İmza metni örneği

2014/2008
15.12.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

25 Ekim 2008 tarihinde Genel Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye, kriz, sağlık ortamı üzerine değerlendirmeler yapılmıştı.

Her geçen gün kriz, bahanesi  ya da etkisiyle işsizlik başta olmak üzere, varolan birçok sorun daha da ağırlaşarak Türkiye’deki büyük çoğunluğun gündemine oturmaktadır. Hükümet ise IMF ile anlaşma başta olmak üzere kendi anlayışına uygun çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Meclis’te görüşülen 2009 bütçesi de ne yazık ki halkın ve özel olarak da sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda herhangi bir düzenlemeyi içermemektedir. Daha ötesi Sağlık Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğü 13 Kasım 2008 tarihinde gündeme Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı da alınmıştır.  

Bütün bu gelişmeler bizlerin çok daha görünür ve enerjik bir çaba içerisinde olmamızı zorunlu kılmaktadır.  Kasım ayı içerisinde meslektaşlarımıza elektronik ortamda ve basılı olarak ulaştırmak üzere 4 ayrı broşür göndermiştik. Söz konusu broşürlerle genel bir bilgilendirmenin yanı sıra taleplerimizi de ifade etmiştik. 6.11.2008 tarihinde göndermiş olduğumuz GYK kararları üst yazısında “çalışmanın seyriyle de irtibatlı olarak taleplerimizi içeren imza kampanyaları … ile sürdürülmek üzere süreç merkezi düzeyde koordine edilecektir” demiştik.

Bu çerçevede TBMM’de 2009 bütçesi’nin bağlanacağı görüşmelerin yapılacağı 26 Aralık 2008 Cuma günü  tabip odalarımızın basın açıklamaları yaparak “Gerçekler ve Taleplerimiz” broşüründe yer alan taleplerimizin arkasında ısrarla olduğumuzu dile getirmeleri, ekte örneği sunulan ve Başbakan’a hitaben yazılmış olan imza metninin de  imzaya açılmasının deklare edilmesi yerinde olacaktır. Aynı gün başta DİSK, KESK ve TMMOB olmak üzere 2009 bütçesi ile ilgili TBMM Dikmen Kapısı önünde Ankara’da basın açıklaması yapılacaktır.

İmza kampanyası 26 Aralık 2008 tarihinde başlayıp 10 Ocak 2009 tarihine kadar sürdürülecektir. Toplanan imzalar 10 Ocak 2008 tarihinden sonra belirlenecek bir günde Başbakan’a iletilecektir.

İmza toplama sürecinde her tabip odası’nın süreci zenginleştiren etkinlikler (hastane, tabip odası toplantıları, üyelerin e-mail adreslerine bilgilendirme vb.) yapması yararlı olacaktır.

Merkez Konseyi olarak Türk Eczacılar Birliği’nin bugün itibariyle (15.12.2008) başlayan etkinlik süreci (www.teb.org.tr) tarafımızdan desteklenmekte olup, tabip odalarımızın da dayanışma içerisinde olacağından kuşkumuz yoktur.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 Not: Konuyla ilgili basılı imza metinleri önümüzdeki hafta içerisinde tabip odalarına ulaştırılacaktır.

İMZA METNİ ÖRNEĞİ

Sayın Başbakan,

Geleceğime, bugüne dair endişe ve kaygı içerisindeyim.

Politikacıların sağlık alanında yaşanan sorunlarda hekimleri/sağlıkçıları hedef gösteren söylemi mesleğimizi uygulamada bizi her geçen gün daha da zorlamaktadır. Öyle ki fiziki şiddet neredeyse gündelik yaşantımızın bir parçası olmuştur.

Bir hekim olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği protokoller değil hastanın gereksinimlerine göre hizmet vermek istiyorum; ancak bugünkü sağlık ortamında piyasa koşullarıyla hekimlik değerleri arasında mesleğimin gereklerini yerine getirememenin gerilimini taşıyorum.

Yukarıda çok kısaca belirttiğim gerekçelerle aşağıdaki başlıklarda çaba harcamamın mesleğime karşı sorumluluğumun gereği olduğunu düşünüyor ve Türk Tabipleri Birliği'nce hazırlanan önerilerin acil olarak ve bütün ekip üyelerini gözeterek gerçekleştirilmesini talep ediyorum:

*Temel ücretlerde emekliliğime yansıyan iyileştirme,

*işten çıkarmaların engellenmesi, bütün çalışanların güvenceli bir çalışma rejiminde istihdamı,

*sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı içeren aile hekimliği ve kamu hastane birlikleri yasa tasarısının durdurulması,

*güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için işyeri sağlık birimleri kurulması.