İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

1889/2008
13.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hk.

Bilindiği gibi 13.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapılarak, Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre işyerlerine verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemlerin bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenlemenin iptali için açılan davada sağlık kuruluşlarına belediyelerden ruhsat alma yükümlülüğü getiren hükmün yürütmesi durdurulmuş, ancak yapılan yargılama sonucunda Danıştay 8. Dairesi’nin E. 2007/3190, K. 2008/ 3516 kararıyla dava konusu Yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davamızın reddine karar verilmiştir. Sözü edilen karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, inceleme devam etmektedir.

Ancak gelinen noktada, sağlık kurum ve kuruluşları yönünden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı yönündeki yargı kararının varlığı karşısında, 13.04.2007 tarihinden sonra açılan sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden alacakları ruhsatın yanı sıra belediyeden işyeri açma ruhsatı da almaları gerekeceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

D.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter