TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

26 Aralık 2008
2071-2008

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI’NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 20 Aralık 2008 tarihinde toplanmıştır.

            Alınankararlar ekte sunulmuştur.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla;

Dr: Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kol
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Not:Kol Toplantı Tutanakları ve ekleri istenildiği takdirdeelektronik ortamda sekreteryadan edinilebilir.

TTB PHK 2008-2010 ÇALIŞMA PROGRAMI

            Bu döneme ait sorunların beş anabaşlıkta yoğunlaşacağını düşünmekteyiz.

Bunlar;

 1. Aile hekimliğinintüm ülkeye yaygınlaştırılmaya çalışılacağı ve aile hekimliği uzmanlığınınözendirileceği / zorlanacağı,
 2. Sağlıkta Dönüşüm vebu programın birinci basamak ayağı olan aile hekimliğinin halkın sağlıkhizmetine ulaşmada yaratacağı sorunların yaşanacağı,
 3. Sağlık hizmetineulaşmada yaşanan sorunlara paralel olarak 112 ve acil servislere yığılmanedeniyle yaşanacak sorunlar ve bunun kaçınılmaz sonucu sağlıkçalışanlarına yönelik şiddette artışın olacağı
 4. Sözleşme imzalamayanbirinci basamak hekimlerinin geçici görevlerinin artarak ve yaygınlaşarakbir cezalandırma, yıldırma ve sürgün yönleri olacağı,
 5. Anlaşma imzalamayanbirinci basamak hekimlerinin özlük hakları sorunlarının yoğunlaşacağıolarak değerlendirmekteyiz.

Pratisyen hekimler arasında mesleğiniyapamamaktan, eşit işe eşit ücret alamamaktan, yürütülen rekabet ortamı ileartan etik sorunların yaratacağı örgütlenme ve iyi hekimlik değerlerindeerozyonların yaşanacağı bir sağlık ortamı kaygısını taşımaktayız.

Tüm bu ana sorunlar karşısında TTB PHKolarak genel ilke ve çalışma alanlarımız olarak tespit ve tartışmalarımızı altıbaşlıkta toplayabiliriz:

 1. Birinci basamakta örgütlenme:Bu iki yılda 22 olan komisyon sayımızı 28’e çıkarış ve komisyonlarımızıdaha etkin çalışma konusunda desteklemiş olmaktan hedefimiz odalarımızınolduğu tüm illerde Pratisyen Hekim Komisyonumuzun da olmasıdır.  Ayrıca bu komisyonlarımızın kendi illerindekibirimlerde temsilcilerinin olması ve temsilcilerimizin oda yöneticilerineonların da kol yürütmemize hızlı ve etkin ulaşabileceği bir telefonzincirinin kurulması örgütlenmenin temel şemasını oluşturmalıdır.
 2. Türk TabipleriBirliği Merkez Konseyi ile gündem oluşturma ve toplantılara katılım, TTBçalışma organları koordinasyon toplantıları ile ortak çalışmaolanaklarının arttırılması ve hukuk bürosu ile sıkı iletişim ve  işbirliği yapılmalıdır.
 3. Alanımızın üç örgütüolan TTB – PHK, TTB – GPE ve Pratisyen Hekimlik Derneği her fırsattaanlatılmalı, yıllık planlar ile toplantı ve etkinliklerin çakışmasıönlenmeli, Genel Pratisyenlik geçiş dönemi eğitimleri alanda anlatılıpözendirilmeli, kongreler, bölgesel eğitim günleri ve kurslarla daha fazlahekim ile buluşulmalıdır.
 4. Komisyonlarımız ikiyıllık temsilcileri ile kol toplantılarına katılımı ve devamlılığınsağlanması, üç aylık faaliyet ve çalışma programlarını raporlandırmalarıve ayrıca kol gündemi için hazırlıklı ve raporlar ile gelinmesi
 5. Kol ve YürütmeKurulu çalışmaları açısından; olağan şartlarda ayda bir YK, üç ayda birkez kol toplantısı yapılması, kol toplantılarının Ankara’da, yürütmekurulu toplantılarının kol öncesindeki gün Ankara olmak üzere diğerbelirlenmiş tarihlerde farklı illerde gerçekleştirilmesi, farklı illeribelirlemede yöntem olarak bölge tabip odaları  pratisyen hekim komisyonları ilebuluşması ya da il düzeyinde tabip odaları değerlendirilerekgerçekleşecektir. Kol izleme ve alt çalışma birimlerinin kurulması,çalıştaylar, kol toplantıları izleme ve alt çalışma birimlerinin sunumlarıile bilgilerin paylaşılması, sağlık ve sağlık dışı güncel konularlakonunun uzmanı kişileri davet etmek olarak sıralanabilir.
 6. TTB – PHK’nın 20.yıl etkinlikleri kapsamında görsel ve yazılı metinler hazırlama ve panelve diğer etkinlikler düzenlenmesi planlamaktadır.

