi.

 
5

Bildirimde belirlenen süre içinde savunmasını vermeyen kişinin savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı bildirildi.

 
6

Soruşturulanın isteği halinde belirtilen gün ve saatte sözlü savunmasının da alınabileceği bildirildi.

 
 

C. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ

 
No
Önermeler
Evet
1
Kişinin savunması istendi.
 
2
Kişinin leh ve aleyhindeki tüm kanıtları toplandı.
 
3

Bilirkişi görüşüne başvuruldu.

 

Gerekli olmadığından bilirkişi görüşü istenmedi.

4

Soruşturma, soruşturmacı tarafından yürütüldüğünden fezleke düzenlendi.

 

Soruşturma, Yönetim Kurulu tarafından yürütüldüğünden fezleke düzenlenmedi.

5

Fezlekede eksiklik görülmedi.

 

Fezlekede eksiklik görüldüğünde dosya soruşturmacıya tekrar verildi ve eksiklik giderildi.

 

D. SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI

Bu aşamada Yönetim Kurulu tarafından, kovuşturmaya gerek olup olmadığı yönünde bir karar verilir.

 

Yönetim Kurulu disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verdi.

No
Önermeler
Evet
1
Bu karar, Yönetim Kurulu karar defterine yazıldı.
 
2

Kararda bildirimde bulunanın veya yakınıcının adı ve adresi ile suçlananın kimliğine yer verildi.

 
3
Kararda atılı eylemin ne olduğu belirtildi.
 
4
Kararda kanıtların neler olduğu gösterildi.
 
5

Kararda gerekçeye yer verildi.

(Varsa ayrışık oy gerekçesi (muhalefet şerhi) ve ilgili üyenin adı yazıldı.)

 
 
 

Yönetim Kurulu, kovuşturmanın açılmasına, dosyanın Onur Kurulu’na sevkine karar verdi.

No
Önermeler
Evet
1

Bu karar, Yönetim Kurulu karar defterine yazıldı.

 
2

Karar ilgililere tebliğ edildi.

 
3

Dosya Onur Kuruluna gönderildi.

 

           

E. YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINACAK KARARLARDA USUL

 
No
Önermeler
Evet
1

Toplantı yeter sayısı vardı.

(5 üyeli yönetim kurullarında 3, 7 üyeli yönetim kurullarında 4 üye katıldı)

 
2

Toplantıya katılan üyelerin isim ve imzaları eksiksiz olarak kayıt altına alındı.

 
3

Karar yeter sayısı sağlandı.

(Oy çokluğu vardı/eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çokluk sayıldı.)

 
4

Toplantı karar sayısına uygun üyelerin isim ve ıslak imzaları eksiksiz kayıt altına alındı.

 
 

III. KOVUŞTURMA

A. KOVUŞTURMANIN YAPILMASI

 
No
Önermeler
Evet
1

Onur Kurulu 5 üye ile toplandı.

(Onur Kurulu asil üyelerinden toplantıya katılamayacak olanların yerlerine yedek Onur Kurulu üyeleri davet edildi. )

 
2

Toplantıda, 6023 sayılı Yasanın 37. maddesi uyarınca toplantıya katılamayacak herhangi bir üye yer almadı.

(Gerektiğinde Ek 2’ye göre değerlendirebilirsiniz)

 
3
Dosya incelendi.
 
4

Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçildi.

 
5

Gerekli görüldüğünden ilgililer ve/veya soruşturmacılar dinlendi.

 
6

Onur Kurulu karar verdi.

 
7

Karar, salt çoğunluk sağlanarak (3 üyenin kabulü ile) verildi.

Çekimser oy kullanılmadı.

 
8

Verilen karar, Onur Kurulu karar defterine;

  • Bildirim ya da yakınmada bulunanın ve suçlananın kimliği,
  • Şikayet nedeni,
  • Atılı eylem ve toplanan kanıtlar,
  • Verilen kararın açık gerekçesi,
  • Karara dayanak olan Yasa, Tüzük ve Yönetmelik maddeleri belirtilerek yazıldı.
 
9

Varsa muhalefet şerhi (ayrışık oy), şerh koyan üyelerin isimleri belirtilerek karara eklendi.

