Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları

307/2009
16.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            7 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI KARARLARI

TARİH: 07.02.2009

YER: TTB Merkez Konseyi

KATILIMCILAR:
 1. Ankara-Müge Yetener, Didem Gelegen, Havva Güneş Özden, Filiz Ak Parlak.
 2. Çanakkale-Yasemin İlhan Yalçın
 3. Denizli-Melek Demir, Füsun Düzcan
 4. Hatay-Selva Bayar
 5. İstanbul-Lale Tırtıl
 6. İzmir-Meltem Çiçeklioğlu
 7. Muğla-Şehriban Aydın
 8. Tokat-Sevim Altın
 9. TTB-Feride Aksu Tanık
 

Aşağıda belirtilen gündemle toplanan kolumuz başlıklar altındaki kararları almıştır.

GÜNDEM:

 1. Bilgilendirme
 2. Çalışma ilkeleri
 3. Çalışma programı
 4. 8 Mart çalışmaları
KOL ÇALIŞMA İLKELERİ:

Ankara Tabip Odası kadın komisyonu tarafından önerilen aşağıdaki ilkeler kol çalışma ilkeleri olarak kabul edildi.

 1. Egemen söylemden bağımsızlaşmış bir kadın dili oluşturmak ve bunu mümkün olduğunca ortak kılmaya çalışmak. Bu amaçla yazılı ve görsel dokümantasyon
yapmak, çalışmalarda bu konuya yer açmak.
 1. Üretim ve strateji geliştirme süreçlerinde sermayeden, güç ilişkilerinden, fonlardan, projecilikten uzak kalmak.
 2. Kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle

stratejiler üretebilecekleri,  erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemiş

fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak  dillendirebilecekleri, kadınların kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve aynı zamanda, bunu duyulur kılan bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplantılarının kadınların katılımına açık olması.

 1. Erkek meslektaşlarımızla dayanışmak, onlardan dayanışma talebetmek, daha yaşanılır bir dünya  hedefimiz doğrultusunda birlikte dönüşmek ve dönüştürmek için ortak eylemlilikler ve çalışma alanları oluşturmak.
 2. Tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını ve kadına özgü sağlık sorunlarını görünür kılmak.
 3. Kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına karşı mücadele etmek, kadın emeğini görünür kılma mücadelesine katkıda bulunmak.
 4. Bir halk sağlığı sorunu , kadın bedenini /cinselliğini / emeğini denetleme aracı ve patriarkal kapitalizmin en önemli silahı olarak olarak  ''kadına yönelik şiddet'' konusunu gündemde tutmak.
 5. Hiyerarşik olmayan, şeffaf ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.
ÇALIŞMA PROGRAMI:
 1. Eril tıp uygulamaları, beden politikaları, üreme sağlığı konuları üzerinde öncelikli çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu konuların 2010 yılı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinde tema olarak ele alınması önerildi.
 2. Kadınların sık karşılaştığı sağlık sorunlarının bir el kitabında ele alınması ya da 2010 yılı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinde tema olarak ele alınması önerildi.
 3. Krizin kadın sağlığı üzerine etkilerini çalışılmasına karar verildi.
 4. Kadına yönelik şiddet ile ilgili bir çalışma grubu kuruldu (İzmir: Aslı Davas, Aylin Sena Beliner, Sema İlhan, Ankara: Havva Özden, Şevkat Bahar Özvarış, Didem Gelegen, İstanbul: Yeşim İşlegen, Elif Kırteke, Gülsüm Önal, Lale Tırtıl). Bu çalışma grubu KYŞ eğitim modülü oluşturmak için bir çalışma yürütecek.
 5. Kadın hekim envanteri: emek, iş yükü, atama ve yükselmelerde durum, uzmanlık alanı seçimleri, ekonomik gelir düzeyi gibi tıp mesleği içinde kadın hekimlerin statüsünü belirlemeye yarayacak bir envanter oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirmesi zor ve zaman alan bir çalışma olacağı düşünülen bu etkinlik için bir ön araştırma yapılmasına karar verildi.
8 MART:

1.      Kolumuz 8 Mart 2009 için, “Kriz, savaş ve yoksulluğun kadın üzerine etkileri” konusunu tema olarak seçmiştir. Bu temayı işleyen bir basın açıklaması yapılacaktır.

2.      “Kriz, savaş ve yoksulluğun kadın üzerine etkileri” temalı afişimiz tabip odalarına gönderilecek ve sağlık kurumlarında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

3.      8 mart günü acil servislerde nöbetçi olan meslektaşlarımız ziyaret edilip günlerini kutlayan bir kokart ve “Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi Ve Yönlendirilmesi Broşürü” dağıtılacaktır.