Sonsöz olarak;

 • TTB’nin tıp ortamıve ülkemize dair politikaları çerçevesinde, birinci basamak hekimliğine,birinci basamak emekçilerine ve halkımızın sağlık hakkına sahip çıkmayadevam edeceğiz.
 • Bu amaçla, bugünsağlıkta dönüşüm projesine karşı verdiğimiz mücadeleyi devam ettirirkenyarın için 224 sayılı yasanın ruhuna uygun hak ettiğimiz sağlık sistemönerimizi ve ısrarımızı sürdüreceğiz.
 • Ayrı bir tıpdisiplini olan birinci basamak hekimliğinin  TTB Pratisyen Hekimler Kolu, PratisyenHekimlik Derneği ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile hak ettiğiörgütlenme ile, mesleki eğitim ve özlük haklarını kazanacağına inanıyoruz.
 • Halkımızın sağlıkhakkını, koruyucu hekimlik uygulamaları ve birinci basamak tedavi edicihizmet sunumunu birlikte, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli olaraksağlık ocaklarımızı bir ekip halinde sağlayabileceğimizi biliyoruz.

Yani; bugüne kadar olduğu gibi bundansonrada haklar savaşımımıza devam edeceğiz.

TÜRKTABİPLERİ BİRLİĞİ PRATİSYEN HEKİMLER KOL TOPLANTISI

20ARALIK 2008 – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler KolToplantısı TTB Merkez Konseyi'nde 25 ilden 48 katılımcı ile toplanmıştır.

GÜNDEM: 

 1. 2006 – 2008 Pratisyen Hekim Kol çalışmalarının değerlendirilmesi
 2. 2008 – 2010 genel çalışma programının görüşülmesi
 3. Pratisyen Hekim Kol Yürütme Kurulu seçimi
 4. 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nin değerlendirilmesi
 5. Diğer

GÜNDEM:  

 1. 2006 – 2008 Pratisyen Hekim Kolçalışmalarının değerlendirilmesi: Dönemsekreteri Yaprak Karakoç Güvercin 2006 – 2008 yılına ait çalışma raporunuaşağıdaki başlıklar çerçevesinde sundu:
 1. Aile hekimliği uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen  eylemve etkinlikler,
 2. Pratisyen Hekimlik Kongreleri: 2006 – 2007 – 2008 yıllarına aitkongrelerin düzenlenmesi süreçlerinde yaşananlar,
 3. MK ve diğer organlarla ilişkiler ve etkinlikler,
 4. Kol toplantıları ve kararlar, raporda yer aldı. 
 1. 2008 – 2010 genel çalışma programının görüşülmesi ve sevk zinciri  
 1. Hasan Değirmenci 2008 – 2010 genel çalışma programı taslağınıtartışmaya açmak üzere sunum yaptı (Ek )
 2. Figen Şahpaz dört ilde uygulanan "sevk zinciri pilotuygulaması"nın öncesi ve bugünü ile ilgili bir sunum yaptı.Sevkzincirinin uygulandığı illerden gelen pratisyen hekimler deneyimleriniaktardı. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarıdeğerlendirildi. 
 3.  Isparta' da 117  aile hekiminden 107'sine soruşturmaaçılmasının "Aile hekimliği sisteminin işlemediğinin itirafı"olduğu değerlendirilerek bu ve benzer soruşturmaların seyrininyakından  takibi karalaştırıldı.
 4. Heyet iller bazında önümüzdeki döneme ait önerilerini paylaştı.Aile hekimlerinin tabip odalarına  üyeliklerinin zorunlu olupolmadığı konusunda hukuki görüş alınması kararlaştırıldı.(Ailehekimlerinin kamu hekimi mi, özel hekim mi sayılacakları anlamında)
 5.  Pilot iller değerlendirme toplantılarının devamlılığınınsağlanması önerildi.
 6. Belge olmadan cari gider parasının verilmesinin hukuksal açıdandeğerlendirilmesi ve gerekirse hukuksal süreç için gerekli girişimlerinyapılması konuşuldu.
 7. Hukuksal hak aramanın sürdürülmesi, ama başlıca araç olarakkullanılmaması gerektiği vurgulandı.
 8. Aile hekimliği sistemindeki özellikle koruyucu sağlık hizmetlerineyönelik aksaklıkların (ev ziyareti, gebe-bebek tespit, izlem gibi) görünürhale gelmesini sağlayıcı girişimler yapılması önerildi.
 9.  Politikacılar ve oda yönetimlerinin bilgilendirilmesigerektiği paylaşıldı. İllerde yaşananların PHK web sitesinde paylaşılmasıkararı alındı.  
 1. Pratisyen Hekim Kol Yürütme Kurulu seçimi