 
10

Kararda, toplantıya katılan tüm üyelerin isim ve ıslak imzaları

eksiksiz yer aldı.

 
11
Dosya Yönetim Kuruluna gönderildi.
 
 

B. VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ

 
No
 
Önermeler (*)
Evet
1

Ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

 
2

Yazılı ihtar (uyarı) cezası verildi.

 
3

Para cezası verildi.

 
4

Geçici olarak sanat icrasından men cezası verildi.

 
5

Bir bölgede çalışmaktan men cezası verildi.

 
(*)Bu bölümde en az bir işaret olmalıdır.

C. KARAR SONRASI İŞLEMLER

 
No
Önermeler
Evet
1

İlgililere Onur Kurulu kararı bildirildi.

 
2

Yapılan bildirimde, “15 gün içinde Tabip Odası Yönetimi’ne verilecek dilekçe ile TTB Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edebilecekleri” bilgisi verildi.

 
 

İlgililerin bu karara itiraz edip etmediklerine göre süreç izlenir.

 

İlgililerce uyarı ve para cezası ile ceza verilmesine yer olmadığı şeklindeki Onur Kurulu kararına itiraz edilmedi.

No
Önermeler
Evet
 
Karar kesinleştiğinden dosya işlemden kaldırıldı.
 
 
 

İlgililerce uyarı ve para cezası ile ceza verilmesine yer olmadığı şeklindeki Onur Kurulu kararına itiraz edildi.

No
Önermeler
Evet
1

İtirazın süresinde olup olmadığı Yönetim Kurulu tarafından incelendi.  (*)

 
2

İtiraz süresinde olduğundan, Yönetim Kurulu tarafından dosya tüm evrak ile birlikte ve bir dizi pusulası (içindekiler) oluşturularak TTB Yüksek Onur Kurulu’na gönderildi.

 
3

Dosyanın gönderilmesi için gerekli posta gideri itiraz edenden alındı.

 
 
(*)

İtirazın süresinde olmadığı durumda

No

Önermeler

Evet
1

İtiraz süresinde olmadığından, karar kesinleşti.

 
2

Yönetim Kurulu tarafından durum ilgilere bildirildi.

 
 
 

Meslekten men cezası niteliğindeki kararlar TTB Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmelidir.

No
Önermeler
Evet
1

Verilen ceza meslekten men niteliğinde olduğundan itiraz olmamakla birlikte dosya Yönetim Kurulu tarafından TTB Yüksek Onur Kurulu’na gönderildi.

 
 

IV. TTB YÜKSEK ONUR KURULU KARARI SONRASINDA

YAPILACAK İŞLEMLER

Bu aşamada TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından, Tabip Odası Onur Kurulu kararının onanması ya da bozulması yönünde bir karar verilir.

a) TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından, Tabip Odası Onur Kurulu kararının bozulması durumunda;

 
No
Önermeler
Evet
1

Bozma kararı TTB Merkez Konseyi tarafından tabip odasına bildirildi.

 
2

Yüksek Onur Kurulu kararı Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ilgililere tebliğ edildi ve karara karşı diyecekleri soruldu.

 
3

Bozmanın niteliğine göre Yönetim Kurulu ya da Onur Kurulu tarafından gerekli işlemler yapıldı.

 
4

Tabip Odası Onur Kurulu tarafından, yeniden bir karar verildi.

 

Tabip Odası Onur Kurulu tarafından, eski kararda ısrar edildi.

5

Onur Kurulu kararı Yönetim Kurulu’nca ilgililere tebliğ edildi.

 
6

Süresi içinde itiraz edildiğinden veya meslekten men cezası niteliğinde olduğundan dosya Yüksek Onur Kurulu’na gönderildi.

 
7

Yüksek Onur Kurulu Tabip Odası Onur Kurulu kararını onadı ya da

Tabip Odası Onur Kurulu kararını uygun bulmayarak kendisi karar oluşturdu.

 
 

b) TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından, Tabip Odası Onur Kurulu kararının onanması durumunda;

 
No
Önermeler
Evet
1

Onama kararı TTB Merkez Konseyi tarafından tabip odasına bildirildi.

 
2

Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Onur Kurulu kararı ilgililere tebliğ edildi

 
3

Tabip Odası Yönetim Kurulu ilgililere bildirimde bulunurken “karara karşı ilgililer tarafından idari yargıya başvurulabileceği” bilgisi verildi.

