“NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

398/2009
06.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

21 Şubat 2009 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında topluma ve hekimlere sorumluluğumuz temelinde yapacaklarımız içerisinde 4 nolu madde olarak aşağıdaki etkinliği bildirmiştik:

“Türkiye’nin halk sağlığı sorunlarının en başında işsizlik ve bu insanlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmalarının önünde bugün ve kısa süre sonra ortaya çıkacak engeller gelmektedir. Bu yurttaşlarımız hastalandıklarında ücret ödememek için zorunlu olarak acillere başvuracaklardır. O anki durumları “acil” olmadığı için polikliniğe başvurmaları istendiğinde ise hem hekimlerle gerilim yaşayacaklar hem de hizmet alamamış olacaklardır. Bu nedenle taleplerimizin

iş güvencesi,
can güvencesi,
gelir güvencesi,

mesleki bağımsızlık güvencesi,

herkese eşit-ücretsiz sağlık hizmeti güvencesi olduğunu vurgulamak,        
halkın sağlık hizmeti alma sorunlarına dikkat çekmek
, kamuoyunu uyarmak için

 12 Mart günü hekimler acil’lerde olacaktır.

12 Mart öncesi kamuoyuna yaygın olarak duyurulacak ve hekimlik etiği çerçevesinde yürütülecek bu etkinlikle sağlık sistemimizin, sağlık güvencesizliğinin durumuna ve acil’liğine dikkat çekilecektir.”

İlgili genelgeyi ilettiğimiz 25 Şubat 2009 tarihinden bu yana geçen kısa süre içerisinde acil eylem konusu olarak yeni bir gündem daha eklenmiştir: tıp fakültesi öğretim üyelerine rotasyon.(konuyla ilgili basın açıklaması www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1480-rotasyon)

Kendilerine tebliğ edildikten sonra 15 gün gibi bir süre içerisinde 1 yıldan az olmamak üzere tıp fakültesi öğretim üyelerinin yeni görev yerlerine gitmeleri beklenmektedir. Pratisyen hekimlik, uzman hekimlik, yandal sonrası süreçlerde mecburi hizmet yapmış olmaları mümkün olan söz konusu meslektaşlarımız için deyim yerinde ise yeni bir mecburi hizmet daha gündeme gelmiştir. Dolayısıyla 12 Mart günü yapılacak acil eylem gündemleri içerisinde bu başlığında tabip odalarımızca işlenmesi yerinde olacaktır.

Merkez Konseyi’nce, 12 Mart Perşembe günü “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ etkinliği ve nasıl yapılacağına dair çerçeve bugün (6 Mart 2009) kamuoyuna duyurulmuştur (basın açıklaması metni ekte). Tabip odalarımızın Pazartesi, Salı, Çarşamba (9-10-11 Mart 2009) günleri sağlık kuruluşlarında afiş ve acil eylem broşürlerini yaygın olarak dağıtmaları etkinliğin kamuoyunca haberdarlığı arttıracaktır. 12 Mart günü sabahtan başlayarak acil servislerin ziyaret edilmesi etkinliğin organizasyonunda önemlidir.

Gereğinin yapılarak 14 haftası boyunca odalarca yürütülecek bütün etkinliklerin yanısıra 12 Mart günü taleplerimizin çok daha görünür kılınacağı düşüncesiyle, başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

 
 
 
06.03.2009
Basın Açıklaması
 
 “NO MİNUTE”

Sağlık Çalışanları olarak 12 Mart 2009 Perşembe Günü “Acil” Eylemdeyiz

Ekonomik kriz derinleşiyor; işten çıkarmalar çığ gibi yayılıyor. İşten çıkarılan yüz binlerce insan sosyal güvencesini de kaybediyor. Aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödeyemediği için hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesinin sağlık hakkı yok oluyor. GSS kapsamındaki yurttaşlarımız ise her gün yeni kısıtlamalarla karşılaşıyor; gittikleri hastanelerde yeni “katılım payları”, yeni “ilave ücretler” ödemek zorunda kalıyorlar.

AKP Hükümeti ise sağlıktaki hedefini 31 Aralık 2008 tarihli üçüncü “AB Ulusal Programı”nda açık olarak itiraf etti. Programda; “Özelleştirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin… sağlık… işletmeciliğindeki payının azaltılması hedeflenmektedir” denildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve vatandaş üzerine yıkıcı etkileri bir bir ortaya çıkmasına rağmen bu özelleştirme vizyonu çerçevesinde Sağlıkta “Dönüşüm” Programı’nı uygulamakta ısrar ediyor. Bu ısrarın sonucunda, hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet günden güne artıyor, paran kadar sağlık hizmeti anlayışı yerleştiriliyor, hastaneler ticarethaneye, sağlık çalışanları taşeron şirket personeline, hastalar müşteriye dönüştürülmeye çalışılıyor. Hekime Kesintisiz mecburi hizmet, bütün sağlık çalışanlarına emekliliğe yansımayan belirsiz ücret, yoğun nöbetler ve angarya, taşeron sağlık işçisine 40 yaşında işsizlik dayatılıyor.

Türkiye, sağlık ve hekimlik ortamı bugün gündemde olan olumsuzlukların ötesinde yeni ve ne yazık ki olumsuz gelişmelere gebedir. Bütün belirtiler yerel seçimler sonrasında sağlık çalışanlarını ve vatandaşları çok daha zor günlerin beklediğine işaret ediyor.

Tüm sağlık çalışanları olarak, sağlık alanında yaşanan bu erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için eyleme geçiyoruz.

Doktorlar, hemşireler, biyologlar, laborantlar, hastabakıcılar, taşeron firma çalışanları, kısacası tekmil sağlık çalışanları;

İş Güvencesi/Can Güvencesi/Mesleki Bağımsızlık Güvencesi/Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi” için “NO MİNUTE” diyoruz.

Bu amaçla 12 Mart 2009 Perşembe günü 08.00-10.00 saatleri arasında tüm ülkede, bütün sağlık kurumlarında acil servislerin önünde toplanacağız ve görüşlerimizi, tepkilerimizi, taleplerimizi hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.

“Acil” Eylemimizden etkilenecek hastalarımız için alacağımız tedbirleri ve özen gösterilecek kuralları ekte sunuyoruz.

“Acil” Eylemimizin hedefi hastalarımız değil, bütün itirazlarımıza rağmen uygulanmaya devam eden, kar amaçlı, tüketime dayalı, gittikçe bilimsellikte uzaklaşan sağlık politikalarıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
DİSK/DEV SAĞLIK-İŞ

 

12 Mart 2009 “Acil” Eylemde özen gösterilecek kurallar:

Tüm hekimler ve sağlık çalışanları eylem süresince her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem göstermelidir. Bu amaçla;

I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

II- Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir.

III- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

IV- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalıdır.

V- Bu hususlar TTB, SES ve Dev Sağlık-İş yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.