2008– 2010 dönemi PHK Yürütme Kurulu seçimi kapalı oy kullanımı ve açık oy sayımıile gerçekleştirildi

Kol Başkanı: HasanDeğirmenci – İzmir

Kol Sekreteri: MehmetÇakmak – Ankara  

Yürütme Üyesi 1: MustafaAyvaz – Samsun

Yürütme Üyesi 2: YelizMutlu - İstanbul

Yürütme Üyesi 3: BirtürkÖzkavak – Eskişehir

Yürütme Üyesi 4: DeryaYüksel – Manisa

Yürütme Üyesi 5: KamiranYıldırım - Mardin  

YEDEK:

 1. Yedek: Hakan Pehlivan – Bolu Düzce
 2. Yedek: Nimet Altın – Antalya
 3. Yedek: Ergün Vijdan - Adana
 1. TTB Merkez Konsey sunumu ve Komisyon etkinlik sunumları  

TTB Genel Sekreteri ErişBilaloğlu Merkez Konsey'in Sağlıkta Dönüşüm ve Pratisyen Hekimlere yöneliketkinlikleri ile Sağlık Bakanlığı'nın 2008 yılı Sağlıkta Dönüşüm Programıdeğerlendirme raporu ve Isparta – Burdur Tabip Odası çalışmalarınıdeğerlendirdi, Merkez Konsey'in diğer organlarıyla ve örgütlerle bu konudailetişim aşaması paylaşıldı. Eylem planı açıklandı. 

Tabip odaları  pratisyenhekim komisyon etkinlikleri gerek sözel gerekse metin biçimiyle paylaşıldı 

 1. 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nin değerlendirilmesi ve 14.Kongre için kurullara katılacak kişilerin görevlendirilmesi  

13. PH Kongresi sonuçbildirgesi heyet ile paylaşıldı.. İller kongre hazırlık aşamasından, kongresürecine kadar bir çok aşamasını sözel değerlendirdi.

TÖK ile iletişimgeliştirilerek kongrelerimize tıp fakültesi öğrencilerinin katılması olumluolarak değerlendirildi.

Gelecek kongre içinkomisyonların 15 Şubat 2009'a kadar Düzenleme Kurulu'nda görev alacakkişileri, kongre ana temasını, tek zamanlı ve eş zamanlı oturumlar için konuönerilerini ve önerilen konulardan hangilerinde sorumluluk alabileceklerinibelirlemeleri kararı verildi.

Kongrenin yanısıra bölgeseleğitim günlerinin de gerçekleştirilmesi gerektiği paylaşıldı ve odalardanbu tip etkinlikler için hazırlıklar yapıldığı geri bildirimi alındı.

14. Pratisyen Hekimlik Kongresi'ne PHK adına katılacakDüzenleme Kurulu için kapalı oy, açık sayım ile seçim yapılarak:1 kişi (KamiranYıldırım) Sosyal Komite ve 5 kişi ( Özlem Coşkun, Lale Tuna, Akif Akalın,Necdet Uçan, İlknur Yılmaz)Bilimsel Komite üyesi olarak belirlendi 
 

GELECEK GÜNDEM ÖNERİSİ:

  1. Aile hekimliğinde son durum
  2. Sevk zincirinde durum saptama
  3. 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları
  4. Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci basamağındiğer alanlarına etkisi