Hüseyin Üzmez Olayı

1951/2008
26.11.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği 10 Kasım 2008 tarihinde kamuoyunda “Hüseyin Üzmez Olayı” olarak bilinen konuyla ilgili bir inceleme raporunu basınla paylaşmıştı. Anılan toplantıda yer alan TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Adli Tıp uzmanı Dr. Elif Kırteke, İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi ve İTO Çocuk Hakları Komisyonu üyesi, Adli Tıp uzmanı Dr.Lale Tırtıl, Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Doç.Dr.Serhat Gürpınar hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca soruşturma açılmıştır. TTB Merkez Konseyi Başkanı tarafından Adli Tıp Kurumu Başkanı’na soruşturma sürecinin derhal durdurulmasını talep eden bir yazı gönderilmiştir.

            TTB Merkez Konseyi Adli Tıp Kurumu/adli tıp hizmetlerinin ihtiyaca uygun olarak iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması için gerek muhataplar, gerekse taraflarla etkinlikler düzenleyecek ve girişimlerde bulunacaktır. Ancak özel olarak söz konusu soruşturma süreci de göz önüne alınarak ekte örnek hali sunulan metinlerin 3 Aralık 2008 tarihinde mümkün olan en geniş katılımla, hekimlerce faks ve e-mail olarak iletilmesi tepkilerin görünür kılınması açısından çok önemlidir.

Odanızca gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Adalet Bakanı:

Faks:0-312-417 71 13

 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Faks: 0 212 454 15 80-454 15 82

E-mail: [email protected]; [email protected]

 

Sayın, Mehmet Ali ŞAHİN
T. C. Adalet Bakanı

Kamuoyunda “Üzmez Olayı” olarak bilinen ve tüm toplumda şiddetli infiale yol açan gelişmeyle ilgili olarak;  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Adolesan Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği;  Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun bilimsel olarak geçersiz olduğunu saptamışlar; bunu birlikte yaptığı basın açıklamasında sizlere ve kamuoyuna duyurmuşlardır.

ATK yönetiminden, hatalarını kabul edip gereğini yerine getirmelerini beklemekte iken; ATK yönetimi, ilk iş olarak basın toplantımıza katılan meslektaşlarımız Uzman Dr. Elif Kırteke (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi), Doç. Dr. Serhat Gürpınar (Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı), Uzman Dr. Lale Tırtıl (Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi ve İstanbul Tabip Odası Çocuk Komisyonu üyesi) hakkında soruşturma açarak gerçeklerin ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı göstermiştir.

Sayın Bakan,

Bu antidemokratik baskıcı tutum meslek ve uzmanlık örgütlerimize; tüm hekimlere karşı bir “gözdağı” niteliği taşımaktadır. “Üzmez Olayı” ve onlarca benzerinde sorumlukları olan, yıllardır çalışanları üzerinde bu tarz baskıcı yaklaşımları süreklilik kazanan ATK yöneticilerinin açmış olduğu soruşturmaya bir an evvel son verilmesini talep ediyor ve bilakis bu bilim dışı raporun verilmesinde açıkça sorumluluğu bulunan ATK yöneticilerini derhal görevden almanızı bekliyoruz.

ATK tarafından Üzmez Olayı’nda düzenlenen ve hatalı olduğu sizler tarafından da kabul edilen rapor, bilimsel ve hukuksal olarak geçersizdir. Daha da vahimi, ATK tarafından verilen bu rapor bir istisna olmayıp; ATK’nın daha öncede benzer onlarca raporunun varlığı yalnızca tıp ve hukuk çevrelerinde bilinen değil; giderek tüm toplum tarafından paylaşılan bir gerçektir.

Türkiye’nin adli tıp alanındaki en büyük bilirkişilik kurumu ATK, bilirkişiliğin en öncelikli koşulu olan güvenilirliğini bütün toplum nezdinde kaybetmiştir. ATK tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına bugün artık hiçbir vatandaşın itimadı kalmamıştır.

Bilirkişi ve bilirkişilik kurumlarının yeterlik ve yetkinliklerinin bağımsız kurumlar tarafından değerlendirilmesi, hukukun saygınlığı ve toplumun adalete güven duyması için önemlidir.  ATK mevcut işleyiş içinde adeta tek başına hizmet vermekte ve denetimini de bizzat kendisi yapmaktadır. ATK’nın bu koşullarda bilirkişilik yapmaya devam etmesi hukuk sistemimize olan güveni derinden sarsmakta olup; soruna en kısa sürede köklü bir çözüm oluşturulması zorunluluktur.

Sayın Bakan,

Mevcut haliyle tıbbın tüm bilgi ve uygulamalarına aykırı olan ATK, Adalet Bakanlığı’na bağlı olmaktan çıkarılmalı; üniversiteler, meslek ve uzmanlık örgütlerinin görüşleri ışığında en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılarak; özerk, bilimsel, objektif güvenilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Sizleri kamuoyu nezdinde onarılamaz derecede güven kaybına uğramış olan ATK’nın yönetim kadrosuyla birlikte bilimsel veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması için hızla harekete geçmeye; ATK tarafından Dr. Elif Kırteke, Doç.Dr.Serhat Gürpınar ve Dr.Lale Tırtıl’a açılan soruşturmaların ve baskıların son bulması için gereğini yapmaya saygılarımızla davet ediyoruz.

……………………………………
 
 

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Kamuoyunda “Üzmez Olayı” olarak bilinen ve tüm toplumda şiddetli infiale yol açan gelişmeyle ilgili olarak;  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Adolesan Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği;  Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun bilimsel olarak geçersiz olduğunu saptamışlar; bunu birlikte yaptığı basın açıklamasında sizlere ve kamuoyuna duyurmuşlardı.

ATK yönetimi olarak hatalarınızı kabul edip gereğini yerine getirmeniz beklenmekte iken; ilk iş olarak basın toplantımıza katılan meslektaşlarımız Uzman Dr. Elif Kırteke (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi), Doç. Dr. Serhat Gürpınar (Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı), Uzman Dr. Lale Tırtıl (Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi ve İstanbul Tabip Odası Çocuk Komisyonu üyesi) hakkında soruşturma açarak gerçeklerin ortaya çıkmasından duyduğunuz rahatsızlığı göstermiş oldunuz.

Demokratik ülke yöneticilerine yakışmayanbu antidemokratik baskıcı tutum meslek ve uzmanlık örgütlerimize; tüm hekimlere karşı bir “gözdağı” niteliği taşımaktadır. Yıllardır çalışanlarınız üzerinde süreklilik kazanan bu tarz baskıcı yaklaşımlarınızdan ve Adli Tıp Kurumunun hekimlik ortamındaki itibarını düşüren tutumlarınızdan dolayı sizi kınıyor, toplumda sizden beklenen istifa müessesesini yerine getirmenizi bekliyoruz.

…………………………………