Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması

1892/2008
14.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu   :Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması.

Bilindiği üzere 8.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile onlarca yasanın yanı sıra 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da da değişiklik yapılmıştır. Anılan Yasa’nın 28. maddesinde yapılan değişiklikle hekimlik mesleğini yapabilmenin şartları yeniden tanımlanmış; meslek uygulamasını engelleyen ceza kurallarının kapsamı genişletilmiştir.

Söz konusu değişikliğin yapıldığı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partiler ve Adalet Komisyonu ile görüşmeler yapılarak yapılan değişikliğin yanlış yönleri ile yaratacağı olumsuz etkiler anlatılmış ise de yasalaşması engellenememiş; yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Yasa’nın hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesinde inceleme sırası beklenirken, uygulaması ile ilgili olarak çeşitli tabip odalarından bilgiler aktarılmakta; kimi il sağlık müdürlüklerinin mevcut hekimlerden de adli sicil kâğıdı istendiği ve geçmiş kimi mahkûmiyetlerin meslek uygulamasının önüne engel olarak çıkartıldığı bildirilmektedir.

Ülke genelindeki uygulamanın saptanmasıyla, bu bilgilerin Anayasa Mahkemesi ile paylaşılması suretiyle yasal düzenlemenin değerlendirilmesinde dikkate alınmasının; TBMM, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde paylaşılmasıyla da düzenlemenin yeniden değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Oda bölgenizde hekimlik mesleğinin uygulanması ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü işlemlerinde adli sicil kaydı istenip istenmediği ile gelen kayıt sonucuna göre yapılan işlemlerin araştırılarak, varsa somut örnekleri ve belgelerinin temin edilerek, 15 gün içinde Birliğimize bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Eriş Bilaloğlu
Genel Sekreter