TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları

107/2009
16.01.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            20 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

 
20 Aralık 2008

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları:

1-TTB Merkez Konseyi (MK), kol yürütme kurullarının 5 kişiden oluşmasını ve 3 ayda bir kol toplantısı yapılmasını tavsiye etmektedir. Bu uygulama kadın kolu için yürütme kurulunun 5 kişiden oluşması, toplantıların 2 ayda bir yapılması şeklinde kabul edilmiştir.

2-TTB Merkez Konseyi’nde yer alan kadın hekimler kol yürütme kurulunda yer almaz; MK ile kol arasında koordinasyon sağlarlar.

3-Kol yürütme kurulunda yer alacak tabip odalarının komisyonlarını kurmuş olması gerekmektedir.

4-Kol yürütme kurulunda yer alacak kişilerin bağlı oldukları komisyon tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

5-Kadın kolu yürütme kurulunun görevleri koordinasyonu sağlamak, organizasyon yapmak, kol toplantılarında alınan kararları yürütmektir. Bu işler şeffaf, demokratik, katılımcı bir tarzda yapılmalıdır.

6-Kol çalışma yönergesinin yazılmasıyla ilgili Serap Şahinoğlu görev almıştır. Taslağı kol e-grubuna gönderdiğinde elektronik ortamda yapılacak tartışma sonucu yönergeye son hali verilecektir.

7-Kol çalışmalarına yön vermek için bir dönüm noktasındayız. Önceliklerimizi saptamalıyız.

8-Merkezden yapılması zorunlu olan ve olmayan işleri ayırdedip, işbölümünü önceleyen demokratik ve katılımcı bir çalışma tarzını benimsemeliyiz.

9-Kol yürütme kurulunda, merkezi işlerin yürütülmesi ve bölgesel temsiliyete önem verilir. Bu dönem kurulda Ankara’nın 2 kişi, İstanbul’un 1 kişi, Ege tabip odalarını temsilen İzmir’in komisyonunu kurarak 1 kişi, Güney tabip odalarını temsilen Mersin’den 1 kişi yer almaları önerilmiştir. Kurula Güneydoğu ve Doğu tabip odalarını katmak hedefizimizdir. Bölgedeki kadın meslektaşlarımızın özgün sorunları ve çalışma koşulları düşünülerek bu konuda özel çaba gösterilecektir.

10-Diğer kollarla tanışma ziyaretleri yapılacak ve ortak etkinlikler planlanacaktır.

11-Arşiv oluşturulacaktır.

12-Kola ait e-grup adres listesi ve websayfası gözden geçirilecek, güncellenecektir.

13-TTB 2. kadın sağlığı kongresi 2010 yılında yapılacaktır.

14-Kadına yönelik şiddet konusunda komisyon çalışmalarıyla başlayan, geçen yıl 1. Kadın Sağlığı Kongresiyle devam eden ve Kasım-İstanbul Çalıştayı ile ayrıntılandırılan faaliyetimizin ürünü olarak bir eğitim materyali oluşturulacak ve bu konuyla ilgili çalışma grubu kurulacaktır. SB’nın konuyla ilgili eğitimleri takip edilecek, materyali gözden geçirilecektir.

15-14 Şubatta İstanbul’da yapılacak olan “Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı” gözönünde bulundurularak Şubat ayı içinde 2. toplantı yapılacaktır. Bu çalıştay içinde kadın tıp öğrencileri ve hekimlere yönelik cinsel taciz ve şiddet konusuna yer ayrılması önerilmiştir.