 
 

V. DİSİPLİN İŞLEMLERİ SÜRECİNDE

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

A. YAZIŞMALAR 

 
No
Önermeler
Evet
1

Tüm yazışmalar,  tebliğ tarihinin belirlenebilmesi amacıyla iadeli taahhütlü posta ya da özel kurye/kargo ile gönderildi. Evrak elden verildiğinde tebligatı alan kişinin kimliği ve tebliğ tarihini içeren tutanak tutuldu. 

 
2

Avukatla takip edilen işlerde, avukatın vekalet sunmasından sonraki bütün yazışmalar avukat aracılığı ile yapıldı.

 
 

B. İFADELERİN ALINMASI

 
No
Önermeler
Evet
1

İfade alınırken, ifadesi alınan kişi, soruşturmacı ve (varsa) yeminli katip dışında kimse ifade alınan yerde bulunmadı.

 
2
Soruşturulan kişi ifade verirken yemin ettirilmedi.
 
3

İfade metninin başına ifadesi alınan kişinin nüfus bilgileri, vatandaşlık numarası, görevi, adresi ve telefonu yazıldı.

 
4

İfade alınmasına şikayetçi ile başlandı. Şikayetçi dinlendikten sonra (varsa) sırasıyla tanıklar ve suçlanan kişi dinlendi.

(Tanık dinlenmesi durumunda, soruşturulanın 1. derece akrabaları olan tanıklara tanıklık yapmayabilecekleri hatırlatıldı.)

 
5

 İfade tutanakları 2 (iki) nüsha olarak düzenlendi. Birisi ifade sahibine verildi.

 
6

İfade metninin her sayfası soruşturmacı, ifade sahibi ve (varsa) katip tarafından imzalandı.

 
 

EKLER

EK 1:

SORUŞTURMA AÇILMASININ YASAL ÇERÇEVESİ

Tabip odası yönetim kurulu disiplin soruşturmasını açacaksa aşağıdaki mevzuata uygun yasal çerçeveye uygunluğu denetlemelidir.

Bu bölümde en az bir işaret olmalıdır.
 
No
Önermeler
Evet
1

Yürütülen süreç aşağıdaki madde kapsamına girmektedir:

TTB Yasası Madde 8- İdare Heyeti’nin diğer vazifeleri şunlardır:

I. Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada…

III. Oda azaları arasında, oda azaları ile işverenler arasında, oda azaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla…

 
2

Yürütülen süreç aşağıdaki madde kapsamına girmektedir:

TTB Yasası 28- 30 uncu maddenin I ve III numaralı fıkraların (a, b) ve (c) bentleri şümulüne giren hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile bağdaşmayan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve delillerle tespit olunarak müdafaaları istenir.

 
3

Yürütülen süreç aşağıdaki madde kapsamına girmektedir:

TTB Yasası Madde 9- İdare Heyeti meslektaşlar arasında vukuuna her hangi bir suretle ıttıla hasıl ettiği ihtilafları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlayarak evrakını Haysiyet Divanı’na verir.

 
4

Yürütülen süreç aşağıdaki madde kapsamına girmektedir:

TTB Yasası Madde 38 - Haysiyet Divanı, odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyenler hakkında inzibati ceza verir.

 
5

Yürütülen süreç aşağıdaki madde kapsamına girmektedir:

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü MADDE 44- Tabip ve Diş tabipleri, bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket ettikleri taktirde, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 30. maddesine tevfikan mensup oldukları Tabip Odaları İdare Heyetleri tarafından Haysiyet Divanına sevk edilirler.

 
 

EK 2 :

ONURU KURULU ÜYELERİNİN DOSYANIN GÖRÜŞÜLMESİNE KATILAMAMA DURUMLARI

Onur Kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek aşağıdaki durumlardan herhangibirinin olması durumunda dosyanın görüşülmesinde bulunmaması gerekir.

 
No
Önermeler
Evet
1

Üye, görüşülen konu ile doğrudan ilgiliydi.

 
2

Üye, görüşülen konuda soruşturmacı, tanık ya da yakınıcıydı.

