Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

264/2009
11.02.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Üyelerimizce sıklıkla sorulan konulardan biri de Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları ile ilgili olmaktadır. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Mevcut Sorunlar ve Öneriler başlığında hazırlanan doküman ve eklerine TTB Web sayfasından  (www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/hukuk-haberleri/1432-malpraktis ) ulaşabilirsiniz.  Konuyla ilgili düzenleme ve düzeltme taleplerimiz ayrıca Hazine Müsteşarlığı’na da gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Mevcut Sorunlar ve Öneriler

Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlık çalışmalarında yer aldığı, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 16 Mart 2006 tarihinde, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ise 21 Eylül 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2006 yılının sonundan itibaren bir kısım sigorta şirketleri tarafından hekim mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri hazırlanarak hekimler sigortalanmaya başlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği başından itibaren, özel sigortacılık sisteminin ABD örneğinde yaşandığı gibi sağlık hizmetine ve hekimlere olumsuz etkilerini dikkate alarak, eleştiri ve önerilerini her düzeyde belirtmiştir. Türk Tabipleri Birliği “malpraktis” olarak bilinen tıbbi uygulama hatalarını bir halk sağlığı sorunu olarak görmektedir. Bu bakış açısından yola çıkarak, dünya örnekleri de incelendiğinde; hastaların zararını karşılayacak, hekimleri yalnızca hastanın yararını gözeterek uygulama yapmaya özendirecek, giderek hataları en aza indirecek sistemin kamusal bir zarar karşılama sistemi olduğu görülmüştür. Bu kapsamdaki önerilerimiz Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir.

Toplum ve hekimler adına uygun olan sistemin kurulması için gösterilen çabaların yanı sıra mevcut uygulamaların gözden geçirilerek hekimlerin aydınlatılması, haklarının korunabilmesi Türk Tabipleri Birliği’nin önemli bir çalışma alanıdır. Bu nedenle mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili elde edilen bütün poliçeler incelenmiştir. İnceleme sonucunda hazırlanan rapor, poliçelerde karşılaşılan sorunlar ve poliçelere yönelik öneri özetlerine de yer verilerek hekimlerin bilgisine sunulmaktadır.