 
3

Üye, görüşülen konudaki ilgilinin anne, baba, çocuk, öz ya da üvey kardeş, amca, dayı, hala ya da teyze yakınlığında akrabasıydı.

 
4

Üye, görüşülen konudaki ilgilinin evlilik son bulmuş olsa bile karı-koca ve bunların birinci derecede akrabasıydı.

 
5

Üye, görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel ya da sicil yönünden amiriydi.

 
6

Üye, görüşülen konuda ilgili ile ekonomik ilişki içindeydi.

 
7

Üye, görüşülen konuda ilgili ile evlatlık ilişkisi vardı.

 
8

Üye, soruşturulan konuda tarafsız kalamayacağını düşündü.

 
 
Sayın Dr. ,
Tabip Odası, Üyesi

Disiplin İşlemleri Deneyim Paylaşım Programı sizlerin çeşitli ortamlarda dile getirdiğiniz tabip odaları disiplin işlemleri ile ilgili kimi eksiklikleri, aksaklıkları yine sizlerin deneyimlerinizden yararlanarak gidermeyi hedefleyen bir paylaşım programıdır. Program, tabip odaları yönetim ve onur kurullarının, mesleki deontolojinin korunmasında değeri ve sorumluluğuna ilişkin farkındalık yaratarak etkinliğinin arttırılması ve yapılan işlemlerin niteliğinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Sizlerin tabip odalarımızda büyük bir özveri ile gerek yönetim kurullarında gerekse onur kurullarında yürüttüğünüz çalışmalarınız, halka daha nitelikli, erişilebilir bir sağlık hizmeti sunacağımız günlerin en önemli umudu olmaktadır.

Programımızı Internet ortamının olanaklarını da kullanarak sürdürmeyi planlıyoruz. Bunun için Türk Tabipleri Birliği’nce www.ttb.org.tr/onur adresli web sitesi hazırlanmıştır. Bu sitede tabip odası tarafından yürütülecek disiplin işlemlerinde yardımcı olabilecek süreç bilgisi ile hukuksal metinlere yer verilmiştir.

Kullanımınıza açılan bu sayfadan yararlanacağınız düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Siteye (www.ttb.org.tr/onur) girişiniz için gerekli size özel

Kullanıcı adınız          : 

Şifreniz                       : 

 
 
Sayın Dr. ,
Tabip Odası, Üyesi

Disiplin İşlemleri Deneyim Paylaşım Programı sizlerin çeşitli ortamlarda dile getirdiğiniz tabip odaları disiplin işlemleri ile ilgili kimi eksiklikleri, aksaklıkları yine sizlerin deneyimlerinizden yararlanarak gidermeyi hedefleyen bir paylaşım programıdır. Program, tabip odaları yönetim ve onur kurullarının, mesleki deontolojinin korunmasında değeri ve sorumluluğuna ilişkin farkındalık yaratarak etkinliğinin arttırılması ve yapılan işlemlerin niteliğinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Sizlerin tabip odalarımızda büyük bir özveri ile gerek yönetim kurullarında gerekse onur kurullarında yürüttüğünüz çalışmalarınız, halka daha nitelikli, erişilebilir bir sağlık hizmeti sunacağımız günlerin en önemli umudu olmaktadır.

Katılımınız ve katkılarınızla geliştireceğimiz programımızı Internet ortamının olanaklarını da kullanarak sürdürmeyi planlıyoruz. Bunun için Türk Tabipleri Birliği’nce www.ttb.org.tr/onur adresli web sitesi hazırlanmıştır. Bu sitede tabip odası tarafından yürütülecek disiplin işlemlerinde yardımcı olabilecek süreç bilgisi ile hukuksal metinlere yer verilmiştir.

Ulaşım olanakları düşünülerek düzenlenecek bölgesel toplantılarda konuya ilişkin deneyimlerimizi paylaşmayı hedefliyoruz. Sizlere uygun tarihlerde düzenlenecek toplantıları son derece önemsiyoruz. Toplantılara yoğun gündeminiz arasında zaman ayırıp bilgi ve deneyimlerinizle zenginleştireceğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Siteye (www.ttb.org.tr/onur) girişiniz için gerekli size özel

Kullanıcı adınız          : 

Şifreniz                       :